دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • فرایندهای گردش کار
 • آئین نامه ها ودستورالعمل ها
 • رسانه های آموزشی
 • مراکز ارائه خدمات
 • تماس با ما
 • درباره مادفترچه تلفن
شماره نمابر 56423343
شماره تماس 3-56439990
robatkarim@iums.ac.ir

بهداشت خانواده

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

واحد خانواده

تلفن مرکز 6-5642520             داخلی: 230-231-232-233-  234


نام و نام خانوادگی                                 عنوان شغلی

فاطمه قمرپور                       کارشناس مسئول واحد تغذیه،جمعیت و سلامت خانواده

رحیمه زارع                           کارشناس برنامه سلامت باروری و شیرمادر

فرزانه متمول                        کارشناس برنامه سلامت مادران

رقیه قاسمی                        کارشناس برنامه سلامت نوزادان و کودکان ومرگ کودکان 1-59 ماهه

زهرا گلدانی                          کارشناس برنامه سلامت سالمندان و سلامت میانسالان

فرید حامدی                          کارشناس تغذیه و بهبود جامعه

شرح وظایف کارشناسین:      

       شرح وظایف کارشناس مسئول واحد تغذیه وسلامت خانواده وجمعیت:

                                                                       کارشناس مسئول مربوطه : فاطمه قمر پور

 • مشارکت دربرنامه ریزی های اجرایی وارائه طریق مناسب با شرایط منطقه ای
 • تشکیل وشرکت در جلسات ،کمیسیون ها ،کمیته های فنی وتخصصی بهداشت خانواده به منظور برنامه ریزی وبحث درزمینه حل مسائل ومشکلات
 • موجود وارائه نظرات مشورتی وتخصصی
 • تدوین وپیشنهاد پروژه های آموزشی ،اجرایی ومشارکت دراجرای آنها
 • تطبیق دستورالعمل های کشوری با شرایط محلی وتهیه استانداردهاوضوابط بهداشتی وتغذیه ای
 • بهره گیری ازاطلاعات وآمارهای حیاتی ،بهداشتی ،اجتماعی واقتصادی دربرنامه ریزی های منطقه ای
 • نظارت مستقیم برنحوه انجام کار واعمال استانداردهاوضوابط ابلاغ شده درواحدهای تحت پوشش
 • تلاش برای دستیابی به روش های مناسب جلب مشارکت سازمانها ،نهاد ها ،موسسات وجامعه درسطح اجرایی وپیشبرد اهداف برنامه های واحد
 • پایش وارزشیابی برنامه های اجرایی تحت پوشش وگزارش نارسایی ها وتنگناها همراه با پیشنهاد وراه حل
 • تهیه برنامه های آموزشی حین خدمت بهداشت خانواده جهت رده های مختلف
 • همکاری موثر ومداوم با سایر واحدهای بهداشتی درراستای اهداف واحد
 • تهیه وتنظیم گزارش ازنحوه عملکرد وپیشرفت برنامه ها ،ارائه آن به مسئولان ذیرربط

 برنامه سلامت کودکان و نوزادان  

                       کارشناس مربوطه:  رقیه قاسمی                                                

 • تهیه برنامه عملیاتی سالیانه کودکان برنامه ریزی و تنظیم کارگاههای آموزشی برنامه کودکان
 • نظارت بر عملکرد پرسنل واحدهای محیطی در زمینه اجرای برنامه کودکان (شیرمادر ـ کودک سالم ـ‌ مانا)
 • پایش پزشک براساس چک لیست برنامه
 • محاسبه شاخصهای بهداشتی برنامه کودکان
 • آموزش پرسنل محیطی ـ ستادی ـ در زمینه برنامه کودکان
 • تهیه مطالب آموز شی ـ‌ پوستر ـ بروشور و پمفلت آموزشی کودکان
 •  عضویت در کمیته کودک سالم
 •  عضویت در کمیته مانا (مراقبتهای ادغام یافته ناخوشیهای اطفال)
 • عضویت در کمیته مرگ کودکان 59-1 ماهه
 •  هماهنگی جهت تشکیل کمیته¬های کودک سالم ـ مانا ـ‌مرگ کودکان 59-1 ماهه
 • ورود اطلاعات آماری مربوط به کودک سالم و مانا در نرم افزار مربوطه
 • جمع آوری فرمهای تکمیل شده موارد مرگ کودکان 59-1 ماهه
 •  ورود اطلاعات مربوط به مرگ کودکان 59-1 ماهه در نرم افزار مربو طه
 • ارسال گزارش مرگ کودکان 59-1 ماهه در منطقه تحت پوشش به معاونت بهداشتی
 •  برآورد میزان مکمل آهن و مولتی ویتامین جهت کودکان زیر 2 سال
 •  برنامه ریزی جهت بزرگداشت سالیانه هفته جهانی کودک
 • هماهنگی با واحدهای محیطی جهت اجرای برنامه های آموزشی طی هفته جهانی کودک
 • تهیه گزارش فعالیتهای انجام شده و ارسال به معاونت بهداشتی
 • هماهنگی با امور دارو جهت نظارت بر تهیه و توزیع اقلام دارویی ومکملهای مربوط به برنامه کودکان
 • هماهنگی با واحد گسترش جهت نظارت بر تهیه و توزیع تجهیزات مربوط به برنامه کودکان
 • هماهنگی با مراکز تابعه و معرفی پرسنل جهت گذراندن کلیه کارگاههای آموزشی بر نامه کودکان
 • عضویت در کمیته مرگ و میر نوزادان

              

                              برنامه شیر مادر

                                                               کارشناس مربوطه: رحیمه زارع

 •  تدوین ، اجرا ونظارت بر فعالیتهای آموزشی سطح شهرستان
 • نظارت بر مطالب وموادآموزشی تهیه شده توسط کارکنان درسطح شهرستان
 •  جمع آوری ونگهداری آخرین اطلاعات موجود تغذیه با شیرمادر درشهرستان واتخاذ سیاستهای لازم برای ارتقا
 •  تعیین وضعیت موجود بیمارستان دوستدار کودک شهرستان براسال آخرین اطلاعات موجود تغذیه با شیرمادر درشهرستان واتخاذ سیاستهای لازم برای ارتقا
 •  تعیین وضعیت موجود بیمارستان دوستدارکودک شهرستان براساس آخرین پایش وپیگیری واطلاعات لازم توسط کمیته های بیمارستانی درجهت ارتقا وضعیت موجود
 • نظارت براجرای برنامه بیمارستان دوستدارکودک وارسال نتایج به معاونت بهداشتی  ازطریق ارزیابی مجدد وبررسی پایشهای انجام شده توسط بیمارستان
 • نظارت برعملکردکارکنان دراجرای برنامه وآموزش مادران درواحدهای اجرایی بوسیله بازدیدهای تصادفی
 • نظارت ازطریق پایش برنامه ترویج تغذیه با شیرمادر درسطح ادارات وسازمانها وداروخانه ها
 • برآورد و تنظیم درخواست کوپن و قوطی شیر مصنوعی مورد نیاز شهرستان
 • نظارت برتوزیع ومصرف شیرمصنوعی وارائه راهکارها ومداخلات مناسب براساس گزارش اطلاعات جمع آوری شده
 •  برنامه ریزی وبرگزاری مراسم هفته جهانی شیرمادر و ارسال گزارش اقدامات به معاونت بهداشتی دانشگاه
 •  هماهنگی جهت برگزاری کمیته شهرستانی ترویج تغذیه با شیر مادر و ارسال صورتجلسه

                                                         برنامه باروری سالم

                                                                    کارشناس مربوطه : رحیمه زارع

 • تهیه برنامه عملیاتی باروری سالم
 • تهیه شاخصهای بهداشتی مربوط به برنامه باروری سالم به تفکیک واحدهای تحت پوشش
 • انجام بازدید از خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش و  نظارت بر کمیت و کیفیت خدمات ارایه شده در    سطوح محیطی و پایش  فعالیتهای کاردانها  و کارشناسان  بهداشتی و بهورزان
 • توجیه نیروهای بدو استخدام ( پزشک، ماما، کارشناس و کاردان بهداشتی)
 • تهیه رسانه های آموزشی مورد نیاز در برنامه باروری سالم
 • هماهنگی جهت برگزاری جلسات آموزشی سلامت باروری جهت دانشجویان، افراد تحت پوشش کمیته امداد ، دانش آموزان دبیرستانی ، اعضای بسیج خواهران ، کارمندان آموزش و پرورش ودیگر ادارات
 • جمع آوری و ارسال آمارهای ماهیانه از کلیه واحدهای بهداشتی  تابعه هرماه و جمع بندی و-ورود اطلاعات آمارفعالیت مراکز محیطی در پایان ماه وفصل در رایانه و ارسال به معاونت بهداشتی 
 •   برآورد و د رخواست اقلام  مورد نیاز شهرستان  در ابتدای هر سال و ارسال به معاونت بهداشتی    
 •  بررسی و برنامه ریزی و تعیین اهداف و خط مشی های اجرایی در زمینه بهداشت خانواده و در قالب سیاستهای وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
 •  همکاری با سایر واحدهای ستادی   در اجرای طرحها و برنامه های مورد نیاز
 • تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اطلاعات مربوط به عملکرد برنامه ها و تهیه و تنظیم گزارش از نحوه عملکرد و پیشرفت برنامه ها و ارائه آن به مسئولین مربوطه
 • نگهداری ضوابط ، اطلاعات و داده های موجود در برنامه و بهره گیری از آن در برنامه ریزی های آینده
 • همکاری و هماهنگی با سازمانها ، موسسات ، نهادها به منظور برنامه ریزی و پیشبرد اهداف برنامه باروری سالم
 • همکاری موثر و مداوم با سایر واحدهای ستادی
 •  شرکت در جلسات و کمیسیونها و کمیته های فنی و تخصصی بهداشت خانواده به منظور برنامه ریزی و بحث و تبادل نظر در زمینه حل مسایل و مشکلات موجود و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی در زمینه های مختلف
 •  تعیین اولویت آموزش کارکنان وبرگزاری دورههای آموزشی براساس ضوابط
 •  طراحی وتولید رسانه ومواد کمک آموزشی با رعایت استانداردها    
 • جمع‌آوری و بررسی اسناد و مدارک مربوط به ارایه خدمات باروری سالم
 • همکاری و هماهنگی و اقدام لازم جهت بزرگداشت هفته ملی جمعیت    
 • شرکت در برنامه پایش فصلی بیمه روستائی و پایگاههای مشارکتی                                             
 •  تامین و توزیع فرم های مراقبتی و دفاتر و تجهیزات مربوط به اجرای برنامه باروری سالم و مشاوره هنگام  از ازدواج
 • برنامه ریزی جهت درخواست و توزیع داروهای شاخه بهداشتی به صورت فصلی
 •  برنامه ریزی جهت درخواست کلی و برآورد داروهای شاخه بهداشتی در انتهای هر سال
 • پیش بینی و هماهنگی جهت برگزاری کارگاههای آموزشی جهت کارکنان
 • برآورد و تأمین و توزیع اعتبارات لازم جهت اجرای برنامه های مختلف در سطوح مختلف و پیگیری اعتبارات برنامه وانجام هزینه براساس دستورالعمل
 • برآورد ، تهیه و تدارک لوازم و تجهیزات مورد نیاز مراکز IUDگذاری ،مشاوره حین ازدواج  و....
 • آموزش و بازآموزی نیروهای بهداشتی درمانی در خصوص دستورالعملهای روشهای پیشگیری از بارداری ، مشاوره باروری سالم  ، ...... و تهیه و توزیع متون آموزشی این برنامه جهت شهرستانهای تابعه
 • ثبت نامه های وارده و پیگیری تایپ وارسال مکاتبات مربوط به برنامه های سلامت باروری
 • همکاری در دریافت آمار بیمارستان وپیگیری عدم ارسال آمار
 • نظارت بر تأمین و تجهیز مواد و وسایل مورد نیاز واحدهای بهداشت خانواده سطح مراکز و خانه های بهداشت
 • نظارت بر فعالیتهای ماماهای تیم سلامت و ایجاد زمینه های آموزشی برای آنان
 • جمع آوری اطلاعات و آمار , تهیه گزارش عملکرد و ارسال آنها به معاونت بهداشتی
 •  تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و ارائه پس خوراند لازم به واحدهای تابعه
 •  هماهنگی جهت برگزاری کمیته های توبکتومی /، تنظیم و ارسال صورتجلسات

                         برنامه سلامت مادران
 

                                                    کارشناس مربوطه : فرزانه متمول

 • نظارت بر کمیت و کیفیت برنامه های اجرایی مراکز بهداشتی درمانی در حوزه سلامت مادران
 • پایش وجمع بندی امتیازات پزشکان خانواده بر اساس چک لیست اختصاصی بیمه روستایی
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به عملکرد واحدهای تابعهدر برنامه سلامت مادران
 • تهیه و تدوین برنامه عملیاتی سلامت مادران (ستاد ومراکز)
 • شرکت در جلسات وکمیته های مرگ و میر مادران
 • تهیه و تنظیم گزارش از نحوه عملکرد و پیشرفت در برنامه مادران و ارائه به مسئول واحد سلامت خانواده
 • هماهنگی و همکاری مداوم با سایر واحدهای بهداشتی
 • ارسال دستورالعملهای لازم در زمینه اجرای مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران
 • نظارت بر عملکرد پرسنل بهداشت خانواده (کارشناس و کاردان ماما،بهداشت خانواده ، و بهورزانتحت پوشش در شهرستان)
 • تهیه شاخصهای بهداشتی مربوط به برنامه مادران به تفکیک مراکز و مقایسه شاخصهای بهداشتی شهرستان
 • بازدید از خانه های بهداشت و پایگاهها ومراکز بهداشتی درمانی برا ساس چک لیست اختصاصی برنامه
 • برگزاری کارگاه و کلاسهای آموزشی مختلف متناسب با نیازهای شهرستان در سطوح مختلف ماما ، پزشک ، کاردان و کارشناس
 • هماهنگی جهت تامین و توزیع فرم های مراقبتی و دفاتر مربوط به اجرای برنامه سلامت مادران
 • پیگیری مادران باردار مهاجرت کرده و پرخطر
 • آموزش نیروهای بدو استخدام (کاردان یا کارشناس بهداشتی ،ماما ،پزشک )
                " برنامه سلامت سالمندان"

                                      کارشناس مربوطه : زهرا گلدانی

                    برگزاری کلاس و کارگاه های آموزشی جهت مراقبین ،پزشکان و بهورزان شاغل
 

 تهیه  شاخصهای بهداشتی مربوط  به برنامه مراقبتهای ادغام یافته سالمندان و شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی به  تفکیک مراکز،پایگاهها و خانه های بهداشت
 

 انجام  بازدید از خانه های بهداشت و پایگاهه و مراکز بهداشتی درمانی تحت  پوشش و  نظارت بر کمیت  و کیفیت  خدمات  ارایه  شده  در سطوح محیطی و پایش فعالیتهای کاردانها و کارشناسان بهداشتی و بهورزان براساس چک لیست برنامه
 

آموزش نیروهای بدو استخدام ( پزشک، ماما، کارشناس و کاردان بهداشتی)
 

 تهیه رسانه های آموزشی مورد نیاز در برنامه سالمندان
 

 جمع آوری آمارهای ارسالی از مراکز بهداشتی درمانی و جمع بندی آمارهاو ارسال  به صورت فصلی (برنامهمراقبتهای ادغام یافتهسالمندان ) وفعالیتهای آموزشی نیزفصلی وارسال آمار( برنامه شیوه زندگی سالم ) شش ماهه به معاونت بهداشتی
 

 تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و ارائه پس خوراند لازم به واحدهای تابعه
 

بررسی و برنامه ریزی و تعیین اهداف  و خط مشی های  اجرایی  در زمینه  برنامه های  مربوط  به سالمندان
 

 تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اطلاعات مربوط  به عملکرد  برنامه ها  و تهیه و تنظیم گزارش از نحوه عملکرد و پیشرفت برنامه ها و ارائه آن به مسئولین مربوطه
 

 نگهداری اطلاعات و داده های موجود در برنامه و بهره گیری از آن در برنامه ریزی های آینده
 

 همکاری و هماهنگی با سازمانها ، موسسات ،  نهادها به منظور برنامه ریزی و پیشبرد اهداف برنامه سلامت سالمندی
 

 همکاری موثر و مداوم با سایر واحدهای ستادی
 

شرکت درجلسات بهداشت خانواده به منظور برنامه ریزی وبحث و تبادل نظر در زمینه برنامه
 

تعیین اولویت آموزش کارکنان وبرگزاری دوره های آموزشی براساس ضوابط
 

همکاری و هماهنگی و اقدام لازم جهت بزرگداشت هفته ملی سلامت سالمندی
 

 نظارت ، پایش و ارزشیابی فعالیت های آموزشی ، اجرایی و .... در سطح شهرستانهای تابعه و واحدهای محیطی
 

آموزش و بازآموزی نیروهای بهداشتی درمانی در خصوص برنامه بهبود شیوه زندگی سالم و مراقبتهای ادغام یافته سالمندان

     تهیه برنامه عملیاتی سلامت میانسالان(سرطان های شایع-سلامت بانوان ومردان ایرانی سبا-سما)

                                         کارشناس مربوطه : زهرا گلدانی

تهیه  شاخصهای بهداشتی مربوط  به برنامه میانسالان به  تفکیک مراکز،پایگاهها و خانه های بهداشت

انجام  بازدید از خانه های بهداشت ،پایگاهها و مراکز بهداشتی درمانی تحت  پوشش و  نظارت بر کمیت  و کیفیت  خدمات  ارایه  شده  در سطوح محیطی و پایش فعالیتهای کاردانها و کارشناسان بهداشتی و بهورزان

توجیه نیروهای بدو استخدام ( پزشک، ماما، کارشناس و کاردان بهداشتی)

تهیه رسانه های آموزشی مورد نیاز در برنامه میانسالان

جمع آوری آمارهای ارسالی از مراکز بهداشتی درمانی و جمع بندی آمارهاو ارسال  به صورت فصلی (برنامه میانسالان) به معاونت بهداشتی

تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و ارائه پس خوراند لازم به واحدهای تابعه

بررسی و برنامه ریزی و تعیین اهداف  و خط مشی های  اجرایی  در زمینه  برنامه های  مربوط  به  میانسالان

 تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اطلاعات مربوط  به عملکرد  برنامه ها  و تهیه و تنظیم گزارش از نحوه عملکرد و پیشرفت برنامه ها و ارائه آن به مسئولین مربوطه

نگهداری اطلاعات و داده های موجود در برنامه و بهره گیری از آن در برنامه ریزی های آینده

همکاری و هماهنگی با سازمانها ، موسسات ،  نهادها به منظور برنامه ریزی و پیشبرد اهداف برنامه سلامت میانسالان

همکاری موثر و مداوم با سایر واحدهای ستادی

شرکت درجلسات بهداشت خانواده به منظور برنامه ریزی وبحث و تبادل نظر در زمینه برنامه

تعیین اولویت آموزش کارکنان وبرگزاری دورههای آموزشی براساس ضوابط

پیش بینی و هماهنگی جهت برگزاری کارگاههای آموزشی جهت کارکنان

         

                             برنامه بهبود تغذیه جامعه

                                                      کارشناس مربوطه : فرید حامدی

 • آموزش وباز آموزی کلیه کار کنان بهداشتی (پزشک ، کاردان ، کارشناس و بهورز)در خصوص پایش رشد ، تغذیه تکمیلی واختلال رشد
 • مشاوره مادران ارجاعی از مراکز بهداشتی درمانی ،پایگاهها وخانه های بهداشت  در موارد اختلال رشد، بالای صدک 97 ، زیر 3- انحراف معیار  و زیر صدک 3
 • برگزاری کلاس آموزشی جهت ا رتقاء  آگاهی جامعه (مادران،رابطین بهداشتی،رابطین ادارات،کمیته امداد،نهضت سواد آموزی و مربیان مهد کودکهای وابسته به بهزیستی)
 • بررسی آماری میزان سوء تغذیه در گروه سنی زیر 6 سال و زیر 8 سال و طراحی مداخلات تغذیه ای جهت ارتقاء وضعیت سلامت کودکان
 • اجرای طرح یک وعده غذای گرم در مهد روستا ها با همکاری بهزیستی به منظور کاهش تعداد کودکان دچار اختلال رشد و سوء تغذیه
 • اجرای طرح حمایتی- مشارکتی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) جهت کاهش تعداد کودکان دچار اختلال رشد و سوء تغذیه
 • تهیه و تدوین برنامه عملیاتی تغذیه
 • توجیه نیروهای بدو ورود (پزشک،کارشناس،کاردان و...)
 • پایش برنامه براساس چک لیست نظارتیاز مراکز،پایگاهها و خانه های بهداشت
 • آنالیز چک لیست پایش برنامه بصورت سه ماهانه
 • پایش پزشک براساس چک لیست برنامه
 • شرح وظایف در برنامه مادران
 • آموزش کارکنان بهداشتی در زمینه تغذیه دوران بارداری و شیردهی
 • مشاوره مادران باردار و مراجعینی که جهت مراقبت های پیش از بارداری مراجعه می کنند در زمینه تغذیه سالم  و تغذیه در دوران بارداری و شیردهی
 • بررسی میزان سوء تغذیه ، وزن گیری نامطلوب ،BMI  نامطلوب و کم خونی در مادران باردار
 • آموزش جهت ارتقاء آگاهی مردم و زنان باردار در زمینه تغذیه دوران بارداری
 • شرح وظایف در برنامه تغذیه نوجوانان،جوانان و مدارس
 • تهیه مطالب آموزشی در زمینه تغذیه دانش آموزان ، نوجوانان وجوانان
 • همکاری با آموزش و پرورش جهت اجرای طرح آهن یاری هفتگی و مکمل یاری ویتامینD در دختران دبیرستانی و آموزش ا ولیای مدارس و خانواده ها در زمینه کم خونی و عوارض ناشی ازآن
 • شرح وظایف در برنامه سالمندان و میانسالان
 • آموزش کارکنان بهداشتی در خصوص تغذیه سالمندان و برنامه مکمل یاری
 • تهیه متون آموزشی جهت ارتقاء آگاهی جامعه
 • شرح وظایف در برنامه ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه و بهبود شیوه زندگی
 • برگزاری جلسات و برنامه های آموزشی جهت کارکنان بهداشتی در خصوص مطالب کار بردی تغذیه ای
 • آموزش پرسنل بهداشتی و عامه مردم در زمینه مصرف صحیح روغن
 • برگزاری کلاس آموزشی در سطوح مختلف در زمینه مصرف صحیح روغن
 • طراحی مطالب آموزشی مناسب برای مردم در مورد اصول صحیح تغذیه
 • شرح وظایف در برنامه بحران و امنیت غذایی
 • تهیه وتدوین مطالب آموزشی و آموزش کارکنان مرتبط و عموم مردم در زمینه تغذیه در شرایط بحران،تغذیه گروههای آسیب پذیر ،نیازمندیهای تغذیه ای بحران بر اساس دستورالعمل های ارسالی از معاونت بهداشتی
 • پیگیری اجرای استراتژیک تغذیه در بحران پس از ارسال برنامه توسط معاونت بهداشتی
 • آموزش مستمر تغذیه برای خانواده های فقیر به منظور ایجاد تغییرهای رفتاری مناسب در جهت بهبود شیوه زندگی
 • آموزش رده های بهداشتی به منظور ارتقاء فرهنگ و سوادتغذیه ای خانوارهای فقیر
 • طراحی مداخله های تغذیه ای به منظور حمایت از گروه های آسیب پذیر با همکاری بخش های ذیربط
 • شرح وظایف در بر نامه پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ید
 • هماهنگی لازم برای اجرای برنامه سالیانه پایش ید در دانش آموزان 8-10 ساله شهرستان با توجه به برنامه ارسالی از معاونت بهداشتی
 • برنامه آموزشی پرسنل وبازآموزی رده های مختلف بهداشتی در خصوص پیشگیری و اختلالات ناشی از کمبود ید
 • نظارت بر فعالیت بهورزان در مناطق روستایی در زمینه مصرف نمک ید دار به طور مستمر
 • بررسی سنجش نمک یددار تصفیه شده در مدارس روستایی
 • شرح وظایف دربرنامه مکمل یاری آهن
 • آموزش رده های مختلف بهداشتی در زمینه کم خونی فقر آهن  علل و عوارض بیماری، میزان دوز مصرفی مکمل آهن در گروههای در معرض خطر(کودکان زیر دو سال، مادران باردار،دختران دبیرستانی و سایر افراد کم خون)
 • آموزش گروههای مختلف مردم در زمینه کم خونی فقر آهن


دفعات مشاهده: 5889 بار   |   دفعات چاپ: 279 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر