دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

support[at]hkc.ir

 • آموزش
 • پژوهش
 • بیماران و همراهان
 • پزشکان
 • کارکنان
 • درباره مرکز


کلاس آموزشی آشنایی با موارد تخلفات اداری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۲۸ | 
کلاس آموزشی آشنایی با مصادیق تخلفات اداری در روز سه شنبه تاریخ ۱۳۹۸/۶/۲۷ با حضور ۱۸ نفر از پرسنل پرستاری و پاراکلینیکی با تدریس خانم مهتاج هاشمی در کلاس آموزش بیمارستان برگزار گردید.
 

مطالب دوره

 ﻧﻈﺎم اداری هر ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮیﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن و ارﺑﺎب رﺟﻮع دارای یﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻘﺮراﺗﯽ است که عدم رعایت آنها موجب نارضایتی عمومی و بی انضباطی در کارها خواهد شد.
مهمترین ﺗﺨﻠّﻔﺎت اداری ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 1. اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر ﺧﻼف ﺷﺌﻮن ﺷﻐﻠﯽ یا اداری
 2. ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وظﯿﻔﻪ اداری 
 3. ایجاد ﻧﺎرﺿﺎیتی در ارﺑﺎب رﺟﻮع یا اﻧﺠﺎم ﻧﺪادن یا ﺗﺄﺧﯿﺮ در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آنها ﺑﺪون دﻟﯿﻞ موجه
 4. تهمت،افترا و هتک حرمت افراد 
 5. اﺧﺎذی 
 6. و ...

کلیدواژه ها: کلاس آموزشی |CAPTCHA

دفعات مشاهده: 1509 بار   |   دفعات چاپ: 32 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر