دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • برنامه آموزشی گروه
  • سرفصل دروس
  • منابع آزمون
  • مقالات اعضای هئیت علمی
  • طرح های تحقیقاتی
  • فهرست مجلات آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
  • مراکز تحقیقاتی

دفاع از پایان نامه : آقای سید فهیم ایراندوست دانشجوی دکتری تخصصی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دفاع از پایان نامه : آقای سید فهیم ایراندوست دانشجوی دکتری تخصصی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۲۳ | 
دفاع از پایان نامه آقای  سید فهیم ایراندوست دانشجوی دکتری تخصصی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت  به استاد راهنمایی جناب آقای محمد حسین تقدیسی در تاریخ ۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۳۰ در سالن شهید رحیمی
عنوان پایان نامه : تبیین ماهیت، علل و پیامدهای اجتماعی چاقی در مناطق کردنشین: ارائه الگو با مطالعه ترکیبیاستاد راهنما: جناب آقای دکتر محمد حسین تقدیسی؛ دانشجو: سید فهیم ایراندوست

چکیده
زمینه و هدف: با توجه به اهمیت محیط اجتماعی در شکل­گیری و شناخت بیماری­ها در چشم­انداز ارتقاء سلامت، پژوهش حاضر با هدف تبیین ماهیت، علل و پیامدهای اجتماعی چاقی در منطقه فرهنگی ـ قومی موکریان (شهرهای کردنشین مهاباد، بوکان، پیرانشهر، سردشت و اشنویه) در استان آذربایجان غربی انجام شد.
روش‌ها: پژوهش حاضر مطالعه‌ای ترکیبی (کیفی ـ کمی) با رویکرد اکتشافی متوالی بود. در گام اول، مطالعه‌ای کیفی با رویکرد اتنوگرافی انجام شد و داده‌ها با مشاهده مستقیم و مشارکتی، مطالعه اسناد و مدارک و تکنیک‌های مصاحبه نیمه‌ساختاریافته (۸۰ مصاحبه) و بحث‌های گروهی (۵ بحث گروهی جمعا با ۳۱ نفر) گردآوری و با تکنیک تحلیل نظریه زمینه‌ای و نرم‌افزار Maxqda-۱۲ تحلیل شدند. در گام دوم، براساس نتایج کیفی، پرسش‌نامه‌ای براساس سازه‌های الگوی تعیین‌کننده‌های چاقی طراحی و روانسنجی شد. در گام سوم، با استفاده از گویه‌های نهایی پرسش‌نامه اعتبارسنجی‌شده ارتباط تعیین‌کننده‌ها با چاقی و قدرت تبیین آنها سنجیده شد. در دو مرحله اخیر از نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۲ استفاده شد.
  • : در تحلیل کیفی داده‌ها، ۵۷۸ مفهوم اولیه، ۴۹ زیرمقوله و ۱۳ مقوله عمده شناسایی شد که در سه محور تعیین‌کننده‌ها، تعاملات و استراتژی‌ها و پیامدهای چاقی دسته‌بندی شدند. مقولات عمده عبارت بودند از: تعیین‌کننده‌های عدم چاقی در گذشته، ورود امواج مدرن، هنجارهای اجتماعی ـ فرهنگی، پروبلماتیک بودن لاغری، فرهنگ بومی تغذیه، نهادینه نشدن ورزش، دانش ناکافی سلامت، عوامل ساختاری (تعیین‌کننده‌ها)، استمرار نسبی فرا‌روایت چاقی، بازاندیشی در فراروایت چاقی (تعاملات و استراتژی‌ها)، پیامدهای مطلوب چاقی نرمال، پیامدهای نامطلوب چاقی مفرط، پیامدهای بازاندیشی در چاقی (پیامدهای چاقی). در بخش کمی، ابتدا ۱۰۷ گویه برای پرسش‌نامه انتخاب و پس از انجام روایی صوری و محتوا تعداد گویه‌ها به ۷۷ مورد تقلیل یافت. روایی سازه با تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد که ۳۱ گویه حذف و ۴۶ گویه باقی ماندند. نتایج نشان داد ۶ عامل (هنجارهای اجتماعی ـ فرهنگی، متعین‌های سیاستی ـ مدرن، دانش سلامت، کلیشه‌های لاغری، چالش‌های ورزش کردن، آداب و عادات غذایی) برای تبیین سازه عاملی کافی است که در مجموع حدود ۴۵ درصد واریانس کل را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. نتایج تحلیل داده‌ها در گام سوم نشان داد ۷/۴۹ درصد مشارکت‌کنندگان دارای اضافه­وزن، ۴/۲۶ درصد دارای چاقی و ۴/۲۲ درصد هم دارای وزن طبیعی بودند. هم‌چنین، آزمون همبستگی بین متغیرهای هنجارهای اجتماعی ـ فرهنگی، دانش سلامت، چالش‌های ورزش کردن، سن، درآمد خانوار، تعداد فرزندان، سطح تحصیلات، وضعیت تأهل و وضعیت اشتغال با شاخص توده بدنی رابطه معنادار آماری را نشان داد (۰۵/۰p<). رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیرهای مستقل حدود ۲۲ درصد واریانس متغیر وابسته را برآورد می­کنند.
  •  : پژوهش حاضر نشان داد چاقی در بستر زندگی اجتماعی شکل می‌گیرد و باید همزمان با اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه در زمینه چاقی در حوزه­های آموزشی، سواد سلامت، ترویج فرهنگ ورزش و بهبود امکانات ورزشی، بایستی برنامه‌ریزی‌ها و مداخلات مناسب برای تغییر رفتار، فرهنگ و باورهای اجتماع در برخورد با پدیده چاقی نیز طراحی و اجرا گردد. توجه به نقش تعیین‌کننده‌های اجتماعی چاقی در برنامه‌ریزی‌ها، مداخلات و سیاست‌گذاری‌های مربوط به چاقی می‌تواند ضمن هدایت آنها به مسیر صحیح، برای مداخلات پیشگیری از چاقی مؤثر بوده و در درازمدت از هزینه‌ها کاسته و کاهش بیماری و مرگ‌های ناشی از چاقی را درپی داشته باشد.

دفعات مشاهده: 746 بار   |   دفعات چاپ: 61 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع از پایان نامه : خانم زهرا شفائیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش بهداشت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۲۵ | 
دفاع از پایان نامه خانم زهرا شفائیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش بهداشت به راهنمایی استاد سرکار خانم دکتر طاهره دهداری در تاریخ 98/04/26 ساعت 10در سالن شهید رحیمی

چکیده
مقدمه و هدف: مطالعات نشان داده اند که در زمینه پیشگیری از بیماری ها، پیام هایی که متمرکز بر مزایای انجام رفتار سالم هستند دارای اثربخشی بیشتری نسبت به پیام های طراحی شده متمرکز بر هزینه های ناشی از عدم انجام یک رفتار سالم هستند. مطالعه حاضر با هدف تعیین و مقایسه تاثیر دو نوع مداخله پیامک محور (در چارچوب مثبت و چارچوب منفی) بر افزایش رفتارهای تغذیه ای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در دانش آموزان دختر پایه هفتم و هشتم شهر سمنان در سال 1396 انجام شد.
روش کار: در این مطالعه نیمه تجربی، 345 دانش آموز دختر مقطع هفتم و هشتم در 2 دبیرستان دخترانه دولتی شهر سمنان به صورت تصادفی به 3 گروه شامل گروه مداخله اول (دریافت کننده پیامک های کوتاه در چارچوب مثبت)، گروه مداخله دوم (دریافت کننده پیامک های کوتاه در چارچوب منفی) و گروه کنترل (عدم دریافت پیامک های کوتاه) تقسیم شدند. در ابتدا، یک پرسشنامه برای سنجش آگاهی، نگرش و رفتارهای تغذیه ای پیشگیری کننده از ابتلا به پوکی استخوان طراحی و اعتباریابی شد. سپس 3 گروه پرسشنامه طراحی شده را تکمیل نمودند. بر اساس نتایج پیش آزمون، 35 پیام کوتاه در چارچوب مثبت و 35 پیام در چارچوب منفی طراحی شد و در طول یک دوره 35 روزه به تلفن همراه دانش آموزان ارسال شد. دانش آموزان گروه کنترل نیز پیامی دریافت نمی کردند. سه گروه، یک ماه پس از دریافت آخرین پیامک، پیگیری شدند و مجدداً پرسشنامه  را تکمیل کردند. داده های 3 گروه در 2 مرحله قبل و بعد از مداخله وارد نرم افزار آماری SSPS شد و توسط آزمون های تی مستقل، کروسکال والیس، ویلکاکسون، تی زوجی، Post Hoc و تحلیل واریانس یکطرفه تحلیل شد.
یافته ها: پس از مداخله، میانگین نمره آگاهی ، نگرش و انجام رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان نمونه های موررد مطالعه در گروه آزمون 1 (دریافت کننده پیام در چارچوب مثبت)، افزایش معنادار بیشتری نسبت به گروه آزمون 2 (دریافت کننده پیام در چارچوب منفی) و گروه کنترل (عدم دریافت هر گونه پیامک) داشته است.
نتیجه گیری: طراحی پیام در چارچوب مثبت دارای تاثیر بیشتری بر میانگین نمره انجام رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در دانش آموزان دختر بود. استفاده از این نوع پیامک های آموزشی، در مداخلات پیشگیری از پوکی استخوان در دختران نوجوان پیشنهاد می شود.

 
 
 

دفعات مشاهده: 1192 بار   |   دفعات چاپ: 69 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر