دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

گروه روانپزشکی
  • دکتر الهام شیرازی - معاون پژوهشی
  • دکتر بهنام شریعتی - معاون آموزشی
  • دکتر مهرداد افتخار - مدیر گروه

نمایش آمار بازدیدهای زیربخش : 215813
بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته: 84362
بازدیدهای روز جاری: 84362
کاربران حاضر در پایگاه: 3
به روزرسانی: 1400/7/23

روز: پنجشنبه مورخ 6 آبان 1400

14:54 = ساعت فعلی سرور