دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

برنامه های آموزشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۳ | 
طرح دوره های نیمسال اول 99-98
بیوانفورماتیک (کارشناسی ارشد ایمونولوژی)
سمینار (کارشناسی ارشد ایمونولوژی)

پاتوبیولوژی (کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی)
ایمونولوژی اعضا (دکترای ایمونولوژی)
ایمونولوژی بالینی (دکترای ایمونولوژی)
بیوانفورماتیک (دکترای ایمونولوژی)

روش های پیشرفته ایمونولوژی عملی و ایمونوشیمی (دکترای ایمونولوژی)
ایمونولوژی پیشرفته باکتری های بیماریزا (دکترای باکتری شناسی)
ایمونولوژی ویروس (دکترای ویرس شناسی)


طرح درس های نیمسال اول 99-98
ایمونولوژی پایه نظری (پزشکی عمومی)
ایمونولوژی  بالینی نظری (پزشکی عمومی)

ایمونولوژی عملی (پزشکی عمومی)

طرح دوره های نیمسال اول 99-98
ایمونولوژی  پایه نظری (پزشکی عمومی)
ایمونولوژی  بالینی نظری (پزشکی عمومی)
ایمونولوژی عملی (پزشکی عمومی)

طرح دوره های ترم تابستان 98
ایمونولوژی نظری (پزشکی عمومی)
ایمونولوژی عملی (پزشکی عمومی)

طرح درس های ترم تابستان 98
ایمونولوژی نظری (پزشکی عمومی)
ایمونولوژی عملی (پزشکی عمومی)

طرح دوره های نیمسال دوم  98-97
ایمونولوژی 1 (کارشناسی ارشد ایمونولوژی)
ایمونولوژی 2 (کارشناسی ارشد ایمنی شناسی)
ایمونوپاتولوژی و ایمونوتراپی (کارشناسی ارشد ایمونولوژی)
ایمونولوژی با گرایش بیماری های عفونی ( کارشناسی ارشد ایمونولوژی)
ایمونولوژی عفونی (کارشناسی ارشد ایمونولوژی)

ایمونولوژی پیوند  (دکترای تخصصی مهندسی بافت و رشته علوم سلولی کاربردی)
ایمونولوژی (دکترای تخصصی تغذیه)

ایمونولوژی عملی (کارشناسی پرستاری)
ایمونولوژی نظری (کارشناسی پرستاری)
ایمونولوژی عملی (کارشناسی مامایی)
ایمونولوژی نظری (کارشناسی مامایی​)

ایمونولوژی نظری (پزشکی عمومی)
ایمونولوژی نظری (پزشکی پردیس بین الملل)

برنامه آموزشی گروه ایمونولوژی نیمسال دوم سال تحصیلی   98-97
کارآموزی روش های آزمایشگاهی در ایمونولوژیطرح دوره های ترم های گذشته

ایمونولوژی 1 (کارشناسی ارشد ایمونولوژی)
ایمونوهماتولوژی و بانک خون (کارشناسی ارشد ایمونولوژی)
روش تحقیق (کارشناسی ارشد ایمونولوژی)
ایمنوشیمی نظری (کارشناسی ارشد ایمونولوژی)
کارآموزی روش های آزمایشگاهی در ایمونولوژی ( کارشناسی ارشد ایمونولوژی)
ایمونولوژی عفونی ( کارشناسی ارشد ایمونولوژی)
ایمونوپاتولوژی و ایمونوتراپی ( کارشناسی ارشد ایمونولوژی​)
ایمنوشیمی نظری (کارشناسی ارشد ایمونولوژی)


ایمونولوژی نظری (پزشکی عمومی گروه A)
ایمونولوژی نظری (پزشکی عمومی گروه B)
ایمونولوژی نظری (پزشکی عمومی پردیس بین الملل)
ایمونولوژی عملی (پزشکی عمومی)
ایمونولوژی عملی ( پزشکی عمومی پردیس بین الملل)
Theoretical Immunology (Internatinal medical students)
Practical Immunology (International medical students)

ایمنوشیمی نظری (دکترای تغذیه)
ایمونوژنتیک مولکولی ( دکترای پزشکی مولکولی)
ایمونوفارماکولوژی (دکترای فارماکولوژی)
ایمونوپاتوبیولوژی ( کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی)
ایمونولوژی نظری ( کارشناسی پرستاری)
ایمونولوژی عملی ( کارشناسی پرستاری)

دفعات مشاهده: 658 بار   |   دفعات چاپ: 88 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر