دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • گزارش تصویری
  • فیلم و صوت
  • درباره ما
  • سلامت و تندرستی
  • تاریخ شفاهی
  • انتصابات
  • معرفی گروههای آموزشی دانشگاهدرباره روابط عمومی
شماره های تماس با ما
پست الکترونیکیiumspr@iums.ac.ir
آدرس: اتوبان شهید همت بین شیخ فضل ا.. نوری و شهید چمران دانشگاه علوم پزشکی ایران مرکز همایشهای رازی روابط عمومی

فراخوان شرکت جشنواره محصولات دانشجویی

 | تاریخ ارسال: 1400/8/3 | 
فراخوان شرکت جشنواره محصولات دانشجویی
فراخوان شرکت جشنواره محصولات دانشجویی
پیشرفت آموزش و تولید محتوای آموزش مجازی، معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران را بر آن داشت تا جشنواره تولید محتوای دانشجویی را برگزار نماید.
علاقمندان به شرکت در این جشنواره جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به تارنمای https://vosough.iums.ac.ir مراجعه نمایند. همچنین شایان ذکر است مهلت ارسال آثار تا تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ خواهد بود.
 پیام فراخوان سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
ﺑﺎ ﺳﻼم و ﺍﺣﺘﺮﺍم ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎر می‌رساند ﺑﻪ یاری ﺧﺪﺍوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل همزمان ﺑﺎ هفتمین ﺟﺸﻨﻮاره آﻣﻮزﺷﯽ ﺍﺳﺘﺎد ﭘﺮوﺍﻧﻪ وﺛﻮق و ﺍﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮﺗﺮین‌های آﻣﻮزش دﺍﻧﺸﮕﺎه در ﺗﺎریخ چهارم بهمن ۱۴۰۰، ﺟﺸﻨﻮﺍره ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮﺍی دﺍﻧﺸﺠﻮیی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺍرﺗﻘﺎی آموزش مجازی از  ﻃﺮیق ﻣﺸﺎرﮐﺖ و همکاری ﺍﺳﺎﺗﯿﺪ و دﺍﻧﺸﺠﻮیان ﺑﺮﮔﺰﺍر ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
دﺍﻧﺸﺠﻮیان ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در جشنواره ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮﺍ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍت ﺧﻮد رﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎس ﺣﯿﻄﻪ‌های ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه در ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺟﺸﻨﻮﺍره، در ﭘﺎیگاه ﺍﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺟﺸﻨﻮﺍره وثوق ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺍز ﻃﺮیق ﻟﯿﻨﮏ https://vosough.iums.ac.ir ﺑارگذاری ﻧﻤﺎیند. مهلت ﺑﺎرﮔﺬﺍری ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺳﺎیر ﺍﻃﻼﻋﺎت ﺍز ﻃریق ﺳﺎیت ﺟﺸﻨﻮﺍره وثوق/ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮﺍی دﺍﻧﺸﺠﻮیی ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮد.


CAPTCHA
دفعات مشاهده: 288 بار   |   دفعات چاپ: 37 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر