دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

طرح درس دوره دکتری

 | تاریخ ارسال: 1398/5/1 | 
ردیف نام درس فایل طرح درس
۱ اخلاق در آموزش و پژوهش  
۲ اعتبار بخشی و حاکمیت آموزشی در علوم پزشکی
۳ ارزشیابی برنامه پیشرفته
۴ ارزشیابی نگرش ها
۵ آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد
۶ روش نگارش متون علمی
۷ ارزشیابی اعضای هیئت علمی در نظام سلامت
۸ فلسفه علم و طب
۹ فلسفه نظام آموزشی
۱۰ فنون گرد آوری و تحلیل داده ها در تحقیقات کیفی
۱۱ مدل های برنامه درسی در علوم پزشکی
۱۲ مدیریت تغییر در نظام آکادمیک
۱۳ روانشناسی یادگیری
۱۴ روش های پیشرفته تدریس در علوم پزشکی
۱۵ روش تحقیق کیفی
۱۶ سمینار بررسی مسائل رایج در تحقیقات آموزش پزشکی
۱۷ تحقیقات شبه تجربی در آموزش پزشکی
۱۸ طراحی آموزشی در آموزش پزشکی

دفعات مشاهده: 5589 بار   |   دفعات چاپ: 251 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

طرح درس دوره دکتری

 | تاریخ ارسال: 1398/5/1 | 
ردیف نام درس فایل طرح درس
۱ اخلاق در آموزش و پژوهش  
۲ اعتبار بخشی و حاکمیت آموزشی در علوم پزشکی
۳ ارزشیابی برنامه پیشرفته
۴ ارزشیابی نگرش ها
۵ آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد
۶ روش نگارش متون علمی
۷ ارزشیابی اعضای هیئت علمی در نظام سلامت
۸ فلسفه علم و طب
۹ فلسفه نظام آموزشی
۱۰ فنون گرد آوری و تحلیل داده ها در تحقیقات کیفی
۱۱ مدل های برنامه درسی در علوم پزشکی
۱۲ مدیریت تغییر در نظام آکادمیک
۱۳ روانشناسی یادگیری
۱۴ روش های پیشرفته تدریس در علوم پزشکی
۱۵ روش تحقیق کیفی
۱۶ سمینار بررسی مسائل رایج در تحقیقات آموزش پزشکی
۱۷ تحقیقات شبه تجربی در آموزش پزشکی
۱۸ طراحی آموزشی در آموزش پزشکی

دفعات مشاهده: 5666 بار   |   دفعات چاپ: 227 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

طرح درس دوره دکتری طرح دروس دکترای تخصصی آموزش پزشکی

 | تاریخ ارسال: 1396/8/14 | 
ردیف نام درس فایل طرح درس
۱ اخلاق در آموزش و پژوهش  
۲ اعتبار بخشی و حاکمیت آموزشی در علوم پزشکی
۳ ارزشیابی برنامه پیشرفته
۴ ارزشیابی نگرش ها
۵ آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد
۶ روش نگارش متون علمی
۷ ارزشیابی اعضای هیئت علمی در نظام سلامت
۸ فلسفه علم و طب
۹ فلسفه نظام آموزشی
۱۰ فنون گرد آوری و تحلیل داده ها در تحقیقات کیفی
۱۱ مدل های برنامه درسی در علوم پزشکی
۱۲ مدیریت تغییر در نظام آکادمیک
۱۳ روانشناسی یادگیری
۱۴ روش های پیشرفته تدریس در علوم پزشکی
۱۵ روش تحقیق کیفی
۱۶ سمینار بررسی مسائل رایج در تحقیقات آموزش پزشکی
۱۷ تحقیقات شبه تجربی در آموزش پزشکی
۱۸ طراحی آموزشی در آموزش پزشکی

دفعات مشاهده: 5891 بار   |   دفعات چاپ: 283 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر