دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • فرایندهای گردش کار
  • آئین نامه ها ودستورالعمل ها
  • رسانه های آموزشی
  • مراکز ارائه خدمات
  • تماس با ما
  • درباره مادفترچه تلفن
شماره نمابر 56423343
شماره تماس 3-56439990
robatkarim@iums.ac.ir

مالی

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

واحد امور مالی

تلفن های مرکز: ۶ – ۵۶۴۲۰۵۹۰ داخلی: ۴۳۱-۳۱۴-۳۱۳-۳۱۲-۳۱۱-۳۱۰

پست الکترونیکی: rk.maliiums.ac.ir

نام و نام خانوادگی                                        عنوان شغلی

سرکار خانم خدیجه عباس نسب                رئیس امور مالی

جناب آقای داوود رمضانی                       دریافت و پرداخت(حقوق و دستمزد)

جناب آقای حسین جانپرور                       رسیدگی و صدور سند

جناب آقای داریوش حسین پور                 مسئول درآمد

جناب آقای فریبرز چشانی                       کارشناس حسابداری

سر کار خانم مریم اوریات                       امین اموال

سرکار خانم مریم منتظری                       بایگانی

سرکار خانم زهرا عباس نیا                     مسئول درامد غیر نقدی

 

شرح وظایف:

مسئول امور مالی :

-ارجاع بدون تاخیر کار کارکنان

-آشنائی کامل بر قوانین مالی و بخشنامه ها و دستورالعملها

-آموزش کارکنان زیر مجموعه جهت آشنائی با مقررات و قوانین و دستورالعملها

-متن حسابها در پایان سال مالی و گزارش توزیع بودجه سال قبل به امورمالی دانشگاه در تاریخ مقرر.

-نظارت بر تامین اعتبار مخارج و هزینه های واحد .

-کنترل روزانه فروش قبوض درمانی با مبالغ واریزی به حساب بانک مرکزی

-نظارت برنحوه چگونگی هزینه های خدمات ارائه شده سرپائی و بستری بر اساس نرخ تعرفه های

تعیین شده .

-هزینه ها را پس از تکمیل اسناد مربوطه و مدارک مثبته بر اساس قوانین و مقررات جاری پرداخ نماید .

-پس از ابلاغ تخصیص نسبت اخذ وجه از امورمالی دانشگاه اقدام نماید .

-ورات قانونی کارکنان را به واحدهای مربوطه ارسال نماید.

-پس از حصول اطمینان از جهت اسناد و صورت های مالی و مکاتبات لیست به تائید آنها اقدام نماید

-اسناد مدارک مالی و قیوض درمانی را بدور از دسترس دیگران با حفظ اصول ایمنی و حفاظتی

نگهداری نماید

-از جهت اجرای ضوابط نگهداری اموال و برگشت وسایل و لوازم تعمیری توسط تدارکات اطمینان حاصل نماید.

-نظارت و کنترل حسابها و دفاتر مالی – اجرای صحیح بخشنامه ها و دستورالعملهای دانشگاه

-اسناد هزینه ها و تراز عملیاتی ماهانه را در موعد مقرر به امورمالی دانشگاه ارسال دارد

-ارائه بموقع لیست حقوقی در هر ماه به دفتر تشکیلات و بودجه

-واخواهی اسناد ارائه شده به امورمالی دانشگاه را در اسرع وقت رفع نماید.

دفترداری و رابط حسابداری تعهدی :

مسئول دفتر داری می بایست فردی باشد به اصول حسابداری دوبل و حسابداری دولتی آشنائی و

مهارت کامل داشته باشد .

عوامل عملکرد ی مسئول دفتر داری به شرح زیر می باشد »

- بر قوانین و دستورالعملهای مالی در ارتباط با دفتر داری مسلط باشد .

-امور جاری را بدون تاخیر انجام دهد

-از سر فصلهای دفتر کل و معین شناخت کامل داشته باشد

-از ثبت صحیح سر فصلهای هزینه در آمد در دفتر کل و معین در نامه و بانک اطمینان حاصل نماید .

-ثبت روزانه اسناد در دفاتر را روزانه کنترل نماید .

-از ثبت مانده حساب در ته چکها اطمینان حاصل نماید.

-از وجود ایمنی و حفاظت اوراق بهادار و دسته چکها و ته چکها و دفاتر اطمینان حاصل نماید

-نظارت لازم بر ثبت وجوه دریافتی و پرداختی از حسابهای بانکی در دفتر مربوطه.

-از موازنه تراز معین ، کل، اعتبارات در هر ماه اطمینان حاصل نماید .

-صورت مغایرات مانده حسابهای بانکی را با دفاتر ماهیانه کنترل و تارفع نقص پیگیری نماید .

-بر استخراج تراز دفتر کل ، معین - اعتبارات بطور ماهیانه نظارت نماید .

-تراز عملیاتی ماهیانه را حداکثر تا نیمه ماه بعد به سرپرست خود تحویل نماید.

-کلیه مکاتبات مربوط به کسورات قانونی را تادهم ماه بعد تهیه و ارسال نماید .

-پیش بینی لازم درخصوص تهیه دسته چک را بعمل آوردومکاتبات مربوطه راتنظیم نماید .

دریافت و پرداخت ( حقوق و دستمزد) :

مسئول دریافت و پرداخت می بایست بر همه دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره آگاهی کامل

داشته باشد:

-ثبت کلیه مغایرات احکام پرسنلی در فرمهای کامپیوتری

-ثبت ساعات اضافه کاری گواهی شده در فرمهای کامپیوتری

-ثبت روزهای ماموریت انجام شده و تائید شده توسط مدیریت در فرمهای کامپیو تر

-ارسال کلیه فرمهای مربوطه به شرکت طرف قرار داد جهت تهیه لیست های کامپیوتری

-چک لیستهای تحویلی از شرکت طرف قرار داد .

-اصلاح فرمها در صورت داشتن مغایرت

-پیگیری تحویل لیست های نهائی از شرکت طرف قرار داد

-درخواست مجوزلازم از رئیس امورمالی جهت واریزخالص حقوقی وغیره پرسنلی بهحساب

بستانکاری آنان نزد بانک عامل پرد

-تنظیم سند موقت بانکی برابر لیست بانکی ارائه شده بعنوان لیست و پرداخت خالص ( مزایای

کارمندان )

-پیگیری و تنظیم سند هزینه های پر

-پیگیری کسورات حقوقی و پیوست نمودن کسورات بر اسناد هزینه

-تنظیم اسناد هزینه های جاری با توجه به تائید مسئول رسیدگی و مسئول اعتبا

-تهیه فرم (۴۵) خلاصه اسناد پس از تفکیک و ضمیمه نمودن کلیه مدارک مربوط به اسناد

-ثبت لیست حق الزحمه ولیستهای متفرقه که میبایست به حساب پرسنل واریز گردد درفرمهای

کامپیوتری

رسیدگی :

-مسئول رسیدگی اسناد هزینه می بایست به تمامی قوانین و دستورالعمل های صادره در خصوص

اسناد و مدارک ضمیمه سند آگاهی کامل داشته باشد:

-مسئول رسیدگی به اسناد می بایست فردی مستعد و آگاه باشد .

-رسیدگی به اسناد و هزینه شامل مراحل زیر می باشد :

-رسیدگی به اسناد مالی هزینه ای و تطبیق با قوانین و دستورالعمل های اجرائی

-رسیدگی به اسناد تنخواه گردان ، پیش پرداختها و علی الحساب ها و دستور العمل های مربوطه

-رسیدگی و بررسی قراردادهای منعقده اشخاص حقیقی و حقوقی

-ثبت کلیه قراردادهای منعقده در سیستم نرم افزاری

-مطالعه بخشنامه ها ، موافقت نامه ها و تطبیق آن با اسناد هزینه ارسالی

-تطبیق پرداختها با موافقت نامه های صادره بودجه تفضیلی دانشگاه

- مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آنها به مقام

ذیربط

-انجام امور مربوط و رفع نقص واخواهی اسناد هزینه که از سوی امورمالی دانشگاه مورد ایراد قرار

می گیرد

-استعلام در مورد فاکتورهایی که نیاز به تعیین قیمت مصوب در قیمتهای بازار در پرداختهای اداری

باشد

-انجام مکاتبات لازم در زمینه های مختلف در صورت نیاز

-بررسی اسناد رفع واخواهی شده اسناد هزینه ای مراکز و ستاد

اعتبارات :

مسئول اعتبارات هزینه می بایست به تمامی قوانین و دستورالعملهای صادره در خصوص تامین اعتبار

نمودن اسناد هزینه آگاهی داشته باشد که شامل مراحل زیر است :

-کنترل براعتبار مصوب و تخصیص صحیح اعتبار

-جذب منابع بودجه ای از اعتبارات دانشگاه به وسیله صدور درخواست وجه

- نظارت و کنترل به کلیه وجوهات دریافتی از امورمالی دانشگاه و مطابقت آن با دفتر اعتبارات واحد

-تامین اعتبارات اسناد هزینه ای مالی

-کنترل و نظارت در پرداختها با شرح مواد هزینه

- نظارت ، کنترل و هماهنگی لازم در ارتباط با مانده برنامه های اعتبارات و تطبیق آن با واحد دفتر

داری و تنظیم حسابها

-تراز اعتبارات ماهانه و ارائه گزارش به مدیریت محترم شبکه

- تهیه جدول اعتبارات کلیه بودجه های شبکه از قبیل جاری ، اختصاصی ، عمرانی در ردیف های

ابلاغی

- ثبت ، تطبیق و کنترل کلیه اسناد هزینه با برنامه های مصوب و تخصیص ابلاغی

در آمد :

-دریافت قبوض از دانشگاه و توزیع قبوض به واحدهای درمانی تحت پوشش .

-پیگیری فیش های بانکی حاصل از فروش قبوض به حساب تمرکز غیر قابل برداشت تا حصول نتیجه

-بررسی تنخواه قبوض درمانی و نظارت کامل بر توزیع قبوض دریافتی از مراجعین به واحدهای

درمانی .

-پیگیری انتقال وجوه به حساب خزانه در پایان هر ماه .

-کنترل فیش هایدریافتی از واحد ها با صورت حساب بانک تمرکز

-مکاتبه با دانشگاه مبنی بردرخواست وجه درآمد به حساب در آمد واحد .

-تهیه و تنظیم صورت حسابهای موسسات طرف قرار داد و ارسال صورت حسابها تا دهم هر ماه

-پیگیری وصول مبلغ صورت حسابهای ارسالی موسسات طرف قرارداد .

-کنترل و نظارت بر تنظیم صورت حسابها تا جائی که کسورات به حداقل برسد .

-تنظیم اسناد مربوط به دریافت قبوض و تنخواه قبوض واحدها – انتقال وجوه به حساب خزانه و تنظیم

اسناد و صورت حسابهای ارسالی و وصولی موسسات طرف قرارداد .

اموال :

-نظارت و کنترل کلیه اموال منقول و غیر منقول واحد .

-ثبت کلیه اموال منقول و غیر منقول در دفاتر مربوطه .

-کنترل بر ورود و خروج اموال از واحد .

-پیگیری و جمع آوری اموال مازاد و اسقاطی و مکاتبه لازم جهت تعیین تکلیف اموال مذکور و اخذ مجوز

فروش یا انتقال به دانشگاه .

-گزارش اموال موجود منقول و غیر منقول هر ماه ۶ ماه به رئیس امور مالی و ذیحسابی دانشگاه .

-تهیه لیست اموال در هر اطاق و نصب آن در اطاقهای مربوطه .

-پیگیری اموال مسروقه و ارائه گزارش های مربوطه تا حصول نتیجه .

-حفظ و حراست از بیت المال

- بررسی و نظارت بر حساب کلیه اموال منقول و غیر منقول

-تهیه پرونده جهت اموال منقول و غیر منقول بنحوی که دسترسی به آنها به سادگی صورت پذیرد .

بایگانی اسناد مالی :

مسئول بایگانی اسناد می بایست فردی باشد که به اصول بایگانی اسناد و مدارک آشنائی کامل

داشته باشد.

-تحویل اسناد هزینه های انجام شده از مسئول صدور چک بطوریکه به هیچ ارزی در پایان هر ماه با

توجه به شماره دفتر صدور ارز باقی نمانده باشد.

-کنترل و پیگیری اسناد تحویلی از مسئول صدور چک در صورتیکه ارزی را تحویل نگرفته باشد بلافاصله

رئیس امور مالی را مطلع نماید.

-تفکیک اسناد هزینه های انجام شده و تحویل اسناد جهت تنظیم ۴۵ به دریافت و پرداخت

-بایگانی کلیه احکام و مکاتبات پرسنل واحد بصورت پرونده که دسترسی به آنها کاملا" آسان باشد.

-همکاری لازم با رئیس امور مالی در خصوص تهیه وتنظیم صورت حسابهای موسسات طرف قرارداد

( درمانی )

-تهیه و تنظیم سیاهه کسورات قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه به رئیس امور مالی

-پیگیری و توزیع مکاتبات وارده وصادره از امور مالی

-همکاری با دریافت و پرداخت در خصوص تنظیم مفاصا حسابهای صادره اشخاص

-بایگانی مکاتبات موسسات و شرکت های طرف قرارداد واحد بنحویکه دسترسی سریع و بموقع به

مکاتبات در اسرع وقت صورت پذیرد .


دفعات مشاهده: 6580 بار   |   دفعات چاپ: 436 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر