دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

دکتر غلامرضا ایراجیان

دکتر غلامرضا ایراجیان
دکتر نور امیر مظفری
دکتر ملیحه طالبی
دکتر داود دربان
دکتر فرامرز مسجدیان
دکتر شبنم رضوی
دکتر شیوا میرکلانتری

فاطمه رکوعی
کیانا میرسعیدی فراهانی
سانا سلگی
بهروز یاسینی
شهرزاد قدیریان


پایان نامه های خاتمه یافته مقطع کارشناسی ارشد

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

 
 پایان نامه های خاتمه یافته کارشناسی ارشد

1- پرویز مهاجری
بررسی مقاومت پلاسمیدی (R-FACTOR) در نزد سالمونلا تایفی جدا شده از خون 44 بیمار مبتلا به تب تیفوئید
استاد راهنما : دکتر عبدالعزیز رستگار لاری
سال دفاع از پایان نامه :1377
2- محمد احمدی جبلی
جداسازی لیستریا مونوسیتوژنز از پنیر و مشاهده آن در درون سلول
استاد راهنما : دکتر جمیله نوروزی
سال دفاع از پایان نامه :1379


3- شادی شاهسون
بررسی پلاسمید های موجود در E.coli های تولید کننده انتروتوکسین
استاد راهنما : دکتر نور امیر مظفری
سال دفاع از پایان نامه :1380
 
4- کامران پوشنگ باقری
بررسی ژنتیکی استافیلوکوک اورئوس های مقاوم به متی سیلین با روش PCR و PFGE
اساتید راهنما :دکتر عبدالعزیز رستگار لاری ، دکتر فریده مهر آیین
سال دفاع از پایان نامه : 1381


5- مهدی میرزایی
جداسازی و تشخیص قویترین لاکتوباسیل از نظر باکتریوسین و بررسی خصوصیات آن
استاد راهنما :دکتر جمیله نوروزی
سال دفاع از پایان نامه :1381


6- شبنم رضوی
بررسی مولکولی استافیلوکوکهای کوآگولاز منفی(CNS) به روش پلس فیلد ژل الکتروفورزیسPFGE
استاد راهنما :دکتر عبدالعزیز رستگار لاری
سال دفاع از پایان نامه :1382


7- امیر هوشنگ الوندی
بررسی شیوع تیپهای مختلف هلیکوباکتر پیلوری در میان بیماران مبتلا به ناراحتی های گاسترودئودنال به وسیله روش   PCR
استاد راهنما :دکتر محمد رضا بوجاری
سال دفاع از پایان نامه :1382


8- مسعود آل بویه
بررسی شیوع فاکتورهای ویرولانس در سویه های مختلف انتروکوک
استاد راهنما :دکتر نور امیر مظفری
سال دفاع از پایان نامه :1383


9- حسین مدیر روستا
بررسی فراوانی ژن  ctpA در لیستریا مونوسیتوژنزهای جدا شده از مواد غذایی و دامی
استاد راهنما :دکتر جمیله نوروزی
سال دفاع از پایان نامه :1383


10- لیلا گنجی
بررسی مقایسه ای روش های میکرو ایمونوفلورسانس، الایزا، کیت تشخیص سریع آنتی ژن( DIMA )رنگ آمیزی گیمنز در تشخیص سرویسیت کلامیدیایی
استاد راهنما :دکتر نور امیر مظفری
سال دفاع از پایان نامه :1386
 


11- فرحناز والهی
بررسی مقاومت به آنتی بیوتیکهای وسیع الطیف در اشرشیا کلی و کلبسیلا و بررسی مولکولی مقاومت پلاسمیدی در این باکتریها
استاد راهنما :دکتر عبدالعزیز رستگار لاری
سال دفاع از پایان نامه :1386

12- المیرا قیطانچی
بررسی فعالیت آنزیم بتاگالاکتوزیداز جدا شده از لاکتوباسیل های موجود در شیر و پنیر و مشاهده باند پروتئینی آن با روش   SDS-PAGE
استاد راهنما :دکتر جمیله نوروزی
سال دفاع از پایان نامه :1387


13- فرهاد جدی
شناسایی مایکوپلاسما و اوره آ  در زنان دارای عوارض تناسلی به روش کشت و PCR پلاسما در شهر تهران در سال 1386
استاد راهنما :دکتر نور امیر مظفری
سال دفاع از پایان نامه :1387
 


14- هاجر محمدی برزلیقی
بررسی تنوع ( VPI ) Vibrio Pathogenicity Island  در سویه های ویبریو کلرای محیطی و سویه های جدا شده از بیماران در طی سالهای 85-1383
اساتید راهنما :دکترعبدالعزیز رستگار لاری ، دکتر مسجدیان
سال دفاع از پایان نامه :1388


15- محمد حسین احمدی
مقایسه دو روش کشت و PCR در جداسازی مایکوپلاسما هومینیس و اوره آ پلاسما، اوره آلیتیکوم از مردان نابارور مراجعه کننده به پژوهشکده رویان در سال 1387
استاد راهنما :دکتر نور امیر مظفری
سال دفاع از پایان نامه :1388


16- مهرنوش نوراده کیکاوسی بهبهانی
جداسازی استرپتوکوکوس اینیه و کلونینگ ژن فسفو گلو کو موتاز استرپتوکوکوس اینیه در E.coli
اساتید راهنما : دکتر جمیله نوروزی ،دکتر بهرام کاظمی
سال دفاع از پایان نامه :1389

17- زهرا مصلحی تکان تپه
برسی الگویی مقاومت دارویی سویه های سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از بیماران سیستیمیک فیبروزیس و عفونت های سوختگی و شناسایی ژن Bla VIM به روش PCR
اساتید راهنما: دکتر غلامرضا ایراجیان  - دکتر حسین فاضلی
سال دفاع از پایان نامه: 1389
18- سعید جهاندیده
کلونینگ و بیان ژن لیپو کالین 2 انسانی و برسی اثر آن در جلوگیری از عفونت های حاصل از سودوموناس آئروژینوزا در زخم های حاصل از سوختگی در رت های آزمایشگاهی
اساتید راهنما: دکتر غلامرضا ایراجیان - دکتر مهیار حبیبی رود کنار
سال دفاع از پایان نامه: 1389

19- سیمین رضانیا
بررسی اثرات LPS و LTA  بر پرولیفراسیون سلول های سرطانی
استاد راهنما :دکتر نور امیر مظفری
سال دفاع از پایان نامه: 1389
20- سارا جاوید نیا
خصوصیات استافیلوکوکوس های اورئوس مقاوم به متیسیلین و مقاومت آن ها در نمونه های بالینی جدا شده از بیمارستان های حضرت علی اصغر و فیروزگر و شریعتی
استاد راهنما :دکتر نور امیر مظفری
سال دفاع از پایان نامه: 1389
21- امید زارعی
تولید آنتی بادی پلی کلونال پپتیدی در برابر پروتئین P110 جهت تایید ژنیتالیوم مایکوپلاسما
اساتید راهنما: دکتر غلامرضا ایراجیان - دکتر حجت االه ربانی
سال دفاع از پایان نامه: 1389
 
 
22- آزاده آزادگان
تعیین انواع ترانسپوزوم های مقاومت به اریترومایسین و تتراسایکلین در استرپتوکوکوس پنومونیه های جدا شده از ایزوله های بالینی و نمونه های فلور نرمال

استاد راهنما :دکتر ملیحه طالبی
سال دفاع از پایان نامه :1392


23- مریم بهشتی
بررسی میزان شیوع ژن های
tet Aو tet B در بین ایزوله های کلینیکی اسینتوباکتر بومانی مقاوم به تتراسایکلین
استاد راهنما :دکتر عبدالعزیز رستگار لاری
سال دفاع از پایان نامه :1392


24- محبوبه بحرودی
بررسی اثر ادجوانت مخلوط نالوکسان و آلوم بر ایمنی زایی باکتری کشته شده استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین
استاد راهنما :دکتر غلامرضا ایراجیان
سال دفاع از پایان نامه :1393


25- معصومه بینا
بررسی میزان شیوع و الگوی مقاومت دارویی سویه های کلبسیلا پنومونیه دارای ژن bla-kpc
استاد راهنما :دکتر غلامرضا ایراجیان
سال دفاع از پایان نامه :1393


26- بهروز صادق کلانی
تعیین تیپ لیستریا مونوسیتوژنز براساس تجزیه و تحلیل تکرارهای متوالی متغیر پشت سر هم چند لوکوس
اساتید  راهنما :دکتر غلامرضا ایراجیان ، دکتر عباس بهادر
سال دفاع از پایان نامه :1393


27- فرزانه خدایی
بررسی وجود ژن پیلی نوع اول و نوع دوم در نمونه های بالینی و فلور نرمال استرپتوکوک پنومونیه و تایپینگ آنها به روش Box PCR
استاد راهنما :دکتر ملیحه طالبی
سال دفاع از پایان نامه :1393


28- اباذر پور نجف
 بررسی وجود ژن های inlg-inlc-inlA با استفاده از Multiplex-PCR در سویه های لیستریا مونوسیتوژنز جدا شده از نمونه های بالینی و غیر بالینی
استاد راهنما :دکتر غلامرضا ایراجیان
سال دفاع از پایان نامه :1393


 
29 - مریم رحمانی
بررسی  پنج ساب گروه فیلوژنیک کارباپنماز در اسنیتوباکتر بومانی در نمونه های بالینی
استاد راهنما :دکتر نور امیر مظفری
سال دفاع از پایان نامه :1393

30- بهادر بهروز
بررسی اثر کارآیی فلازلین تیپ Bدر حفاظت بر علیه سودوموناس آئروژنوزا در مدل موش سوخته
اساتید راهنما :دکتر نور امیر مظفری، دکتر مهدی مهدوی
سال دفاع از پایان نامه :1393
31- جواد صادقی
آنالیز ژنتیکی ژن های pbp1b, pbp1a, pbp2b, pbp2x, pbp2a, pbp3  در ایزوله های استرپتوکوکوس پنومونیه مقاوم به پنی سیلین جدا شده از نمونه های بالینی و فلور نرمال به روش PCR-RFLP
استاد راهنما :دکتر ملیحه طالبی
سال دفاع از پایان نامه :1393
32- ندا آل یاسین
تشخیص لیستریا منوسیتوژنز جدا شده از نمونه های کلینیکی و غیر کلینیکی با استفاده از تکنیک تکثیر هم دما به واسطه حلقه(lamp)
استاد راهنما: دکتر غلامرضا ایراجیان 
سال دفاع از پایان نامه: 1394

 

 
33- شیرین بازگیر
ارزشیابی روش های تشخیصی اسمیر ، کشت و Real-time Pcr در نمونه های مجاری تنفسی گرفته شده از بیماران مشکوک به توبرکلوزیس
اساتید راهنما: دکتر غلامرضا ایراجیان  ، دکتر محمد مهدی فیض آبادی
سال دفاع از پایان نامه: 1394
34- سانا سلگی
بررسی فنوتیپیک و ژنوتیپیک الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران
اساتید راهنما: دکتر غلامرضا ایراجیان  ، دکتر شبنم رضوی
سال دفاع از پایان نامه: 1394
35- رسول میرزایی
تمایز بین سویه های مهاجم و آلوده کننده استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس بر اساس Multiple- PCR و تعیین مقاومت دارویی به روش فنوتیپی
اساتید راهنما: دکتر غلامرضا ایراجیان 
سال دفاع از پایان نامه: 1394
36- فاطمه کرپی
بررسی اثر حفاظتی پیلی و فلاژلین در برابر عفونت سودوموناس آئروژینوزا در مدل موش سوخته
اساتید راهنما: دکتر غلامرضا ایراجیان 
سال دفاع از پایان نامه: 1394
37- حمیده مفتون
بررسی شیوع گاردنلا واژینالیس و آتوپریم واژینال در نمونه های ادراری تناسلی زنان
استاد راهنما :دکتر نور امیر مظفری
سال دفاع از پایان نامه: 1395
38- فتح الله تیموری
بررسی ژنوتیپی و فنوتیپی تشکیل بیوفیلم در استافیلوکوک های کوآگولاز منفی
استاد راهنما :دکتر نور امیر مظفری
سال دفاع از پایان نامه: 1395
 
 
39- سعید بیاتی
بررسی ارتباط بین الگوی مقاومت دارویی و پروفایل ژنیتیکی سویه های مختلف هلیکوباکتر پیلوری
استاد راهنما :دکتر نور امیر مظفری
سال دفاع از پایان نامه: 1395
40- ایمان هاشمی فر
تعیین وجود ژن های مرتبط با بیماریزایی در باکتری های بروسلای جدا شده از موارد انسانی و دامی از شهر های منتخب در ایران
استاد راهنما :دکتر نور امیر مظفری
سال دفاع از پایان نامه: 1395
41- پریسا لقایی
اثرات حفاظتی تیپ a  b,سودوموناس آئروژینوزا در مدل موش سوخته
استاد راهنما: دکتر غلامرضا ایراجیان 
سال دفاع از پایان نامه: 1395
42- فرهاد قاسمی استاد
شناسایی سویه های Porphyromonas gingivalis,  و وجود انواع ژن های فیمبریه ها در این سویه ها در پلاک های آترواسکلروزیس بیماران قلبی و دهان آنها به روش ژنوتیپی و فنوتیپی
اساتید راهنما: دکتر غلامرضا ایراجیان ،  دکتر آزاده اسماعیل نژاد
سال دفاع از پایان نامه: 1395
 
43- مهلا اسدیان
بررسی الگویی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های انتروکوک جداشده از فلور نرمال و تعین قرابت ژنتیکی آنها به روش پالس فیلد ژل الکتروفورز
اساتید راهنما:دکترملیحه طالبی ، دکتر معصومه دورقی
سال دفاع از پایان نامه : 1395
 
44- سمیرا کریمایی
برسی خصوصیت پروبیوتیکی نمونه های انتروکوکوس جدا شده از فلور نرمال انسان سالم
استاد راهنما:دکترملیحه طالبی
سال دفاع از پایان نامه : 1395
45- افشین هاشم زاده
بررسی مقاومت به متالوبتالاکتاماز در سویه های بالینی سودوموناس آیروژینوزا جدا شده از نمونه های مینی بال بیماران بستری در بیمارستان حضرت رسول(ص)
اساتید راهنما: دکتر محمد رضا بوجاری نصر آبادی – دکتر شبنم رضوی
سال دفاع از پایان نامه : 1395

46-اصلان بیجاری
رد یابی ژن های mupA, mecA در جدایه هایاستافیلوکوک اورئوس بیماران ، سطوح و کارکنانبیمارستان های منتخب
استاد راهنما :دکتر دربان ساروخلیل
سال دفاع از پایان نامه :1395
 
47- زهرا اسماعیلی
بررسی تشکیل بیوفیلم در سویه های انتروکوکوس جدا شده از نمونه های فلور نرمال و بالینی
استاد راهنما:دکترملیحه طالبی
سال دفاع از پایان نامه : 1395
48- حسین احمدی
بررسی ایمنی زایی غیر فعال عیه فلاژلین a , b  در مدل موش سوخته
استاد راهنما: دکتر غلامرضا ایراجیان 
سال دفاع از پایان نامه: 1395
49- بهاره بیات
بررسی اپیدمیولوژی مولکولی جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس بیماران ، پرسنل و سطوح بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی البرز با استفاده از SCCmec typing and spa typing
استاد راهنما :دکتر دربان ساروخلیل
سال دفاع از پایان نامه :1395
 
50- زهرا میر
رد یابی برخی ژن های مرتبط با فاکتور های بیماری زایی و تولید بیوفیلم در جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس پرسنل ، بیماران و سطوح بیمارستان شهید مطهری
استاد راهنما :دکتر دربان ساروخلیل
سال دفاع از پایان نامه :1396


 
51- فهیمه محمدی
بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی تولید باکتریوسین در لاکتو باسیلوس های جدا شده از شیر مادر
استاد راهنما:دکتر ملیحه طالبی
سال دفاع از پایان نامه :1396

 

 - سمیه مرادی52
جداسازی و تعیین مایکوباکتریوم های غیر سلی در آب بخش های مختلف بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم RAPD PCR پزشکی ایران و تایپینگ به روش    
استاد راهنما: دکتر داود دربان ساروخلیل
سال دفاع از پایان نامه :1396
 
  • - امین اسدی53
    بررسی فراوانی پروپیونی باکتریوم اکنس در بافت های پارافینه سرطان و هیپرپلازی خوش خیم پروستات به روش PCR
    استاد راهنما : دکتر محمدرضا بوجاری
    سال دفاع از پایان نامه :1396
     
54 - سارا عباسیان
تیپ بندی جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس بیماران ، پرسنل و سطوح بیمارستان سوختگی شهید مطهری با استفاده از روش های مولکولی
استاد راهنما   :دکتردربان ساروخلیل
سال دفاع از پایان نامه :1396

 
55 - فاطمه نواب مقدم
بررسی فراوانی Bifidobacterium longum,Faecalibacterium prausnitzii, Bacteroides fragilis  در فلور نرمال روده مبتلایان به دیابت تیپ 2 و مقایسه آن با افراد سالم با استفاده از روش های مولکولی
اساتید راهنما:دکتر نور امیرمظفری ، دکتر شبنم رضوی
سال دفاع از پایان نامه:1396
-56عباس زارع
بررسی اثرات ضد باکتریایی و ضد قارچی عصاره گیاهان اناتو ، بامبو ، پریوش ، و چریش
استاد راهنما: دکتر محمدرضا بوجاری
سال دفاع از پایان نامه: 1396
57-رخساره محمدزاده
شناسایی سیستم های توکسین-آنتی توکسین و تعیین ژن های بیماریزایی(فسفولیپاز،سیللیداز و واژینولایزین)در جدایه های گاردنلا واژینالیس
استاد راهنما:دکتر نور امیر مظفری
سال دفاع از پایان نامه: 1397
58- مریم زمانی
شناسایی premature stop codons(PMSCs) در ژن inlA  و تایپینگ سویه های بالینی و غذایی لیستریا مونو سیتوژنز به وسیله تکنیک HRM
استاد راهنما : دکتر فرامرز مسجدیان جزی
سال دفاع از پایان نامه: 1397
59- نیلوفر خدایی
تمایز ژنتیکی جدایه های باکتروئیدس فراژیلیس به وسیله تکنیک MLVA  و شناسایی و بررسی بیان سیستم های توکسین – آنتی توکسین
استاد راهنما : دکتر فرامرز مسجدیان جزی
سال دفاع از پایان نامه: 1397
60- نیما محمدزاده
بررسی مولکولی باکتری های غالب میکروبیوم روده در بیماران مبتلا به چاقی مفرط قبل و پس از جراحی باریا تریک ( به دو روش مینی گاستریک بای پس و بای پس کلاسیک)در مقایسه با افراد سالم
استاد راهنما: دکتر شبنم رضوی
سال دفاع از پایان نامه: 1397
61- علی شیوائی
مقایسه بیان ژن های fnb sica دخیل در تولید بیوفیلم در سویه های حساس و مقاوم به متی سیلین جدا شده از نمونه های مختلف بالینی
استاد راهنما: دکتر داود دربان ساروخلیل
سال دفاع از پایان نامه: 1397
62-زهرا جوانمرد
ارزیابی اثر پپتید - کانژوگه در مهار واکنش عامل بیان A cag در هلیکو باکتر پیلوری
استاد راهنما:دکتر غلامرضا ایراجیان
سال دفاع از پایان نامه: 1397
 
 63- جواد ابصاری
مقایسه تاثیر سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان و مزانشیمی چربی در داربست هیدروژلی آلژینات-کلاژن بر روی عفونت استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین در سوختگی ایجاد شده در موش
استاد راهنما: دکتر شبنم رضوی
سال دفاع از پایان نامه: 1397
64- حامد افخمی
مقایسه تاثیر سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان و مزانشیمی چربی موش در داربست هیدروژلی کلاژن-فیبرین بر روی عفونت پزودوموناس آئروژنوزا در سوختگی ایجاد شده in vivo
استاد راهنما: دکتر شبنم رضوی
سال دفاع از پایان نامه: 1397

 
 
 
 
 
 

دفعات مشاهده: 2401 بار   |   دفعات چاپ: 385 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر