دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

رسالت و اهداف گروه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

رسالت گروه :

در اجرای سیاست هاو برنامه های وزارت بهداشت و در جهت تحقق دورنما و رسالت دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشکده پزشکی

گروه پوست دانشگاه نسبت بـه تعلـیم و تربیـت نیـروی انسانی شایسته، کارآمد و کاردان در دوره های پزشکی عمومی وتخصصی

 پوست اقدام می نماید.  این گروه همزمان با عمل بـه وظـایف آموزشی خود ، در راستای تامین ، حفظ و ارتقای سطح سلامت

جامعه از طریق ارایه خدمات تشخیصی، درمانی ، بازتوانی و آموزشهای لازم به بیماران را ارایه می نمایـد . از سوی دیگر به

منظور شناخت و تعیین سرباری های فرا روی جامعـه در زمینه بیماری های ناتوان کننده پوستی و دستیابی به راهکارهای مناسب بـا

تاکید ویژه بر پژوهش های کاربردی تلاش خود را مبذول می نماید. همچنین جهت جبران بخشی از هزینه های آموزشی به شرکت

های دارویی، بهداشتی و تجهیزات پزشکی خدمات مشا وره ای و پژوهشی ارایه می نماید. گروه تمامی موارد فوق را با تکیه بر نیرو

های انسانی توانمند ، با انگیزه ، متعهد و شایسته خود در رده های مختلف اعضای هیئت علمی ، دستیاران ، کارورزان و پرستاران

و سایر اقشار دانشگاهی به انجام می رساند. این گروه برای کارآمدی  هر چه بیشتر نیروی های انسانی خود همواره نسبت به ارتقای

مهارتها ، دانش و انگیزه آنان به راهکارهای مناسـب مـی اندیشـد.

دورنمای گروه :

ما می خواهیم در ظرف ده سال آینده یکی از برجسته ترین و ارزنده ترین مراکز آموزش مهارتهای بالینی بیماریهای پوست در سطح

کشور باشیم.ما امید داریم با تربیت پزشکانی شایسته ومتبحردر حیطه مهارتهای بالینی و ارتباطی به استانداردهای ارتقاء کیفیت

دسترسی یافته و به اعتبار دانشگاه علوم پزشکی ایران در بین دانشگاههای کشورومنطقه دست یابیم.