دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

کالبد نما (میز تشریح مجازی)

کالبدنما (میز تشریح مجازی) در سالن تشریح گروه آناتومی راه اندازی شد.

ادامه...

به گزارش تجهیزات پزشکی معاونت اداری و مالی :کالبدنما (میز تشریح مجازی) در سالن تشریح گروه آناتومی دانشگاه علوم پزشکی ایران با همکاری و مساعدت معاونت آموزشی دانشگاه و مسئولین دانشکده پزشکی  نصب و راه اندازی شد.
میز تشریح مجازی یک دستگاه کمک آموزشی جهت آموزش آناتومی و تشریح است  ، دستگاه  فوق تمامی اندامهای بدن را با دقت و تفکیک پذیری بالا با رنگ طبیعی در اختیار کاربر قرار میدهد تا اساتید بتوانند تجسم فضایی مطلوبی از بدن انسان را جهت آموزش به  دانشجویان برای درک عمیق تر مفاهیم آموزشی ارائه دهند. این دستگاه دارای قابلیت هایی از جمله: مدل های بسیار دقیق از آناتومی بدن انسان، مدل های دقیق از سیر تکاملی جنین انسان از جنین 15 روزه تا 60 روزه و مدل های volumetric  از جسد واقعی انسان است وهمچنین کاربر می تواند در کنار مدل های سه بعدی رفرنس های آناتومی را نیز همزمان در اختیار بگیرد و اطلاعات تکمیلی دریافت نمایند.
شایان ذکر است که گروه اناتومی  دانشگاه علوم پزشکی ایران،  جزء اولین گروههای دانشگاهی است که به این دستگاه مجهز می شود
 
 


  دکتر محمود مصاحبی


mossahebi_mahmood@outlook.com


معاونت اداری و مالی دانشکده پزشکی مسئول نظارت بر اجرای کلیه امور حقوقی ، قراردادها ، امور ساختمانی ، تأسیساتی ، خدماتی ، پیش بینی

بودجه و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز ، برقراری نظام امور اداری مطلوب و اجرای دقیق ضوابط و مقررات اداری و مالی دانشگاه می باشد . این معاونت متشکل از امور اداری ،

امور مالی ،حوزه راهبردی و تجهیزات پزشکی می باشد.

 
رئوس برنامه های معاونت اداری و مالی دانشکده پزشکی

  • پیگیری درآمد و راهکارهای کسب درآمد در دانشکده پزشکی

  • پیش بینی اعتبارات دانشکده و نظارت بر هزینه ها از نظر ملزومات اداری، فنی، آموزشی و ..

  • برقراری ارتباط بین گروه های علوم پایه و بالینی و تعامل بین آن ها به طوریکه به درآمدزایی منجر شود.
رئوس وظایف:

ایجاد هماهنگی لازم بین واحدهای تابعه و ارتقاء کمی و کیفی راندمان کار پرسنل از طریق روشهای اصولی و منطقی مدیریتی

• تلاش برای ایجاد شرایط مناسب محیط کار و رفاه کارکنان

• سازماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اعتبارات واحد تحت سرپرستی

• ارزشیابی صحیح و عادلانه و بموقع کارکنان تحت سرپرستی

• نظارت بر حضور و غیاب کارکنان دانشکده و رسیدگی به گزارشات لازم

• اشتراک مساعی در تنظیم بودجه دانشکده با مسئولین مربوطه

• نظارت و مراقبت و بهره برداری از ساختمانهای موجود از لحاظ آب ، برق ، تلفن و تأسیسات دانشکده با همکاری واحد مرکزی

• ایجاد هماهنگی بین امور ستادی دانشگاه با وظایف و مسئولیتهای اصلی به منظور دستیابی هر چه سریعتر به هدفهای مورد نظر

• نظارت بر حسن انجام امور اداری ، مالی ، خدماتی و تعمیراتی دانشکده

• نظارت و بررسی اموال و موجودیهای نقدی و جنسی دانشکده و درخواست گزارشات لازم در خصوص انبارگردانی هر سال یکبار

• شرکت در کمیته ها ، کنفرانسها ، کمیسیونها و سمینارهای اداری و مالی در صورت لزوم

• پیش بینی اعتبارات دانشکده و نظارت بر هزینه ها از نظر ملزومات اداری، فنی ، آموزشی و سایر

• نظارت بر انجام امور تدارکاتی دانشکده طبق دستورالعملهای صادره از طرف دانشگاه با رعایت مقررات موضوعیت آئین نامه ها

• نظارت بر اجرای کلیه فعالیتهای مربوط به دریافت درآمدهای دانشکده

• نظارت بر برقراری انتظامات داخل ساختمانها و محوطه دانشکده و ارائه طریق راه حل های مناسب در مواقع ضروری

• انجام کلیه امور ارجاعی از طرف ریاست دانشکده در غیاب رئیس دانشکده در زمینه اداری و مالی برابر مقررات

• همکاری با رئیس دانشکده در اجرای هر چه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی

• رسیدگی به هدف های اجرایی دانشکده و چگونگی گردش کارها و روشهای کار در واحدهای مختلف

• ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مربوط به واحدهای تحت پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشکلات موجود

• نظارت بر انجام وظایف پشتیبانی و توزیع سری و صحیح و بموقع کارکنان مالی و اداری و تدارکاتی و خدماتی بین واحدهای دانشکده با توجه به حجم و میزان حساسیت و سایر عوامل کار آنها

• نظات بر انجام امور استخدامی و تأمین نیاز نیروی انسانی دانشکده در چارچوب ضوابط و مقررات مورد عمل

• اداره کلی و عمومی امور پرسنلی و نظارت کلی بر حسن اجرای آن در دانشکده در چارچوب قوانین و مقررات جاری

• استقرار نظام طبقه بندی مشاغل و نظارت بر حسن اجرای آن

• اداره امور رفاهی کارکنان دانشکده و ایجاد امکانات لازم در آن مورد

آدرس :دانشکده پزشکی ،طبقه سوم ، معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع ، اتاق 428

تلفن داخلی : 3428
تلفن مستقیم :88602218

پست الکترونیک:Vcms@iums.ac.ir
مسئول دفتر : سرکار خانم طهرانی

ارتباط مستقیم با
ر
ئیس امور اداری 
ارتباط مستقیم با
معاون اداری ومالی