دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

Ph.D علوم تشریح

 | تاریخ ارسال: 1398/3/31 | 
ردیف نام و نام خانوادگی دورۀ موقعیت شغلی یا تحصیلی فعلی
۱ محمدعلی اطلسی دورۀ اوّل (ورودی ۱۳۷۸( عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
۲ غلامحسین فرجاد دورۀ اوّل (ورودی ۱۳۷۸( معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
۳ امرا... روزبهی دورۀ اوّل (ورودی ۱۳۷۸( عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
۴ همارسولی دورۀ دوّم (ورودی ۱۳۸۰) عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
۵ منصوره سلیمانی دورۀ دوّم (ورودی ۱۳۸۰) عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
۶ منوچهر صفری دورۀ دوّم (ورودی ۱۳۸۰) معاونت بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی سمنان
۷ علی یوسفی اودرجی دورۀ سوّم (ورودی ۱۳۸۲) عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی  آزاد
۸ فرشته مطفریان دورۀ سوّم (ورودی ۱۳۸۲) عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش
۹ حمدا... دل آویز دورۀ سوّم (ورودی ۱۳۸۲) عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
۱۰ باقر پورحیدر دورۀ چهارم (ورودی ۱۳۸۳) عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
۱۱ نوروز نجف زاده دورۀ چهارم (ورودی ۱۳۸۳) عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
۱۲ منیره عزیزی دورۀ پنجم (ورودی ۱۳۸۵) عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
۱۳ سارا سلیمانی اصل دورۀ پنجم (ورودی ۱۳۸۵) عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان
۱۴ سام زربخش دورۀ پنجم (ورودی ۱۳۸۵) عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
۱۵ بنفشه اسماعیل زاده دورۀ پنجم (ورودی ۱۳۸۵) عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
۱۶ فاطمه مرادی دورۀ ششم (ورودی ۱۳۸۶) عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
۱۷ مینا افتخارزاده دورۀ ششم (ورودی ۱۳۸۶) عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
۱۸ فریدون نگهدار دورۀ ششم (ورودی ۱۳۸۶) عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
۱۹ لیلا بیگم حجازیان دورۀ ششم (ورودی ۱۳۸۶) عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل
۲۰ ادیب زنده دل دورۀ ششم (ورودی ۱۳۸۶) فعالیّت پژوهشی در کشور آلمان
۲۱ لعیا قهاری دورۀ هفتم (ورودی ۱۳۸۸) عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش
۲۲ شیما آب آب زاده دورۀ هفتم (ورودی ۱۳۸۸) عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم
۲۳ ابوالحسن سخایی دورۀ هفتم (ورودی ۱۳۸۸) عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک
۲۴ مریم سربیشگی دورۀ هفتم (ورودی ۱۳۸۸) عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
۲۵ مریم سلیمانی دورۀ هفتم (ورودی ۱۳۸۸) عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بهزیستی
۲۶ فریبا ظفری دورۀ هشتم (ورودی ۱۳۸۹) عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
۲۷ اباذر یاری دورۀ هشتم (ورودی ۱۳۸۹) عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز
۲۸ شهرام محمدپور دورۀ هشتم (ورودی ۱۳۸۹) عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
۲۹ زلیخا گلی پور دورۀ هشتم (ورودی ۱۳۸۹( عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
۳۰ رفیعه علیزاده دورۀ هشتم (ورودی ۱۳۸۹( عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی
۳۱ آرش سروآزاد دورۀ هشتم (ورودی ۱۳۸۹( عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کولورکتال ایران
۳۲ فاطمه حیدری دورۀ نهم (ورودی ۱۳۸۹( عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم
۳۳ روناک شعبانی دورۀ نهم (ورودی ۱۳۸۹( عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
۳۴ سجاد حسن زاده دورۀ دهم (ورودی ۱۳۹۱( عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات قاعدۀ جمجمه
۳۵ ندا اصلاحی دورۀ دهم (ورودی ۱۳۹۱( عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی
۳۶ زهره نظم آرا دورۀ دهم (ورودی ۱۳۹۱( دانشجوی پسادکتری علوم اعصاب دانشگاه تربیت مدرس
۳۷ زینب نامجو دورۀ دهم (ورودی ۱۳۹۱( عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
۳۸ یوسف عباسی دورۀ یازدهم (ورودی ۱۳۹۲( عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک
۳۹ نسیم گودرزی دورۀ یازدهم (ورودی ۱۳۹۲( فارغ التّحصیل
۴۰ فوزیه خانی همت آبادی دورۀ یازدهم (ورودی ۱۳۹۲( عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
۴۱ جواد مهاجر انصاری دورۀ یازدهم (ورودی ۱۳۹۲( عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
۴۲ علی حسینی دورۀ یازدهم (ورودی ۱۳۹۲( در حال تحصیل
۴۳ سید امیر حسینی دورۀ یازدهم (ورودی ۱۳۹۲( عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
۴۴ آذر باباخانی دورۀ یازدهم (ورودی ۱۳۹۲( عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
۴۵ میترا برزرودی پور دورۀ دوازدهم (ورودی ۱۳۹۳( فارغ التّحصیل
۴۶ مرضیه زیلوچی کاشانی دورۀ دوازدهم (ورودی ۱۳۹۳( در حال تحصیل
۴۷ پریسا رامهرمزی دورۀ دوازدهم (ورودی ۱۳۹۳( فارغ التّحصیل
۴۸ شیرین براتی دورۀ دوازدهم (ورودی ۱۳۹۳( فارغ التّحصیل
۴۹ احسان گلچینی دورۀ سیزدهم (ورودی۱۳۹۴( فارغ التّحصیل
۵۰ مهسا پورحمزه دورۀ سیزدهم (ورودی۱۳۹۴( در حال تحصیل
۵۱ مریم راحتی دورۀ سیزدهم (ورودی۱۳۹۴( انصراف از تحصیل
۵۲ جمال مجید پور دورۀ سیزدهم )ورودی۱۳۹۴( در حال تحصیل
۵۳ مائده انتظاری دورۀ سیزدهم (ورودی۱۳۹۴( در حال تحصیل
۵۴ زینب وحیدی  نیا دورۀ چهاردهم (ورودی۱۳۹۶( در حال تحصیل
۵۵ انعام الحق چرخت گرگیچ دورۀ چهاردهم (ورودی۱۳۹۶( در حال تحصیل
۵۶ مهسا نظری دورۀ چهاردهم (ورودی۱۳۹۶( در حال تحصیل
۵۷ مریم اخوان توکلی ماتک دورۀ چهاردهم (ورودی۱۳۹۶( در حال تحصیل
۵۸ زینب قربانی شمشادسرا دورۀ چهاردهم (ورودی۱۳۹۶( در حال تحصیل
۵۹ هومان پارسایی دورۀ چهاردهم (ورودی۱۳۹۶( در حال تحصیل
۶۰ مهرداد قربانلو دورۀ پانزدهم (ورودی ۱۳۹۷( در حال تحصیل
۶۱ معصومه بهروزی دورۀ پانزدهم (ورودی ۱۳۹۷( در حال تحصیل
۶۲ اعظم نوازش دورۀ پانزدهم (ورودی ۱۳۹۷( در حال تحصیل
۶۳ ایّوب رستم زاده دورۀ شانزدهم (ورودی ۱۳۹۸) در حال تحصیل
۶۴ طه قنطاب پور دورۀ شانزدهم (ورودی ۱۳۹۸) در حال تحصیل
۶۵ مریم میلانی فرد دورۀ شانزدهم (ورودی ۱۳۹۸) در حال تحصیل
۶۶ مهدی صوری قرایی دورۀ شانزدهم (ورودی ۱۳۹۸) در حال تحصیل

دفعات مشاهده: 4069 بار   |   دفعات چاپ: 293 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر