دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

کارشناسان و کارکنان گروه

 | تاریخ ارسال: 1398/3/31 | 
 
 • نام:  کامران
 • نام خانوادگی: حمزه ای
 • سمت: کارشناس سالن تشریح
 • تحصیلات: کارشناس ارشد علوم تشریحی (آناتومی)
 • سوابق تحصیلی و شغلی: ایشان کارشناسی فیزیوتراپی را در سال ۱۳۶۹ از دانشگاه علوم پزشکی شیراز و کارشناسی ارشد علوم تشریحی (آناتومی) را در سال ۱۳۷۶ در دانشگاه تربیت مدرس به اتمام رساندند. ابتدا در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و از سال ۱۳۸۵ در گروه علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی ایران مشغول به فعالیت شدند.
 • شماره تماس: ۰۲۱۸۶۷۰۴۶۰۸
 • محل خدمت: مرکز مطالعات آناتومی واقع در طبقۀ اوّل پارت C دانشکدۀ پیراپزشکی
 • نام:  طاهره
 • نام خانوادگی: طهرانی
 • سمت: کارشناس آزمایشگاه بافت شناسی
 • تحصیلات: کارشناس ارشد شیمی - فیزیک
 • سوابق تحصیلی و شغلی: کارشناسی شیمی-کاربردی را در سال ۱۳۷۴ و کارشناسی ارشد شیمی - فیزیک را در سال ۱۳۹۵ در واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی تهران به اتمام رساندند و از سال ۱۳۹۱ در گروه علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی ایران مشغول به فعالیّت می باشند.
 • شماره تماس: ۰۲۱۸۶۷۰۳۲۰۴
 • محل خدمت: آزمایشگاه بافت شناسی واقع در گروه پاتولوژی (طبقه یک) دانشکدۀ پزشکی
 • نام:  فرزانه
 • نام خانوادگی: محمدزاده
 • سمت: کارشناس آزمایشگاه علوم مولکولی و علوم اعصاب
 • تحصیلات: دکترای تخصصی بیولوژی تولید مثل
 • سوابق تحصیلی و شغلی: کارشناسی مامایی را در سال ۱۳۷۳ از دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارشناسی ارشد علوم تشریحی (آناتومی) را در سال ۱۳۸۱ از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دکتری تخصصی بیولوژی تولید مثل را در سال ۱۳۹۵ از دانشگاه علوم پزشکی تهران اخذ نمودند. ایشان از سال ۱۳۸۴ در گروه علوم تشریحی مشغول به فعالیّت می باشند.
 • شماره تماس: ۰۲۱۸۶۷۰۴۶۸۹
 • محل خدمت: آزمایشگاه علوم مولکولی و علوم اعصاب واقع در طبقۀ دوّم پارت C دانشکدۀ پیراپزشکی