دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶

در خصوص سونوگرافی توسط دستیاران سال اول

دستورالعمل برنامه سونوگرافی توسط دستیاران سال اول ..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

عدم فعالیت دستیاران رادیولوژی در بخش خصوصی و خارج از محیط دانشگاه

عدم فعالیت دستیاران رادیولوژی در بخش خصوصی و خارج از محیط دانشگاه ..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶

صفحه گروه رادیولوژی فعال شد

صفحه گروه رادیولوژی فعال شد   ..

ادامه...

گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران

در ۶ بیمارستان آموزشی و توسط ۱۴ عضو هیئت علمی

در قسمتهای تخصصی
 

Chest Radiology
Musculoskeletal Radiology
Neuroradiology
Obstetrics and Gynecology
Pediatric Radiology
Abdominal/Body Imaging
Interventional Radiology
Women's Imaging 


آموزش حدود ۱۰۰ دستیار تخصصی و همین طور دانشجویان پزشکی را بر عهده دارد.

همچنین در کنار فعالیت های آموزشی خدمات تشخیصی و درمانی به

مراجعین ارائه میشود.

گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران
----------------------------------------------------
بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)
بخش رادیولوژی
دفتر بخش
تلفن: 66519947

متن

متن

متن

متن