دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • فرایندهای گردش کار
 • آئین نامه ها ودستورالعمل ها
 • رسانه های آموزشی
 • مراکز ارائه خدمات
 • تماس با ما
 • درباره مادفترچه تلفن
شماره نمابر 56423343
شماره تماس 3-56439990
robatkarim@iums.ac.ir

توسعه شبکه

 | تاریخ ارسال: 1397/10/27 | 
واحد گسترش شبکه
 

تلفن مرکز 6-5642520             داخلی: 240-241-242-243-244

نام و نام خانوادگی                                       عنوان شغلی

سرکار خانم نفیسه طباطبایی                     کارشناس مسئول واحد
سرکار خانم زهرا عسگری                           کارشناس واحد
سرکار خانم معصومه امینی                         کارشناس واحد
سرکار خانم مریم سلیمی                             کارشناس واحد
سرکار خانم سمیه نجفی                              کارشناس واحد

 

معرفی واحد:

گسترش شبکه وظیفه حمایت و پشتیبانی کلیه واحدهای ستادی و محیطی را بر عهده داشته و تأمین منابع انسانی ، منابع فیزیکی،‌تجهیزات و زیرساخت ها توسط این واحد صورت می پذیرد. برنامه های متنوعی که تحت نظر این واحد اجرا می شوند عبارتند از: پزشک خانواده و بیمه روستایی، امور بهورزی، بهبود استاندارد منابع فیزیکی، پروژه های عمرانی، طرح و گسترش شبکه، جلب مشارکت مردمی، پایش و نظارت، نیروی انسانی، برونسپاری و واگذاری به بخش خصوصی. یکی از وظایف مهم این واحد بسط و توسعه مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی شامل مراکز سلامت جامعه ، پایگاه های سلامت و خانه های بهداشت براساس ضوابط و مقررات طرح و گسترش و با در نظر گرفتن سه مولفه جمعیت ، پراکندگی جغرافیایی ونوع تقسیمات کشوری می باشد . همچنین تامین و تعمیر تجهیزات اداری و پزشکی و استاندارد سازی فضای فیزیکی مراکز یاد شده و در کل پشتیبانی از واحدهای محیطی جهت ارائه خدمات بهداشتی درمانی به مردم از مهمترین فعالیتهای این برنامه می باشد.


وظایف واحد گسترش شبکه :
 • راه اندازی و ایجاد واحدهای بهداشتی و درمانی جدید نظیر خانه بهداشت، پایگاه سلامت، مراکز خدمات جامع سلامت شهری وروستایی برابر طرح گسترش شبکه
 • اولویت بندی احداث واحدهای بهداشتی درمانی
 • مکان یابی برای ایجاد یا  احداث واحدهای بهداشتی مطابق با ضوابط و آئین نامه های گسترش
 • ایجاد واحدهای بهداشتی با مشارکت بخش خصوصی در قالب تفاهم نامه یا قرارداد بر اساس ضوابط طرح گسترش
 • اولویت بندی تعمیرات و تجهیزات واحدهای بهداشتی به همراه برآورد اعتبار مورد نیاز و پیگیری در خصوص وصول اعتبارات
 • هماهنگی جهت هزینه کرد اعتبارات به ترتیب اولویت تعمیرات و تجهیزات پیش بینی شده
 • بررسی وتطبیق شرایط جغرافیایی،جمعیتی منطقه با امکانات فنی وپوشش واحدهای بهداشتی وپیشنهاد اصلاح و تغییرات لازم در طرح گسترش ویا تبدیل واحدها
 • پیش بینی نیاز نیروی انسانی مورد نیاز جهت ارائه خدمات سلامت به جمعیت تحت پوشش و تلاش در جذب و تأمین نیروی انسانی
 • بررسی سرانه مراجعین واحدهای ارائه کننده خدمات سلامت و توزیع نیرو متناسب با نیاز  واحدها بر اساس استانداردهای ابلاغ شده از سوی وزارت بهداشت
 • تأمین و توزیع نیروهای مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان
 • تدوین و اجرای برنامه های آموزشی و با زآموزی حین خدمت رده های مختلف کاردان ـ کارشناسان ستادی و غیره
 • برآورد نیاز، تامین و توزیع تجهیزات فنی و اداری مورد نیاز واحدهای بهداشتی و درمانی
 • بررسی و گزارش تنگناها، نارسائی ها و مشکلات موجود در سیستم شبکه و تلاش در جهت رفع مشکلات
 • همکاری با سایر واحدهای ستادی جهت ادغام خدمات بهداشتی و درمانی جدید در سیستم شبکه و همچنین ایجاد هماهنگی لازم بین واحدها ی بهداشتی و درمانی
 • همکاری و هماهنگی در اجرای برنامه های جاری بهداشتی و درمانی در سیستم شبکه
 • تعیین اولویت های نیازها و نظارت در توزیع منابع مورد نیاز واحد های بهداشتی و درمانی موجود
 • تامین واحدهای بهداشتی استیجاری با عقد قرارداد با موجر در مناطق مورد نیاز بر اساس ضوابط طرح و گسترش
 • هماهنگی جهت تامین اعتبار لازم جهت ودیعه واحدهای استیجاری از دانشگاه
 • هماهنگی و نظارت بر تدوین و اجرای برنامه عملیاتی سالیانه واحدهای ستادی و محیطی
 • هماهنگی، برنامه ریزی، ارزیابی و گزارش گیری از تدوین و اجرای برنامه پایش از واحدهای محیطی
 • هماهنگی و برنامه ریزی جهت جلب مشارکت های مردمی و سازماندهی خیرین سلامت
 • برقراری ارتباط ،هماهنگی مستمر با سازمانها و ارگانهای موثر در سلامت جامعه به منظور جلب مشارکت آنها در برنامه ریزی بهداشتی
 • - برنامه ریزی جهت اجرای برنامه داوطلبان سلامت در مراکزسلامت جامعه شهری و روستایی و پایگاه های سلامت
 • - برنامه ریزی جهت افزایش دانش مهارتهای علمی و اجتماعی و عملی داوطلبان سلامت 
 • نظارت بر اجرای برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده و فراهم سازی سازو کار اجرای برنامه در سطح شهرستان از جمله جذب و توزیع نیروی انسانی متناسب با استانداردها، محاسبه حقوق تیم سلامت و پیگیری پرداخت به موقع آن، محقق سازی دستورالعمل اجرایی و تفاهم نامه بیمه روستایی
 • جذب،‌آموزش و توزیع بهورزان در خانه های بهداشت و نظارت بر عملکرد ایشان
 
برنامه ها ی واحد گسترش شبکه شهرستان رباط کریم

برنامه طرح گسترش

برنامه طرح گسترش با تامین دسترسی مردم به خدمات بهداشتی درمانی و پیش بینی منابع مورد نیاز به منظور ایجاد و راه اندازی واحدهای خدمات و پوشش برنامه های تدوین شده بر اساس دفاتر طرح و گسترش شبکه ضوابط و دستورالعمل های ابلاغ شده ، سطح بهداشت افراد جامعه را افزایش داده و سلامت جسمی و روانی آحاد جامعه را ارتقاء می دهد. طرحهای گسترش مبنای برنامه ریزی برای تامین دسترسی مردم به خدمات بهداشتی درمانی و پیش بینی منابع مورد نیاز به منظور ایجاد و راه اندازی مراکز ارائه خدمات در شبکه های بهداشتی و درمانی کشور است .هم اکنون طبق طرح گسترش مصوب مرکز بهداشت رباط کریم به 100% پیش بینی انجام شده در سال 85 دست یافته ولی باتوجه به مهاجرت پذیری و جمعیت روبه رشد منطقه به ویژه قرارگیری پروژه های مسکن مهر در شهر پرند و شهرک آبشناسان، طرح جدید متناسب با نیاز جمعیتی فعلی تهیه و جهت تصویب تقدیم وزارت بهداشت شده است که طبق پیش بینی جدید لزوم راه اندازی دو مرکز سلامت جامعه جدید و 3 پایگاه سلامت دیگردر شهر پرند الزامی می باشد.

برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی(خانم زهرا عسگری)

شبکه بهداشت و درمان رباط کریم  دارای 6  مرکز مجری بیمه روستایی که در مجموع دارای 9  پزشک و 9 ماما می باشد  و 10خانه بهداشت و 2 پایگاه روستایی را  تحت پوشش دارد. ارائه خدمات بهداشتی در این روستا در طی دهگردشی ها توسط تیم پزشک خانواده انجام می گردد.

برنامه امور بهورزی(خانم زهرا عسگری)

در زمینه امور بهورزی واحد گسترش فعالیت هایی از جمله جذب، آموزش و توزیع بهورزان را بر عهده داشته و نظارت بر عملکرد بهورزان خانه های بهداشت از طریق پایش فصلی ،توانمندسازی  و حساس سازی تیم سلامت در خصوص پایش و آموزش بهورزان تحت پوشش، نیاز سنجی آموزشی و هماهنگی با دیگر واحدهای ستادی در خصوص تهیه برنامه باز آموزی سالیانه  بهورزان و مربیان آنها، تشکیل شورای بهورزی  در ستاد مرکز بهداشت  به صورت فصلی با حضور نماینده بهورزان هر مرکز روستایی  جهت ایجاد ارتباط مستقیم کارشناسان ستادی در جهت رفع اشکالات و ابهامات کاری وپاسخگویی به سوالات بهورزان ،تشکیل شورای بهورزی  در مرکز بهداشتی  درمانی به صورت فصلی  جهت هماهنگ نمودن تیم سلامت با بهورزان تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی از مهمترین اقدامات این واحد می باشد.
 در حال حاضر   تعداد 10 خانه بهداشت فعال با حضور 22 بهورز و 6 کاردان مربی در حال ارائه خدمت به مردم روستا ها می باشند که تحت پوشش 5 مرکز مجری برنامه بیمه روستایی فعالیت می نمایند. تعداد 6 کارشناس تیم سلامت خانواده در مراکز بیمه روستایی شاغل هستند که وظیفه نظارت و پایش عملکرد و آگاهی بهورزان بر عهده ایشان می باشد. شبکه بهداشت رباط کریم  فاقد مرکز آموزش بهورزی و مربیان دوره دیده جهت آموزش بهورزان می باشد.اکثریت بهورزان بومی و رسمی می باشندودارای مدرک دیپلم هستند.
بهبود استاندارد  و پروژه های عمرانی(خانم مریم سلیمی)

با توجه به اهمیت فضاهای فیزیکی در کیفیت ارائه خدمات ،بهبود استاندارد منابع فیزیکی، ساخت ،تعمیر و تجهیز واحدهای بهداشتی یکی از اولویتهای گروه گسترش شبکه می باشد که بخش مهمی از منابع را به خود اختصاص می دهد بنابراین پیش بینی و پیگیری دریافت اعتبارات از منابع مختلف برای اجرای پروژه های عمرانی ، تعمیر، تجهیز و نگهداری واحدها در برنامه های عملیاتی از اهمیت خاصی برخوردار بوده که بر اساس طرح گسترش و با توجه به اعتبارات تخصیصی انجام می گیرد .
پیش بینی به موقع نیازهای تجهیزاتی، تعمیراتی و پروژه های عمرانی و دریافت به هنگام اعتبارات لازم، علاوه بر این که موجب بهبود کیفیت و کمیت ارائه خدمات سلامت به مردم می شود از هدر رفت منابع موجود به دلیل اهمال در حفظ ونگهداری آنها جلوگیری می نماید. با توجه به مطالب پیشگفت و با توجه به قدمت بالای واحدها از لحاظ ساختمانی ، طبعا" تجهیزات فنی و اداری واحدها هم بسیار مستهلک شده اند که مطمئنا" در صورت ادامه این روند تاثیرات سوئی بر عملکرد مراکز ، خانه ها و پایگاه های بهداشتی خواهند داشت.
با عنایت به اجرای طرح تحول نظام سلامت و تأمین نسبتاً مطلوب منابع مالی ، مرکز بهداشت رباط کریم از سال 93 اقدام به نوسازی و بهسازی واحدهای فرسوده و ساخت و راه اندازی واحدهای جدید طبق طرح گسترش مصوب خود نموده در این راستا تعداد 8 خانه بهداشت ، 7 پایگاه سلامت، 2 مرکز شهری و 2مرکز روستایی ساخته شده و دو مرکز سلامت جامعه شهری و 2 مرکز سلامت جامعه روستایی بهسازی شده اند. هم اکنون پروژه های در دست اجرای این مرکز شامل 1 مرکز روستایی ، 1 پایگاه سلامت روستایی می باشد و تعداد یک مرکز روستایی و 2 پایگاه سلامت روستایی و یک خانه بهداشت نیز در مرحله مناقصه و تعیین پیمانکار می باشند، که در صورت تکمیل کل واحدهای تحت پوشش این مرکز بهداشت مناسب و بهبود استاندارد خواهند شد.  در زمینه تأمین تجهیزات نیز با تخصیص اعتبارات طرح تحول سلامت 100% واحدهای شهری و 80% واحدهای روستایی بهبود استاندارد شده اند.

جلب مشارکت مردمی  و خیرین سلامت(خانم سمیه نجفی)

در زمینه برنامه جلب مشارکت مردمی،مرکز بهداشت رباط کریم  دارای 433  داوطلب سلامت در  مراکز و پایگاه های سلامت (24واحد مجری) درحال اجرای برنامه  درواحدهای تحت پوشش می باشد . که در هر مرکز یک نفر از پرسنل بهداشت خانواده پس از شرکت در کارگاه آموزشی برنامه رابطین، با استفاده از کتابچه های موجود و مطالب برگرفته از فصلنامه های مربوطه، اقدام به برگزاری کلاس های هفتگی جهت رابطین سلامت می کند . همچنین باتوجه به مناسبتهای بهداشتی جهت داوطلبان دوره های فوق برنامه شامل برگزاری  کلاس های  آموزشی ، اردو ، بازدید از کارخانجات مواد غذایی ، برگزاری جشنواره غذا و جشن رابطین وتقدیروتشکرازداوطلبان سلامت نمونه برگزار می گردد . داوطلبان سلامت پس از دریافت آموزش ها و کسب مهارت های لازم جهت آموزش مردم ، پیام های بهداشتی را به خانوارهای تحت پوشش خود و مردم محله منتقل نموده و در صورت مشاهده مشکلات بهداشتی در منطقه موارد را به مسئولین بهداشتی گوشزد و پیگیری می کنند.

برون سپاری(خانم معصومه امینی)

گسترش بخش دولتی برای ارایه خدمات بهداشتی در شهرها به دلیل ممنوعیت ایجاد واحدهای جدید، نبودن منابع برای تملک، احداث یا خرید ساختمان و استخدام نیرو، دشوار است. خرید خدمت از بخش غیردولتی (برون سپاری خدمت) می تواند بستر لازم را برای بهره مندی جمعیت از خدمات استاندارد فراهم کند. شبکه بهداشت رباط کریم به عنوان یکی از اولین شبکه های بهداشتی است که در سال 1385 با اجرای پروژه برونسپاری اقدام به برونسپاری خدمات در منطقه سلطان آباد (بهارستان) نمود و پس از انحلال آن، با عقد تفاهم نامه با بخش خصوصی ،در مناطق پرجمعیت و فاقد فضای فیزیکی از جمله نسیم شهر اقدام به برونسپاری نمود و هم اکنون با مجوزهای قانونی و فرمت قرارداد موجود در شهر رباط کریم که فاقد واحد ملکی برای ارائه خدمات سلامت و راه اندازی پایگاه می باشد سه پایگاه بازارک، وحیدیه و فرهنگیان را واگذار نموده است.
اسناد مالکیت(خانم مریم سلیمی)
حفظ، حراست و نگهداری، سه اصل مهم در صیانت از بیت المال و اداره اموال دولتی می باشد. این واحد علاوه بر شناسایی واحدهای ملکی و اموال غیرمنقول از دهه 80 نسبت به فهرست اموال غیرمنقول و بررسی مستندات موجود اقدام نموده  و تا کنون موفق به اخذ 14 سند ملکی از 31 واحد ملکی موجود شده است. لازم به ذکر است سند تک برگی برای برخی واحدهای ملکی که از جانب شهرداری واگذار شده اند  صادر نخواهد شد و هم اکنون 7 پرونده در حال پیگیری اخذ سند مالکیت می باشند.

نیروی انسانی(خانم معصومه امینی)

واحد گسترش وظیفه برآورد ، تامین و توزیع نیروی انسانی و نیز آموزش و باز آموزی کارکنان در بخش بهداشت را برعهده دارد که تامین نیروی انسانی از طریق برآورد نیرو بر اساس ضوابط طرح گسترش و تشکیلات سازمانی مراکز ارائه خدمات می باشد. اهم فعالیت های این واحد در حوزه نیروی انسانی عبارتند از:
جذب و توزیع نیروی انسانی مورد نیاز از طریق قرارداد خرید خدمت، نیروهای انتقالی و مأمور و استخدامی، طرحی
ارتقائ سطح آگاهی و مهارت کارکنان از طریق اجرای برنامه های آموزش کارکنان بدوخدمت
تعیین سرانه مراجعه و زمان سنجی خدمات بمنظور استاندارد نمودن فعالیت کارکنان و توزیع مناسب   نیروی انسانی
نظارت بر عملکرد نیروهای خرید خدمت شده

سامانه یکپارچه بهداشت (سیب)(خانم سمیه نجفی)

پرونده الکترونیک سلامت یک سیستم اطلاعات الکترونیکی از سابقه درمانی و سلامت فرد است که قابل توسعه ، امن و قابل دسترس توسط مراکز درمانی می باشد. این سهولت در دسترسی به اطلاعات کامل از سابقه درمانی بیمار، موجب بهبود مراقبت ، تمرکز اطلاعات و در نتیجه کاهش خطاهای تشخیص پزشکی می شود. پرونده الکترونیک سلامت یک پرونده کاملا محرمانه از اطلاعات بهداشتی و درمانی شخص از بدو تولد تا زمان مرگ است. هدف این پرونده مراقبت مستمر و با کیفیت از بیمار است. با این که این سامانه توسط کلیه کارکنان و واحدهای ستادی قابل استفاده می باشد واحد گسترش به عنوان متولی آن وظیفه کنترل  و گزارش گیری از اطلاعات جامعی نظیر تعداد جمعیت ثبت شده، جمعیت فعال ، درصد ثبت تلفن همراه، میزان رضایتمندی از ارائه خدمات و... را بر عهده دارد.

پایش و نظارت (سرکار خانم سمیه نجفی )

در راستای رسیدن به اهداف بهداشتی وارتقائ سطح سلامت مردم ، پایش و نظارت بایستی از برنامه  های قابل اجرا در واحدهای بهداشتی درمانی انجام پذیرد. عمده پایش واحدهای ستادی ازواحدهای تابعه  به صورت فصلی می باشد ولی دربرخی موارد بنا به ضرورت،پایش به صورت سرزده و گاه به صورت شش ماهه انجام می پذیرد . وظیفه برنامه ریزی، زمان بندی، هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامه پایش توسط واحدهای ستادی، دریافت انتقادات ، پیشنهادات ، شکایات پایش کنندگان و پایش شوندگان و بررسی در کمیته فنی پایش، برگزاری کمیته پایش به صورت فصلی بر عهده واحد گسترش می باشد.

دفعات مشاهده: 2422 بار   |   دفعات چاپ: 151 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر