دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

به گزارش معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش پزشکی برگزاری کارگاه های EDO دانشکده پزشکی

 | تاریخ ارسال: 1400/3/18 | 
کارگاه های EDO ویژه اعضای محترم هیات علمی در سال ۱۴۰۰
 
ردیف عنـــــوان کارگاه تاریخ  برگزاری مدرس / مدرسین ساعت
۱ اخلاق پزشکی در پاندمی COVID-۱۹ دوشنبه ۰۳/۰۳/۱۴۰۰ دکتر سعیده سعیدی ۱۴-۱۲
۲ روش تدریس مقدماتی سه شنبه ۰۴/۰۳/۱۴۰۰ دکتر هلن درگاهی ۱۱-۹
۳ آشنایی با نرم افزار EndNote دوشنبه ۱۰/۰۳/۱۴۰۰ دکتر شهرام محمودی ۱۴-۱۲
۴ روش جستجو در PubMed چهارشنبه۱۲/۰۳/۱۴۰۰ دکتر شهرام محمودی ۱۴-۱۲
۵ نحوه انتخاب مجلات معتبر دوشنبه ۱۷/۰۳/۱۴۰۰ دکتر شهرام محمودی ۱۴-۱۲
۶ اصول مدیریت استرس در پاندمی COVIC-۱۹ چهارشنبه۱۹/۰۳/۱۴۰۰ دکتر مریم رسولیان ۱۴-۱۲
۷ اصول برگزاری جلسه مورتالیتی و موربیدیتی یکشنبه ۲۳/۰۳/۱۴۰۰ دکتر نادر صدیق ۱۱-۹
۸ اصول طراحی، اجرا و ارزشیابی کارگاه های آموزشی دوشنبه ۲۴/۰۳/۱۴۰۰ دکتر اکرم هاشمی ۱۴-۱۲
۹ آشنایی با مطالعات مروری نظام­مند سه شنبه۰۱/۰۴/۱۴۰۰ دکتر شهرام محمودی ۱۴-۱۲
۱۰ پژوهش در آموزش و دانش پژوهی سه شنبه ۰۸/۰۴/۱۴۰۰ دکتر مهیا نادرخانی ۱۱-۹
۱۱ نگارش «فرآیند» برای جشنواره آموزشی شهید مطهری یکشنبه ۱۳/۰۴/۱۴۰۰ دکتر اسحاق مرادی ۱۱-۹
۱۲ استدلال بالینی و روش های آموزش آن سه شنبه ۱۵/۰۴/۱۴۰۰ دکتر هلن درگاهی ۱۱-۹
۱۳ جستجوی منابع الکترونیک یکشنبه ۲۰/۰۴/۱۴۰۰ دکتر مجید بخشی زاده ۱۱-۹
۱۴ ابعاد اخلاقی در پژوهش های دوران پاندمی دوشنبه ۲۱/۰۴/۱۴۰۰ دکتر سعیده سعیدی ۱۴-۱۲
۱۵ روش تحقیق مقدماتی چهارشنبه۲۳/۰۴/۱۴۰۰ دکتر نرجس خلیلی ۱۱-۹
۱۶ اصول و مبانی رهبری آموزشی یکشنبه ۲۷/۰۴/۱۴۰۰ دکتر نادر صدیق ۱۱-۹
۱۷ کار با نرم افزار SPSS:  مقدماتی یکشنبه ۰۳/۰۵/۱۴۰۰ دکتر نادر صدیق ۱۱-۹
۱۸ آشنایی با مبانی نگارش آکادمیک (Scientific Writing) سه­شنبه ۰۵/۰۵/۱۴۰۰ دکتر افسانه دهناد ۱۱-۹
۱۹ مبانی طرح و آنالیز سوالات آزمون­ چندگزینه­ای (MCQ) شنبه ۰۹/۰۵/۱۴۰۰ دکتر مرتضی حسن­زاده ۱۹-۱۷
۲۰ کار با نرم افزار SPSS:  پیشرفته یکشنبه ۱۰/۰۵/۱۴۰۰ دکتر نادر صدیق ۱۱-۹
ردیف عنـــــوان کارگاه تاریخ  برگزاری مدرس / مدرسین ساعت
۲۱ اصول برگزاری راند آموزشی استاندارد دوشنبه۱۱/۰۵/۱۴۰۰ دکتر کامران سلطانی ۱۱-۹
۲۲ اصول طرح سوالات و اجرای آزمون PMP
در سامانه آزمون دانشگاه
سه­شنبه۱۲/۰۵/۱۴۰۰ دکتر مرتضی حسن­زاده ۱۹-۱۷
۲۳ اصول طرح سوالات و اجرای آزمون Key Feature
در سامانه آزمون دانشگاه
چهارشنبه۱۳/۰۵/۱۴۰۰ دکتر مرتضی حسن­زاده ۱۹-۱۷
۲۴ کلیات اخلاق در پژوهش و مالکیت داده ها دوشنبه ۱۸/۰۵/۱۴۰۰ دکتر مینا فروزنده ۱۴-۱۲
۲۵ آشنایی  با آموزش بر مبنای شبیه سازی دوشنبه ۲۵/۰۵/۱۴۰۰ دکترخوش نژاد-دکترجعفرنژاد ۱۱-۹
۲۶ آشنایی  با آموزش بر مبنای شبیه سازی دوشنبه ۰۸/۰۶/۱۴۰۰ دکترخوش نژاد-دکترجعفرنژاد ۱۱-۹
۲۷ آشنایی با اصول بازخورد موثر (Effective Feedback) سه شنبه ۰۹/۰۶/۱۴۰۰ دکتر هلن درگاهی ۱۱-۹
۲۸ جستجوی منابع الکترونیک یکشنبه۱۴/۰۶/۱۴۰۰ دکتر پورنیک ۱۱-۹
۲۹ آشنایی با اصول حرفه مندی در آموزش دوشنبه ۱۵/۰۶/۱۴۰۰ دکتر اکرم هاشمی ۱۴-۱۲
۳۰ روش تحقیق   مقدماتی دوشنبه ۲۲/۰۶/۱۴۰۰ دکتر مرضیه نجومی ۱۲-۱۰
۳۱ داوری مقالات علمی چهارشنبه۰۷/۰۷/۱۴۰۰ دکتر محمدرضا شالبافان ۱۱-۹
۳۲ اصول برگزاری درمانگاه آموزشی استاندارد دوشنبه ۱۲/۰۷/۱۴۰۰ دکتر کامران سلطانی ۱۱-۹
۳۳ اصول نگارش مقالات پزشکی یکشنبه۱۸/۰۷/۱۴۰۰ دکتر نادر صدیق ۱۱-۹
۳۴ مبانی حرفه ای مندی دوشنبه ۱۹/۰۷/۱۴۰۰ دکتر فاطمه بهمنی ۱۴-۱۲
۳۵ آشنایی با نرم افزار Google Sheet سه شنبه ۲۰/۰۷/۱۴۰۰ دکتر مهیا نادرخانی ۱۱-۹
۳۶ آشنایی با  نرم­افزار تولید محتوای Camtasia، سامانه BigBlueButton و سامانه­های LMS، «سما» و «نوید» سه شنبه ۲۷/۰۷/۱۴۰۰ دکتر فاطمه محمدی ۱۱-۹
۳۷ آشنایی با خصوصیات منحصر به فرد فراگیران هزاره سوم سه شنبه ۱۱/۰۸/۱۴۰۰ دکتر هلن درگاهی ۱۱-۹
۳۸ توسعه کارآفرینی در بستر دانشگاه علوم پزشکی نسل سوم یکشنبه ۱۶/۰۸/۱۴۰۰ دکتر پورنیک ۱۱-۹
ردیف عنـــــوان کارگاه تاریخ  برگزاری مدرس / مدرسین ساعت
۳۹ اصول برقراری ارتباط موثر حرفه ای پزشک و بیمار دوشنبه ۱۷/۰۸/۱۴۰۰ دکتر فاطمه بهمنی ۱۴-۱۲
۴۰ مدیریت فرسودگی شغلی در پزشکان یکشنبه ۲۳/۰۸/۱۴۰۰ دکتر نادر صدیق ۱۱-۹
۴۱ مبانی سواد رسانه ای و استفاده حرفه ای از رسانه ها دوشنبه ۲۴/۰۸/۱۴۰۰ دکتر نصیر دهقان ۱۱-۹
۴۲ کار با نرم افزار SPSS:  مقدماتی یکشنبه۳۰/۰۸/۱۴۰۰ دکتر مجید بخشی زاده ۱۱-۹
۴۳ نقش روش Real-time PCR درتشخیص­های آزمایشگاهی یکشنبه ۰۷/۰۹/۱۴۰۰ دکتر مجید خوش میرصفا ۱۱-۹
۴۴ مبانی تدوین طرح درس و برنامه درسی دوشنبه ۰۸/۰۹/۱۴۰۰ دکتر کامران سلطانی ۱۱-۹
۴۵ کار با نرم افزارSPSS:  پیشرفته یکشنبه۱۴/۰۹/۱۴۰۰ دکتر مجید بخشی زاده ۱۱-۹
۴۶ چالش اخلاق پزشکی مبتنی بر مورد: «حریم خصوصی» دوشنبه ۱۵/۰۹/۱۴۰۰ دکتر مینا فروزنده ۱۴-۱۲
۴۷ جستجوی منابع الکترونیک پزشکی یکشنبه ۲۱/۰۹/۱۴۰۰ دکتر نادر صدیق ۱۱-۹
۴۸ اصول تحلیل آماری مقدماتی دوشنبه ۲۲/۰۹/۱۴۰۰ دکتر مرضیه نجومی ۱۲-۱۰
۴۹ اصول برگزاری جلسه ژورنال کلاب سه شنبه ۲۳/۰۹/۱۴۰۰ دکتر نادرخانی ۱۱-۹
۵۰ نحوه ارائه استاندارد اطلاعات با استفاده از جداول و نمودارها در مقالات پژوهشی دوشنبه ۰۶/۱۰/۱۴۰۰ دکتر مجید خوش میرصفا ۱۱-۹
۵۱ ابعاد اخلاقی تصمیم­گیری بالینی و مدیریت
نوزاد با پیش­آگهی بسیار بد
دوشنبه ۱۳/۱۰/۱۴۰۰ دکتر مینا فروزنده ۱۴-۱۲
۵۲ اصول کار تیمی در مدیریت بیمارستان یکشنبه ۱۹/۱۰/۱۴۰۰ دکتر نادر صدیق ۱۱-۹
۵۳ تفکر نقادانه (Critical Thinking) دوشنبه ۲۰/۱۰/۱۴۰۰ دکتر نرجس خلیلی ۱۱-۹
۵۴ روش تدریس مقدماتی سه شنبه ۲۱/۱۰/۱۴۰۰ دکتر هلن درگاهی ۱۱-۹
۵۵ اصول کلی نگارش یک مقاله علمی سه شنبه ۲۸/۱۰/۱۴۰۰ دکتر ارغوان شیخ السلام ۱۱-۹
۵۶ آشنایی با رو­ش­های نوین ارزشیابی فراگیران دوشنبه۱۳/۱۱/۱۴۰۰ دکتر کامران سلطانی ۱۱-۹
ردیف عنـــــوان کارگاه تاریخ  برگزاری مدرس / مدرسین ساعت
۵۷ مبانی انجام یک مرور سیستماتیک استاندارد سه شنبه ۱۹/۱۱/۱۴۰۰ دکتر بتول طایفی ۱۱-۹
۵۸ اصول برگزاری جلسات گزارش صبحگاهی دوشنبه۰۲/۱۲/۱۴۰۰ دکتر کامران سلطانی ۱۱-۹
۵۹ اهمیت خودآگاهی (Self-Awareness) سه شنبه ۰۳/۱۲/۱۴۰۰ دکتر بتول طایفی ۱۱-۹
۶۰ اصول اجرای یک سخنرانی موثر سه شنبه ۱۷/۱۲/۱۴۰۰ دکتر زهرا رام پیشه ۱۱-۹ 

دفعات مشاهده: 61 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کارگاه های توانمند سازی پاییز و زمستان ۱۳۹۹

 | تاریخ ارسال: 1397/11/3 | 

ردیف عنـــــوان کارگاه تاریخ  برگزاری مدرس / مدرسین ساعت شروع
۱ طراحی سوالات چندگزینه ای دوشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ دکتر مرضیه نجومی ۱۲-۱۰
۲ اخلاق پزشکی در پاندمی Covid ۱۹ سه شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ دکتر سعیده سعیدی ۱۲-۱۰
۳ روش تحقیق مقدماتی شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ دکتر نادر صدیق ۱۲-۱۰
۴ آشنایی با مبحث اخلاق در پژوهش در سرقت ادبی دوشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ دکتر مینا فروزنده ۱۲-۱۰
۵ Evidence-Based Medicine (EBM) پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ دکتر بیگلری ۱۱-۹
۶ SPSS   مقدماتی سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ دکتر نادر صدیق ۱۲-۱۰
۷ مبانی حرفه ای مندی یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ دکتر فاطمه بهمنی ۱۲-۱۰
۸ تحلیل آمار مقدماتی دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ دکتر مرضیه نجومی ۱۱-۹
۹ روش تحقیق مقدماتی سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ دکتر نرجس خلیلی ۱۱-۹
۱۰ جستجوی منابع الکترونیک یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ دکتر مجید بخشی زاده ۱۱-۹
۱۱ End Note آشنایی با نرم افزار پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ دکتر مریم بیگلری ۱۱-۹
۱۲ SPSS   پیشرفته شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ دکتر نادر صدیق ۱۲-۱۰
۱۳ آشنایی با مرکز رشد و نوآوری یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ دکتر وحید راشدی ۱۰-۱۲
۱۳ آشنایی با انواع نمودارهای آماری چهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵ دکتر مجید خوش میر صفا ۱۲-۱۰
۱۴ اهمیت خود آگاهی شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ دکتر بتول طایفی ۱۱-۹
۱۵ آشنایی با نرم افزار  End Not دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ دکتر مریم بیگلری ۱۱-۹
۱۶ کارگاه دو روزه ترسیم نمودارهای ساده و پیشرفته
 
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
دکتر مجید خوش میرصفا ۱۲-۱۰
۱۷ اصول  سخنرانی موثر دوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۲۴ دکتر زهرا  رام پیشه ۱۱-۹
۱۸ مروری بر مبانی اخلاق پزشکی مبتنی بر مورد دو شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ دکتر مینا فروزنده ۱۲-۱۰
۱۹ SPSS   مقدماتی چهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹ دکتر مجید بخشی زاده ۱۱-۹
۲۰ آشنایی با اصول حرفه ای مندی در آموزش دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ دکتر اکرم هاشمی ۱۲-۱۰
۲۱ مبانی انجام یک مرور سیستماتیک یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ دکتر بتول طایفی ۱۱-۹
۲۲ پزشکی مبتنی بر شواهد سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ دکتر ارغوان شیخ الاسلام ۱۱-۹
۲۳ تفکر نقاد دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ دکتر نرجس خلیلی ۱۱-۹
۲۴ آشنایی با نرم افزار excel یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ دکترمهیا نادرخانی ۱۲-۱۰
۲۵ مقاله نویسی علمی سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دکتر نادر صدیق ۱۲-۱۰
۲۶ اصول نگارش مقالات علمی چهارشنبه۱۳۹۹/۱۱/۰۱ دکتر ارغوان شیخ السلام ۱۱-۹
۲۷ اصول، اجرا، ارزشیابی کارگاه آموزشی دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ دکتر اکرم هاشمی ۱۲-۱۰
۲۸ جستجوی منابع الکترونیک  یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ دکتر نادر صدیق ۱۲-۱۰
۲۹ SPSS   مقدماتی چهارشنبه۱۳۹۹/۱۱/۲۹ دکتر مهیا نادرخانی ۱۲-۱۰
۳۰ اخلاق حرفه ای یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ دکتر نادر صدیق ۱۲-۱۰
برنامه کارگاه­های توانمندسازی EDO دانشکده پزشکی پاییز و زمستان ۱۳۹۹

دفعات مشاهده: 1704 بار   |   دفعات چاپ: 121 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر