دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • برنامه آموزشی گروه
  • سرفصل دروس
  • منابع آزمون
  • مقالات اعضای هئیت علمی
  • طرح های تحقیقاتی
  • فهرست مجلات آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
  • مراکز تحقیقاتی

برنامه استراتژیک وعملیاتی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲۸ | 
 
رسالت (  Mission)
تربیت نیروهای بهداشتی کارآمد در سطح تحصیلات تکمیلی
طراحی و انجام پژوهشهای  بهداشتی
چاپ مقالات علمی پژوهشی
چشم انداز   ( Vision)
ازتقاء فعالیتهای آموزشی در گروه
ارتقاء فعالیتهای پژوهشی در گروه
ارتقاء فعالیتهای اجرایی در گروه
حوزه های فعالیت
1- آموزش
2- پژوهش
3-اجرا
هدف کلی در حوزه آموزش
ارتقای فعالیت های آموزشی گروه
اهداف اختصاصی در حوزه آموزش
تامین فضای آموزشی مناسب در جهت ایجاد تجارب یادگیری بهتر در دانشجویان گروه
ارتقاء کیفیت برنامه های آموزشی در حال اجرا
ایجاد محیط آموزشی مبتنی بر استانداردهای آموزشی
استقرار و نهادینه نمودن استانداردهای آموزشی در برنامه های آموزشی مختلف از طریق اجرای ارزیابی درونی
تقویت ارتباط بین رشته ای با گروه های مختلف در دانشکده بهداشت
تهیه منابع آموزشی مورد نیاز گروه
فراهم کردن بستر مناسب جهت بازدیدهای علمی دانشجویان از جامعه
اجرای برنامه های Team work در دروس تئوری و عملی
اجرای برنامه های استاد مشاور
اخذ طرح درس اساتید و قراردادن بر سایت دانشکده بهداشت
افزایش تعامل بین استاد و دانشجو
افزایش توانمندی اعضای هیئت علمی  درباره شیوه های نوین آموزشی
تدریس برخی از جلسات آموزشی به صورت مجازی
حمایت از مقوله ی دانش پژوهی در آموزش
به روزرسانی اطلاعات گروه در سایت دانشکده
پیشنهاد جهت برگزاری کارگاه های توانمندسازی آموزشی  برای دانشجویان به دفتر EDO دانشکده
برگزاری کارگاه روش تدریس جهت کلیه دانشجویان دکتری دانشکده بهداشت در هر نیمسال تحصیلی
تسهیل شرکت اعضای هیئت علمی در کارگاه های آموزشی و کنگره ها و فرصت های مطالعاتی
برنامه عملیاتی در حوزه آموزش
شماره هدف اختصاصی فعالیت تاریخ شروع تاریخ پایان مسئول اجرا / پایش درصد پیشرفت
1 تامین فضای آموزشی مناسب در جهت ایجاد تجارب یادگیری بهتر در دانشجویان گروه الف- برگزاری جلسه  در گروه
ب- انجام مکاتبات اداری لازم با معاون آموزشی دانشکده فروردین 97 خرداد 97 مدیر گروه 100 %
2 ارتقاء کیفیت برنامه های آموزشی در حال اجرا
  الف- برگزاری جلسه در گروه 
ب- بررسی کیفیت برنامه های آموزشی توسط استاد مسئول  درس تیر 97 شهریور 97 مدیر گروه 100 %
3 ایجاد محیط آموزشی مبتنی بر استانداردهای آموزشی
  الف- تهیه استاندارهای آموزشی مرتبط با رشته
ب-  برگزاری نشست در گروه تیر 97 شهریور 97 مدیر گروه 100 %
4 اجرای ارزیابی درونی الف- تهیه فرم های ارزیابی درونی 
ب- برگزاری جلسه درگروه تیر 97 شهریور 97 مدیر گروه 100 %
5 تقویت ارتباط بین رشته ای با گروه های مختلف در دانشکده بهداشت الف- برگزاری جلسات با گروه های آموزشی دانشکده بهداشت
ب- تهیه  پمفلت  آموزشی  فرصت های همکاری بین رشته ای تیر 97 شهریور 97 مدیر گروه 100 %
6 تهیه منابع آموزشی مورد نیاز گروه 
  الف- جستجوی منابع توسط اعضای هیئت علمی
 ب- تهیه لیست منابع فارسی و لاتین مورد نیاز گروه تیر 97 شهریور 97 مدیر گروه 100 %
7 فراهم کردن بستر مناسب جهت بازدیدهای علمی دانشجویان از جامعه
  الف- مکاتبه  با مرکز تحقیقات سلامت کار برای انجام بازدید
ب-  مکاتبه با دانشکده طب سنتی برای بازدید تیر 97 شهریور 97 مدیر گروه 100 %
8 اجرای برنامه های Team work در دروس تئوری و عملی
  الف- تقسیم 
Team work درس تکنولوژی آموزشی 
ب- تقسیم 
Team work درس کار آموزی در مقطع ارشد
ج- تقسیم 
Team work در سیاستگزاری سلامت
  تیر 97 شهریور 97 مدیر گروه 100 %
9 اجرای برنامه های استاد مشاور الف-  تعیین اساتید مشاور
ب- صدور حکم استادمشاور 
ج- برگزاری جلسه اساتید مشاور گروه  درباره آشنایی با وظایف استاد مشاور مهر97 آبان97 مدیر گروه 70 %
10 اخذ طرح درس به روز شده اساتید و قراردادن بر سایت دانشکده بهداشت
  الف- تهیه فرم های استاندارد طرح دوره
ب- تهیه فرم های استاندارد طرح درس
ج- در اختیار اعضای گروه قراردادن فرم های طرح دوره و طرح درس تیر 97 شهریور 97 مدیر گروه 100 %
11 افزایش تعامل بین استاد و دانشجو
  الف - مشخص کردن تاریخ و ساعت مراجعه دانشجویان توسط هر  عضو هیئت علمی
ب-نظر سنجی از دانشجویان برای برقاری تعامل بیشتر با اساتید مهر 97 آبان97 مدیر گروه 50 %
12 افزایش توانمندی اعضای هیئت علمی  درباره شیوه های نوین آموزشی 
  الف – شرکت اعضای هیئت علمی گروه در کارگاه های روشهای نوین آموزشی 
ب- برگزاری جلسه درباره  تبادل اطلاعات شیوه های نوین آموزشی فروردین97 اسفند97 مدیر گروه 50 %
13 تدریس برخی از جلسات آموزشی به صورت مجازی
  الف- آَشناسازی اعضای هیئت علمی گروه با یادگیری الکترونیک و تهیه محتوای آموزشی مجازی
ب- تدریس  چهارجلسه از دروس  تدریس شده  در سال تحصیلی 97-97 در سامانه مجازی دانشگاه توسط اساتید گروه فروردین97 اسفند97 مدیر گروه 50 %
14 حمایت از مقوله ی دانش پژوهی در آموزش الف- آشنایی  اعضای گروه   با مقوله پزوهشی در آموزش 
ب- طراحی  دو طرح پژوهش در آموزش فروردین97 اسفند97 مدیر گروه 50 %
15 به روزرسانی اطلاعات گروه در سایت دانشکده
  الف- کسب اطلاعات به روز 
 اعضای هیئت علمی گروه
ب- هماهنگی با مسئول  سایت دانشکده بهداشت
ج- اارسال اطلاعات به مسئول سایت دانشکده بهداشت فروردین97 مهر97 مدیر گروه 100 %
16 پیشنهاد جهت برگزاری کارگاه های توانمندسازی آموزشی برای دانشجویان به دفتر EDO دانشکده
  الف- نظرخواهی ار دانشجویان درباره کارگاه های توانمندسازی مورد نیاز
ب- تهیه لیست کارگاه های مورد نیاز دانشجویان  و ارسال به دفتر EDO دانشکده بهداشت فروردین97 مهر97 مدیر گروه 100 %
17 برگزاری کارگاه روش تدریس  و روشهای آموزشی جهت کلیه دانشجویان دکتری دانشکده بهداشت در هر نیمسال تحصیلی
  الف- برگزاری جلسه هماهنگی اعضای مسئول برگزاری کارگاه روش تدریس و روشهای آموزشی 
ب- هماهنگی  باری تهیه امکانات و تجهیرات لازم برای برگزاری کارگاه روش تدریس  و روشهای آموزشی اردیبهشت97 بهمن 97 مدیر گروه 100 %
18 ترغیب شرکت اعضای هیئت علمی در کارگاه های آموزشی و کنگره ها و فرصت های مطالعاتی
  الف- دراختیار گذاشتن لیست همایشها و کنگره و فرصت های مطالعاتی  مناسب
ب- شرکت  در دو کارگاه آموزشی و یک کنگره  توسط هر یک از اعضای گروه
  اردیبهشت97 بهمن 97 مدیر گروه 50 %
هدف کلی در حوزه پژوهش
ارتقای فعالیت های پژوهشی اساتید و دانشجویان
اهداف اختصاصی در حوزه پژوهش
افزایش توانمندی پژوهشی اعضای هیات علمی
کمک به ایجاد زیرساخت های لازم پژوهشی در گروه
افزایش جذب اعتبارات پژوهشی از سایر سازمان ها در راستای انجام تحقیقات کاربردی
افزایش فعالیتهای مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت در گروه
همکای در علمی –پزوهشی شدن مجله ره آورد سلامت
به روز رسانی رزومه اساتید در سایت دانشکده
تشویق اساتید و دانشجویان دکتری به ارائه طرحهای پژوهش در آموزش
اطلاع رسانی به دانشجویان جهت شرکت در همایش ها و کنگره ها
شرکت‌ فعال‌ در انجمن‌های‌ علمی‌ و تخصصی‌ِ ملی‌ و بین‌المللی
‌ انتشار مقاله‌ در مجلات‌ معتبر
تشکیل جلسات ژورنال کلاب
همکاری با واحد ترجمان دانش معاونت پژوهشی دانشگاه
ترویج رعایت اصول اخلاق درعلوم پزشکی
برنامه عملیاتی  در حوزه پژوهش
شماره هدف اختصاصی فعالیت تاریخ شروع تاریخ پایان مسئول اجرا / پایش درصد پیشرفت
1 افزایش توانمندی پژوهشی اعضای هیات علمی
  الف- شرکت در کارگاه های توانمندسازی پژوهشی معاونت پژوهشی دانشگاه برای اعضای گروه
ب- بازدید از فعالیت های پژوهشی سایر دانشکده ها فروردین97 اسفند97 مدیر گروه 60 %
2 کمک به ایجاد زیرساخت های لازم پژوهشی در گروه
  الف- برگزاری کارگاه آشنایی با پروپازل نویسی 
ب- برگزاری کارگاه  شنایی با روش تحقیق پیشرفته برای اعضای گروه فروردین97 اسفند97 مدیر گروه 50 %
3 افزایش جذب اعتبارات پژوهشی از سایر سازمان ها در راستای انجام تحقیقات کاربردی
  الف- برگزاری جلسات  آشنایی با پتانسیل های کاری با دانشگاه ها و سازمان های دیگر ( شهرداری ، آموزش و پرورش )
ب- تدوین یک پروپازال طرح تحقیقاتی مشترک با سایر دانشگاه ها یا سازمان ها فروردین97 اسفند97 مدیر گروه 50 %
4 افزایش فعالیت های مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت
  الف- سازماندهی اعضا و وظایف هریک
 ب- تشکیل  هسته ها و عضو گیری آنها
ج- ارائه پروپوال طرح های تحقیقاتی مرتبط 
  فروردین97 اسفند97 مدیر گروه 70 %
5 همکاری در علمی پژوهشی شدن مجله ره آورد سلامت
  الف- شرکت در جلسات مجله
ب- تامین عضو هیات تحریریه 
ج- همکاری در مدیریت اجرایی این مجله فروردین97 اسفند97 مدیر گروه 80 %
6 به روز رسانی رزومه اساتید در سایت دانشکده
  الف- جمع آوری رزومه های جدیداساتید گروه 
ب- همکاری با مسئول سایت دانشکده برای روی سایت قرار گرفتن این اطلاعات فروردین97 اسفند97 مدیر گروه 100 %
7 تشویق اساتید و دانشجویان دکتری به ارائه طرحهای پژوهش در آموزش
  الف- تدوین پروپازال پژوهش در آموزش به عنوان پروژه واحد روش تحقیق  در آموزش
 بهداشت و ارتقاء سلامت از طریق کمیته تحقیقات دانشجویی یا مراکز تحقیقاتی  و معاونت پژوهشی دانشکده 
ب- کسب امتیاز داشتن طرح تحقیقاتی  پژوهش در آموزش در بررسی وضعیت دانشجویان  دوره دکترا از طریق  log Book فروردین97 اسفند97 مدیر گروه 70 %
8 اطلاع رسانی به دانشجویان جهت شرکت در همایش ها و کنگره ها
  الف- تهیه فهرست آنلاین همایشها و کنگره ها 
ب- ارائه آدرس اینترنتی فهرست آنلاین همایشها و کنگره ها 
به  دانشجویان قرار دادن فروردین97 اسفند97 مدیر گروه 70 %
9 شرکت‌ فعال‌ در انجمن‌های‌ علمی‌ و تخصصی‌ِ ملی‌ و بین‌المللی‌ الف- شرکت اساتید   و دانشجویان گروه در همایش ملی و بین المللی آموزش بهداشت و ارتقاء  سلامت
ب- ارائه مقالات علمی و پزوهشی در همایش ملی و بین المللی آموزش بهداشت و ارتقاء  سلامت 
  فروردین97 اسفند97 مدیر گروه 70 %
10 انتشار مقاله‌ در مجلات‌ معتبر 
  الف-همکاری  دانشجویان تحصیلا ت تکمیلی  در انتشار مقالات منتج از پایان نامه ها و طرح های تحقیقات دانشجویی  در مجلات علمی پژوهشی داخلی
ب- همکاری  دانشجویان تحصیلا ت تکمیلی  در انتشار مقالات منتج از پایان نامه ها و طرح های تحقیقات دانشجویی  در مجلات  لاتین نماهی شده در پایگاه های SCOPUS,PUB MED, ISI
  فروردین97 اسفند97 مدیر گروه 90 %
11 تشکیل جلسات ژورنال کلاب الف- تعیین سرگروه های کاری دانشجوین دوره دکترا برای برنامه ریزی  جلسات ژورنال کلاب
ب- تامین امکانات و فضا برای برگزاری جلسات ژورنال کلاب
  مهر97 اسفند97 مدیر گروه 50 %
12 همکاری با واحد ترجمان دانش معاونت پژوهشی دانشگاه الف- شرکت در جلسات ترجمان دانش در سطح دانشگاه 
ب- تکمیل  نتایج حاصل از طرح های تحقیقاتی واجد شرایط ترجمان در قسمت مربوطه در پژوهشیار 
  فروردین97 اسفند97 مدیر گروه 70 %
13 ترویج رعایت اصول اخلاق درعلوم پزشکی الف- توجه ویژه به  ملاحظات اخلاقی در ارزیابی  طرح های تحقیقاتی انجام شده  توسط دانشجویان در جلسات دفاع 
ب- توجه ویژه به ملاحظات اخلاقی در ارزیابی  طرح های تحقیقاتی انجام شده  توسط 
اعضای هیئت علمی
   
ج- رعایت اصول اخلاقی در ارتباط با همکاران ، دانشجویان و مراجعین فروردین97 اسفند97 مدیر گروه 80 %
هدف کلی در حوزه اجرا
کمک به بهبود روند امور اجرایی در سطح دانشکده، داخل و خارج از دانشگاه
اهداف اختصاصی در حوزه اجرا
همکاری با معاونت پشتیبانی و مالی دانشکده و دانشگاه
تدوین برنامه  استراتژیک وعملیاتی گروه
تدوین اعتبار هزینه جهت بهبود فضای آموزشی گروه
راهنمایی  دانشجویان درانجام امور اداری
 برگزاری امتحان جامع جهت دانشجویان دکتری
برگزای مرحله دوم  آزمون دکترای تخصصی (PhD  ) آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
برنامه عملیاتی در حوزه اجرا
شماره هدف اختصاصی فعالیت تاریخ شروع تاریخ پایان مسئول اجرا / پایش درصد پیشرفت
1 همکاری با معاونت پشتیبانی و مالی دانشکده و دانشگاه 
  الف- شرکت نماینده گروه در جلسات معاونت پشتیبانی دانشکده 
ب- شرکت نمانیده گروه در جلسات معاونت پشتیباینی دانشگاه 
  فروردین97 اسفند97 مدیر گروه 100 %
2 تدوین برنامه  استراتژیک وعملیاتی گروه الف- مشارکت  اعضای گروه در تدوین برنامه  استراتژیک گروه
ب- همفکری اعضای گروه در تدوین برنامه  عملیاتی گروه
  فروردین97 اسفند97 مدیر گروه 100 %
3 تخمین اعتبار هزینه جهت بهبود فضای آموزشی گروه
  الف- برگزاری جلسه برای پیش بینی هزینه های  مورد نیاز جهت بهبود فضای آموزشی گروه
ب-  درخواست اعتبار برای هزینه های مورد نیاز جهت بهبود فضای آموزشی گروه فروردین97 مهر97 مدیر گروه 100%
4 راهنمایی  دانشجویان درانجام امور اداری 
  الف-  تهیه بوشورهای اجرایی  و چرخش کار در گروه و در سطح دانشکده
ب-  ارائه همفکری و مشاوره در زمینه انجام امور اداری دانشجویان مهمان- معادل سازی واحدها فروردین97 اسفند97 مدیر گروه 100 %
5 برگزاری امور اجرایی امتحان جامع جهت دانشجویان دکتری الف- انجام مکاتبات اداری  جهت برگزاری امتحان جامع جهت دانشجویان دکتری گروه
ب-انجام مکاتبات اداری جهت اعلام نتایج امتحان جامع  دانشجویان دوره دکترای  گروه مهر97 اسفند97 مدیر گروه 50 %
6 برگزاری امور اجرایی  مرحله دوم  آزمون دکترای تخصصی (PhD  ) آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 
  الف- انجام مکاتبات اداری  جهت برگزاری مرحله دوم ( مصاحبه) آزمون دکترای تخصصی ((PhD  بهداشت و ارتقاء سلامت
ب-انجام  انجام مکاتبات اداری جهت اعلام نتایج مرحله دوم  آزمون ( مصاحبه) دکترای تخصصی ((PhD  بهداشت و ارتقاء سلامت 
  فروردین97 شهریور97 مدیر گروه 100 %

دفعات مشاهده: 1831 بار   |   دفعات چاپ: 101 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر