دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

دکتر غلامرضا ایراجیان

دکتر غلامرضا ایراجیان
دکتر نور امیر مظفری
دکتر ملیحه طالبی
دکتر داود دربان
دکتر فرامرز مسجدیان
دکتر شبنم رضوی
دکتر شیوا میرکلانتری

فاطمه رکوعی
کیانا میرسعیدی فراهانی
سانا سلگی
بهروز یاسینی
شهرزاد قدیریان


پایان نامه های خاتمه یافته مقطع دکترای تخصصی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

 
1-مژده حاکمی والا
بررسی خصوصیات تهاجمی ژن icsA در بین شیگلا فلکسنری های جدا شده از موارد کلینیکی و غیر کلینیکی
استاد راهنما:دکتر جمیله نوروزی
سال دفاع از پایان نامه : 1385
2- رشید رمضان زاده
بررسی اسپولیگوتایپینگ در مایکوباکتریوم توبرکولوزیس های جدا شده از بیماران مسلول ایرانی و افغانی در بیمارستان مسیح دانشوری
استاد راهنما: دکتر نورامیرمظفری
سال دفاع از پایان نامه : 1385
3-معصومه ناظر
تعیین فراوانی عفونت های تناسلی کلامیدیا تراکوماتیس در زنان مراجعه کننده به مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران و تعیین ارتباط بین ژنوتیپ های جدا شده و بروز علائم بالینی
اساتید راهنما:دکتر جمیله نوروزی - دکتر اکبرمیرصالحیان
سال دفاع از پایان نامه :1386
4- رمضان رجب نیا
بررسی شوک حرارتی در بروسلا ملی تنسیس و بروسلا آبورتوس و واکنش پروتئینهای شوک حرارتی با سرم افراد بیمار و سالم
اساتید راهنما:دکتر نور امیر مظفری- دکتر فریده قاضی
سال دفاع از پایان نامه :1386
 
5- رضا میر نژاد
شناسایی و ژنوتایپینگ مولکولی مایکوپلاسماهای ژنیتال
اساتید راهنما:دکتر نور امیر مظفری - دکتر محمد رضا بوجاری
سال دفاع از پایان نامه :1388
 
6- دکتر لیدا لطف الهی
بررسی وجود دو ژن hly وplc-A در باکتری لیستریا مونوسیتوژنز جدا شده از نمونه های کلینیکی و غیر کلینیکی
اساتید راهنما:دکتر جمیله نوروزی- دکتر غلامرضا ایراجیان
سال دفاع از پایان نامه :1391
 
7-   شیوا میرکلانتری
بررسی واکنش سرمی بیماران مبتلا به بروسلوزیس به پروتئین نو ترکیب virb12 ناشی از کلون و بیان بروسلا ملی تن سیس توسط الایزای غیر مستقیم
استاد راهنما: دکتر نور امیر مظفری
سال دفاع از پایان نامه : 1391
 
8- عبدا... اردبیلی
بررسی مکانیسم های مولکولی مقاومت به سیپروفلوکساسین و ارتباط ژنتیکی در سویه های اسنیتوباکتر بومانی
استاد راهنما:دکتر عبدالعزیز رستگار لاری
سال دفاع از پایان نامه :1392
 
 
 
9- علی احمدی
بررسی ژنتیکی فاکتور های ویرولانس مقاومت آنتی بیوتیکی و تعین الگوی پالس فیلد ژل الکتروفورز در استرپتوکوکوس پنومونیه های جدا شده از نمونه های بالینی و نازوفارنکس
استاد راهنما:دکتر غلامرضا ایرجیان
سال دفاع از پایان نامه : 1392
 

10 - تهمینه نریمانی
برسی حضور  انتروتوکسین و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در گونه های باکتروئیدز جدا شده از فلور نرمال دستگاه گوارش و مقایسه قرابت ژنتیکی آنها به روش پالس فیلد ژل الکتروفورزیس
اساتید راهنما:دکترملیحه طالبی - دکتر معصومه دورقی
سال دفاع از پایان نامه : 1395
 

11- فرامرز مسجدیان
شناسایی گونه های بروسلای بیماریزا با روش  TaqMan R  Real-Time PCR , Real time PCR-HRMA و مقایسه آن با کشت
اساتید راهنما:دکتر غلامرضا ایرجیان - دکتر رضا میر نژاد
سال دفاع از پایان نامه : 1395

12- مرتضی اسحاقی
برسی  خواص پروبیوتیکی گونه های بومی بیفیدوباکتریوم جدا شده از شیر مادر و مدفوع نوزاد
استاد راهنما: دکتر ملیحه طالبی
سال دفاع از پایان نامه : 1396
 

13- مهرداد غلامی
بررسی اثر حفاظتی ایمن سازی با آنتی ژن های نو ترکیب PlpD و Pilo- Pila DSL region
سودوموناس آئروژینوزادر مدل موش سوخته
استاد راهنما: دکتر غلامرضا ایراجیان
سال دفاع از پایان نامه : 1396

14- اباذر پورنجف
بررسی اثرات نانوپارتیکل کورکومین و سفتازیدیم بر بیان ژن های بیوفیلم در جدایه های بالینی سودوموناس آئروژینوزا و اسینتوباکتر بومانی مقاوم به کارباپنم در مدل موش سوخته
اساتید راهنما: دکتر غلامرضا ایراجیان ، دکتر رمضان رجب نیا
سال دفاع از پایان نامه : 1396

15- میثم حسن نژاد بی بالان
عنوان: بررسی  فنوتیپی و ژنوتیپی تولید باکتریوسین از سویه های لاکتوباسیل جدا شده از مدفوع و مطالعه فعالیت بیولوژیک این سویه ها در شرایط  Invitro , Invivo
اساتید راهنما:دکترملیحه طالبی و دکتر محمد رضا پور شفیع
سال دفاع از پایان نامه : 1396

16- بهزاد عمادی
فراوانی ایزوله های کلینیکی استنوتروفوموناس مالتوفیلیا و کمپلکس بورخولدریا سپاسیا در باسیل های گرم منفی غیر تخمیری جدا شده از چند مرکز و بررسی وجود ژن های بتالاکتاماز وسیع الطیف کارباپنماز ، AmpC  و تعیین ارتباط ژنتیکی آن ها با روش ERIC-PCR
اساتید راهنما: دکتر غلامرضا ایراجیان، دکتر شبنم رضوی
سال دفاع از پایان نامه : 1396

17- منصور صدیقی
برسی  مولکولی باکتری های غالب فلور میکروبیوم روده بیماران مبتلا به دیابت تیپ 2 در مقایسه با افراد سالم
استاد راهنما:دکتر نور امیر مظفری
سال دفاع از پایان نامه : 1396
 
18- ابراهیم کوهساری
آنالیز و تایپینگ مولکولی سویه های کلستریدیوم دیفیسیل توکسیژنیک بدست آمده از بیماران بستری مشکوک به عفونت کلستریدیوم دیفیسیل ، پرسنل و محیط بیمارستان در بیمارستان های منتخب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران
استاد راهنما: دکتر نور امیر مظفری- دکتر معصومه دورقی
سال دفاع از پایان نامه:1397


 
 

دفعات مشاهده: 2571 بار   |   دفعات چاپ: 331 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر