دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مدیریت اسناد و فایل‌ها

جستجو در اسناد:
یکی از موضوعات زیر را برای مشاهده اسناد مربوطه انتخاب کنید.
سالنامه آماری
:: سالنامه آماری 92 [12]
:: سالنامه آماری 93 [12]
:: سالنامه آماری 94 [12]
:: سالنامه آماری 95 [0]
حوزه نیروی انسانی - هیات علمی
:: اطلاعات آماری سال 92 [11]
:: اطلاعات آماری سال 93 [10]
:: اطلاعات آماری سال 94 [10]
:: اطلاعات آماری سال 95 - چهارماهه اول [11]
:: اطلاعات آماری سال 95 - شش ماهه اول [0]
:: اطلاعات آماری سال 95 - نه ماهه [0]
:: اطلاعات آماری سال 95 - اسفند ماه [12]
حوزه نیروی انسانی - غیر هیات علمی
:: اطلاعات آماری سال 94 - شش ماهه اول [8]
:: اطلاعات آماری سال 94 - شش ماهه دوم [4]
:: اطلاعات آماری سال 93- سه ماهه اول [14]
:: اطلاعات آماری سال 95 - شش ماهه اول [1]
:: اطلاعات آماری سال 95 [2]
:: اطلاعات آماری سال 95 - شبکه های بهداشت [1]
:: اطلاعات آماری سال 96 [10]
:: اطاعات آماری سال 97 [6]
حوزه بهداشتی
:: اطلاعات آماری سال 93 [6]
:: اطلاعات آماری سال 94 - شش ماهه اول [6]
:: اطلاعات آماری سال 94 - شش ماهه دوم [10]
:: فرم های خام بهداشتی [1]
:: اطلاعات آماری سال 95 [6]
حوزه درمان
:: اطلاعات آماری سال 92 [1]
:: اطلاعات آماری سال 93 [1]
:: اطلاعات آماری سال 94 - آمار و عملکرد مراجعین بستری [14]
:: اطلاعات آماری سال 94 - آمار و عملکرد مراجعین سرپایی [12]
:: اطلاعات آماری سال 94 - آمار و عملکرد مراجعین اورژانس [12]
:: اطلاعات آماری سال 95 - آمار و عملکرد مراجعین بستری [12]
:: اطلاعات آماری سال 95 - آمار و عملکرد مراجعین سرپایی [12]
:: اطلاعات آماری سال 95 - آمار و عملکرد مراجعین اورژانس [12]
:: اطلاعات آماری سال 96 - آمار و عملکرد مراجعین بستری [12]
:: اطلاعات آماری سال 96 - آمار و عملکرد مراجعین سرپایی [12]
:: اطلاعات آماری سال 96 - آمار و عملکرد مراجعین اورژانس [12]
:: اطلاعات آماری سال 97 - آمار و عملکرد مراجعین اورژانس [12]
:: اطلاعات آماری سال 97 - آمار و عملکرد مراجعین بستری [13]
:: اطلاعات آماری سال 97 - آمار و عملکرد مراجعین سرپایی [14]
:: اطلاعات آماری سال 98 - آمار و عملکرد مراجعین بستری [1]
:: اطلاعات آماری سال 98 - آمار و عملکرد مراجعین سرپایی [1]
:: اطلاعات آماری سال 98 - آمار و عملکرد مراجعین اورژانس [1]
حوزه دانشجوئی و فرهنگی
:: اطلاعات آماری سال 92 [1]
:: اطلاعات آماری سال 93 [1]
:: اطلاعات آماری سال 94 [1]
:: اطلاعات آماری سال 95 [1]
حوزه معاونت آموزشی
:: اطلاعات آماری سال 92 [7]
:: اطلاعات آماری سال 93 [0]
:: اطلاعات آماری سال 94 [1]
:: اطلاعات آماری سال 95 [1]
حوزه تحقیقاتی
:: اطلاعات آماری سال 94 [2]
:: اطلاعات آماری سال 95 [2]
:: اطلاعات آماری سال 96 [2]