دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
گزارش تصویری
img_yw_news
یکشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۰

آخرین فهرست به روز رسانی شده آزمایشگاه های تشخیصی کووید ۱۹ در کشوراعلام شد

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

تعطیلی دانشکده پزشکی در روزهای ۷ و ۸ تیر ماه ۱۴۰۰

     ..

ادامه...
 
 


  دکتر محمود مصاحبی


mossahebi_mahmood@outlook.com


معاونت اداری و مالی دانشکده پزشکی مسئول نظارت بر اجرای کلیه امور حقوقی ، قراردادها ، امور ساختمانی ، تأسیساتی ، خدماتی ، پیش بینی

بودجه و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز ، برقراری نظام امور اداری مطلوب و اجرای دقیق ضوابط و مقررات اداری و مالی دانشگاه می باشد . این معاونت متشکل از امور اداری ،

امور مالی ،حوزه راهبردی و تجهیزات پزشکی می باشد.

 
رئوس برنامه های معاونت اداری و مالی دانشکده پزشکی

  • پیگیری درآمد و راهکارهای کسب درآمد در دانشکده پزشکی

  • پیش بینی اعتبارات دانشکده و نظارت بر هزینه ها از نظر ملزومات اداری، فنی، آموزشی و ..

  • برقراری ارتباط بین گروه های علوم پایه و بالینی و تعامل بین آن ها به طوریکه به درآمدزایی منجر شود.
رئوس وظایف:

ایجاد هماهنگی لازم بین واحدهای تابعه و ارتقاء کمی و کیفی راندمان کار پرسنل از طریق روشهای اصولی و منطقی مدیریتی

• تلاش برای ایجاد شرایط مناسب محیط کار و رفاه کارکنان

• سازماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اعتبارات واحد تحت سرپرستی

• ارزشیابی صحیح و عادلانه و بموقع کارکنان تحت سرپرستی

• نظارت بر حضور و غیاب کارکنان دانشکده و رسیدگی به گزارشات لازم

• اشتراک مساعی در تنظیم بودجه دانشکده با مسئولین مربوطه

• نظارت و مراقبت و بهره برداری از ساختمانهای موجود از لحاظ آب ، برق ، تلفن و تأسیسات دانشکده با همکاری واحد مرکزی

• ایجاد هماهنگی بین امور ستادی دانشگاه با وظایف و مسئولیتهای اصلی به منظور دستیابی هر چه سریعتر به هدفهای مورد نظر

• نظارت بر حسن انجام امور اداری ، مالی ، خدماتی و تعمیراتی دانشکده

• نظارت و بررسی اموال و موجودیهای نقدی و جنسی دانشکده و درخواست گزارشات لازم در خصوص انبارگردانی هر سال یکبار

• شرکت در کمیته ها ، کنفرانسها ، کمیسیونها و سمینارهای اداری و مالی در صورت لزوم

• پیش بینی اعتبارات دانشکده و نظارت بر هزینه ها از نظر ملزومات اداری، فنی ، آموزشی و سایر

• نظارت بر انجام امور تدارکاتی دانشکده طبق دستورالعملهای صادره از طرف دانشگاه با رعایت مقررات موضوعیت آئین نامه ها

• نظارت بر اجرای کلیه فعالیتهای مربوط به دریافت درآمدهای دانشکده

• نظارت بر برقراری انتظامات داخل ساختمانها و محوطه دانشکده و ارائه طریق راه حل های مناسب در مواقع ضروری

• انجام کلیه امور ارجاعی از طرف ریاست دانشکده در غیاب رئیس دانشکده در زمینه اداری و مالی برابر مقررات

• همکاری با رئیس دانشکده در اجرای هر چه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی

• رسیدگی به هدف های اجرایی دانشکده و چگونگی گردش کارها و روشهای کار در واحدهای مختلف

• ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مربوط به واحدهای تحت پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشکلات موجود

• نظارت بر انجام وظایف پشتیبانی و توزیع سری و صحیح و بموقع کارکنان مالی و اداری و تدارکاتی و خدماتی بین واحدهای دانشکده با توجه به حجم و میزان حساسیت و سایر عوامل کار آنها

• نظات بر انجام امور استخدامی و تأمین نیاز نیروی انسانی دانشکده در چارچوب ضوابط و مقررات مورد عمل

• اداره کلی و عمومی امور پرسنلی و نظارت کلی بر حسن اجرای آن در دانشکده در چارچوب قوانین و مقررات جاری

• استقرار نظام طبقه بندی مشاغل و نظارت بر حسن اجرای آن

• اداره امور رفاهی کارکنان دانشکده و ایجاد امکانات لازم در آن مورد

آدرس :دانشکده پزشکی ،طبقه سوم ، معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع ، اتاق 428

تلفن داخلی : 3428
تلفن مستقیم :88602218

پست الکترونیک:Vcms@iums.ac.ir
مسئول دفتر : سرکار خانم طهرانی

ارتباط مستقیم با
ر
ئیس امور اداری 
ارتباط مستقیم با
معاون اداری ومالی