دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

کارگاه های توانمند سازی پاییز و زمستان ۱۳۹۹

 | تاریخ ارسال: 1397/11/3 | 

ردیف عنـــــوان کارگاه تاریخ  برگزاری مدرس / مدرسین ساعت شروع
۱ طراحی سوالات چندگزینه ای دوشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ دکتر مرضیه نجومی ۱۲-۱۰
۲ اخلاق پزشکی در پاندمی Covid ۱۹ سه شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ دکتر سعیده سعیدی ۱۲-۱۰
۳ روش تحقیق مقدماتی شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ دکتر نادر صدیق ۱۲-۱۰
۴ آشنایی با مبحث اخلاق در پژوهش در سرقت ادبی دوشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ دکتر مینا فروزنده ۱۲-۱۰
۵ Evidence-Based Medicine (EBM) پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ دکتر بیگلری ۱۱-۹
۶ SPSS   مقدماتی سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ دکتر نادر صدیق ۱۲-۱۰
۷ مبانی حرفه ای مندی یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ دکتر فاطمه بهمنی ۱۲-۱۰
۸ تحلیل آمار مقدماتی دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ دکتر مرضیه نجومی ۱۱-۹
۹ روش تحقیق مقدماتی سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ دکتر نرجس خلیلی ۱۱-۹
۱۰ جستجوی منابع الکترونیک یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ دکتر مجید بخشی زاده ۱۱-۹
۱۱ End Note آشنایی با نرم افزار پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ دکتر مریم بیگلری ۱۱-۹
۱۲ SPSS   پیشرفته شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ دکتر نادر صدیق ۱۲-۱۰
۱۳ آشنایی با مرکز رشد و نوآوری یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ دکتر وحید راشدی ۱۰-۱۲
۱۳ آشنایی با انواع نمودارهای آماری چهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵ دکتر مجید خوش میر صفا ۱۲-۱۰
۱۴ اهمیت خود آگاهی شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ دکتر بتول طایفی ۱۱-۹
۱۵ آشنایی با نرم افزار  End Not دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ دکتر مریم بیگلری ۱۱-۹
۱۶ کارگاه دو روزه ترسیم نمودارهای ساده و پیشرفته
 
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
دکتر مجید خوش میرصفا ۱۲-۱۰
۱۷ اصول  سخنرانی موثر دوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۲۴ دکتر زهرا  رام پیشه ۱۱-۹
۱۸ مروری بر مبانی اخلاق پزشکی مبتنی بر مورد دو شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ دکتر مینا فروزنده ۱۲-۱۰
۱۹ SPSS   مقدماتی چهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹ دکتر مجید بخشی زاده ۱۱-۹
۲۰ آشنایی با اصول حرفه ای مندی در آموزش دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ دکتر اکرم هاشمی ۱۲-۱۰
۲۱ مبانی انجام یک مرور سیستماتیک یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ دکتر بتول طایفی ۱۱-۹
۲۲ پزشکی مبتنی بر شواهد سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ دکتر ارغوان شیخ الاسلام ۱۱-۹
۲۳ تفکر نقاد دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ دکتر نرجس خلیلی ۱۱-۹
۲۴ آشنایی با نرم افزار excel یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ دکترمهیا نادرخانی ۱۲-۱۰
۲۵ مقاله نویسی علمی سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دکتر نادر صدیق ۱۲-۱۰
۲۶ اصول نگارش مقالات علمی چهارشنبه۱۳۹۹/۱۱/۰۱ دکتر ارغوان شیخ السلام ۱۱-۹
۲۷ اصول، اجرا، ارزشیابی کارگاه آموزشی دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ دکتر اکرم هاشمی ۱۲-۱۰
۲۸ جستجوی منابع الکترونیک  یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ دکتر نادر صدیق ۱۲-۱۰
۲۹ SPSS   مقدماتی چهارشنبه۱۳۹۹/۱۱/۲۹ دکتر مهیا نادرخانی ۱۲-۱۰
۳۰ اخلاق حرفه ای یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ دکتر نادر صدیق ۱۲-۱۰
برنامه کارگاه­های توانمندسازی EDO دانشکده پزشکی پاییز و زمستان ۱۳۹۹

دفعات مشاهده: 1510 بار   |   دفعات چاپ: 102 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر