دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

فرم نظر سنجی شرکت بیمه آرمان97موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
1 تا چه حد از دانش و اطلاعات بیمه ای کارشناسان بیمه آرمان رضایت دارید؟
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم
2 تا چه حد از سرعت پاسخگویی کارشناسان بیمه آرمان رضایت دارید؟
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم
3 نحوه عملکرد شرکت بیمه را درخصوص پرداخت بموقع هزینه ‏های پاراکلینیکی (ویزیت،آزمایش،دارو ،تصویربرداری و...) را چگونه ارزیابی می‏کنید؟
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم
4 فرآيند اجرايي کار از زماني که درگير بيمه تکميلي مي شويد تا چه حد رضايتبخش است؟
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم
5 میزان رضایت شما از عملکرد واحد بیمه تکمیلی در پیگیری در خواست های بیمه تکمیلی تا چه حد است؟
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم
6 سقف تعهدات بيمه تکميلي تا چه حد مناسب است؟
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم
7 تعهدات بيمه تکميلي تا چه حد متنوع است؟
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم
8 مبلغي که بابت بيمه تکميلي از حقوق شما کسر مي شود تا چه حد متناسب با کيفيت خدمات ارائه شده است؟
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم
9 تا چه حد با افزايش هزينه کسر شده از حقوق بابت بيمه تکميلي و افزايش تعداد خدمات موافقيد؟
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم
10 تا چه حد با ادامه کار با بیمه آرمان موافقيد؟
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم
11 در مجموع از تعداد بیمارستانها و مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه آرمان چقدر رضایت دارید؟
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم
12 میزان رضایتمندی از تعداد و پرآکندگی جغرافیایی بیمارستانها و مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه تا چه حد می‏باشد؟
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم
13 مراحل انجام امور مربوط به پذیرش در بیمارستانها و مراکز درمانی طرف قرارداد را چگونه ارزیابی می‏کنید؟
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم
14 نحوه عملکرد شرکت بیمه را درخصوص پرداخت بموقع هزینه‏های بیمارستان‏های غیرطرف قرارداد را چگونه ارزیابی می‏کنید؟
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم
15 آیا از اسناد و مدارک مورد نیاز بابت دریافت خسارت اطلاع دارید ؟
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم
16 تا چه حد از مدت زمان سپری شده بابت دریافت خسارت رضایت دارید؟
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم
17 آیا اطلاع دارید چه موارد درمانی تحت پوشش بیمه نامه شما می باشد؟
بله
تقریبا
خیر
18 تا چه حد پوشش های فعلی بیمه نامه نیازهای بیمه ای شما را برآورده می سازد؟
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم
19 تا چه حد از میزان خسارت پرداخت شده بابت هزینه های انجام شده را مناسب می دانید؟
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم
20 فکر می کنید چه پوششی باید در بیمه نامه شما گنجانده شود (چه پوششی مورد نیاز شماست؟)
21 فکر می کنید خسارت پرداختی کدام مورد درمانی مناسب نیست؟
22 واحد محل خدمت:
پاسخ را در کادر وارد کنید: