دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences 
img_yw_news
چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹

آیین نامه آموزشی بازنگری شده دوره کارشناسی ارشد رشته میکروب شناسی مصوب هفتادوپنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۹۹/۴/۸

آیین نامه آموزشی بازنگری شده دوره کارشناسی ارشد رشته میکروب شناسی مصوب هفتادوپنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۹۹/۴/۸ ..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

نهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

نهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی ..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹

هشتمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

هشتمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۹

درخصوص تقلیل واحدهای برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی رشته انگل شناسی پزشکی مصوب هفتادوچهارمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

 تقلیل واحدهای برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی رشته انگل شناسی پزشکی مصوب هفتادوچهارمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی  ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۹

درخصوص تقلیل واحدهای برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی رشته بیولوژی تولیدمثل مصوب هفتادوچهارمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

تقلیل واحدهای برنامه  آموزشی دوره دکتری تخصصی رشته بیولوژی تولیدمثل مصوب هفتادو چهارمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی  ..

ادامه...
کارشناسان سمت شماره تماس
سرکار خانم میرزایی کارشناس مسئول 86703322
سرکار خانم ایزدفر کارشناس آموزش 86703355
سرکار خانم طاهری فشی کارشناس آموزش 86703320
سرکار خانم فشی کارشناس آموزش 86703323
سرکار خانم گل محمدی کارشناس آموزش 38670332

شرح وظایف واحد آموزش

 برنامه ریزی آموزش علوم پایه به دانشجویان پزشکی
 1. تدوین و بازنگری برنامه های اموزش علوم پایه در مقطع پزشکی عمومی
 2. همکاری با معاونت آموزش پزشکی عمومی در جهت اجرای برنامه "یکپارچه سازی" (Integration)  آموزشی
آموزش تحصیلات تکمیلی 
 1. ثبت نام و انتخاب واحد
 2. انجام امور اداری مربوط به دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 3. انجام امور مربوط به احکام حقوقی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 4. انجام امور اداری مربوط به دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی
 5. برگزاری امتحانات جامع دانشجویان دکتری تخصصی
 6. انجام امور دفاع پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 7. نظارت بر اجرای قوانین و مقررات آموزشی توسط گروه ها
 8. مدیریت موارد خاص )فرجه تحصیلی، مرخصی ها، فرصت مطالعاتی، ...)
 9. پایش و بازنگری برنامه های آموزشی موجود و پیشنهاد تاسیس رشته ها ی جدید
 
پست الکترونیکPostGraduate-MC@iums.ac.ir

شماره تماس:  86703426 و داخلی: 3426

نشانی: دانشکده پزشکی طبقه سوم، اتاق426

 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم
 • برگه هشتم
 • برگه هشتم