جشنواره تجربه ها و درس آموخته های کرونا
[ برگشت به فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
- اطلاعات فردی
1 نام و نام خانوادگی
2 محل خدمت
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
حوزه ریاست
معاونت بهداشت
معاونت درمان
معاونت غذا و دارو
معاونت تحقیقات و فناوری
معاونت آموزش
معاونت دانشجویی و فرهنگی
معاونت بین الملل
معاونت توسعه مدیریت و منابع
مرکز آموزشی و درمانی فیروزگر
مجتمع آموزشی و پژوهشی حضرت رسول (ص)
مرکز آموزشی و درمانی حضرت فاطمه (س)
مرکز آموزشی و درمانی کودکان علی اصغر (ع)
مرکز آموزشی و درمانی شفایحیائیان
مرکز آموزشی و درمانی شهید اکبر آبادی
مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری
مرکز آموزشی و درمانی شهید هاشمی نژاد
بیمارستان شهدای هفتم تیر
مرکز آموزشی و درمانی روانپزشکی ایران
بیمارستان فیروزآبادی
بیمارستان شهدای یافت آباد
بیمارستان شهید فهمیده
بیمارستان لولاگر
بیمارستان امام سجاد شهریار
بیمارستان امام حسین (ع)
بیماستان حضرت فاطمه رباط کریم
شبکه بهداشت و درمان شهریار
شبکه بهداشت و درمان رباط کریم
شبکه بهداشت و درمان قدس
شبکه بهداشت و درمان ملارد
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
مرکز بهداشت غرب تهران
مرکز بهداشت شمال غرب
دانشکده پزشکی
دانشکده پیراپزشکی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
دانشکده طب ایرانی
دانشکده بهداشت
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشکده فناوری های نوین پزشکی
دانشکده علوم توانبخشی
مراکز تحقیقاتی
3 واحد محل خدمت
4 عنوان شغلی
5 مدرک تحصیلی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
زیر دیپلم
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دکترای عمومی
دکترای تخصصی
مدرک حوزوی
6 تلفن محل کار
7 تلفن همراه
- ثبت تجربه
8 عنوان تجربه
9 محل رخداد
10 زمان رخداد
11 بیان تجربه
12 بیان درس آموخته های ناشی از تجربه
13 همکاران موثر در تحقق تجربه
14 بیان موانع موجود در فرآیند تحقق تجربه
15 ارائه پیشنهاد برای بهبود دستاوردهای تجربه
16 ارسال مستندات
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.