دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
iums logo title
  • آموزش
  • پژوهش
  • مرکز آموزش‌های الکترونیکی
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • خدمات الکترونیک
  • دسترسی سریع

برترین‌های پایگاه

:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
دسترسی خارج از دانشگاه ( 14097 بازدید)
link ( 12297 بازدید)
ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه ( 9926 بازدید)
yaser ghahremani ( 1608 بازدید)
create organization email ( 1530 بازدید)
akhbar ( 1434 بازدید)
خبر اصلی ( 1296 بازدید)
Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens ( 1219 بازدید)
بازدید ریاست دانشگاه از پیشرفت ساخت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه ( 949 بازدید)
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه ( 817 بازدید)
آموزش ( 811 بازدید)
برگزاری مانور زلزله در شهرستان شهریار ( 722 بازدید)
گارگاه ( 660 بازدید)
خوش آمدید ( 228 بازدید)
بدون واسطه با مسئولین ( 215 بازدید)
بدون واسطه با مسئولین ( 18 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 3 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه ( 1316 چاپ)
دسترسی خارج از دانشگاه ( 631 چاپ)
link ( 376 چاپ)
akhbar ( 213 چاپ)
بازدید ریاست دانشگاه از پیشرفت ساخت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه ( 212 چاپ)
create organization email ( 199 چاپ)
yaser ghahremani ( 197 چاپ)
Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens ( 195 چاپ)
آموزش ( 178 چاپ)
خبر اصلی ( 167 چاپ)
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه ( 161 چاپ)
برگزاری مانور زلزله در شهرستان شهریار ( 136 چاپ)
خوش آمدید ( 107 چاپ)
گارگاه ( 68 چاپ)
بدون واسطه با مسئولین ( 15 چاپ)
    ... آمار بیشتر