دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

پایان نامه های دفاع شده در مقطع دکتری تخصصی

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

لیست پایان نامه های دفاع شده دکتری تخصصی گروه فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

ردیف نام دانشجو عنوان پایان نامه اساتید راهنما
1 علیرضا
 خرمی مقدم
نشاندار سازی، کنترل کیفی، مطالعات تصویربرداری و توزیع زیستی
  
Anti-VEGFAبا رادیو ایزوتوپ هولمیوم -166 در مدل موش مبتلا به سرطان کولورکتال (رده سلولی SW480)
دکتر بهرام بلوری 
دکتر امیر رضا جلیلیان
2 حسین
 قدیری هروانی
بررسی بهبود صحت روش نگاشت انرژی در پروسه ی تصحیح تضعیف داده های پت با استفاده از تکنیک تصویربرداری
 سی تی اسکن حساس به انرژی
دکتر محمد باقر شیران 
دکتر محمد رضا آی
3 نازیلا
 عیوض زاده
بررسی میزان هم افزایی صدمات ژنو توکسیک ناشی از تابش ایکس MV6 و بتای ید- 131 در مدل کشت اسفروئید از سلول های گلیو بلاستو ما در حضور 2ME2و IUDRو TPTبه دو روش
 پیکو گرین و سنجش توانایی کلو نی زایی
دکتر علی نشاسته ریز
دکتر سید ربیع مهدوی
4 علی
 شاکری زاده
مطالعه اثرات نانو ذرات مغناطیسی پوشیده شده با پلیمرPLGAحامل داروی 5- فلورویوراسیل در حضور میدان مغناطیسی خارجی و امواج فراصوت بر مدل آلو گرافت سرطان کولون CT26در موش BALB/C دکتر سمیده خویی
دکتر محمد باقر شیران
5 وحیده نظری کالیبراسیون و اعتبار سنجی سیستم الکترونیکی تصویربرداری پورتال به منظور اندازه گیری همزمان دز جذبی در میدانهای پرتو در مانی دکتر سید ربیع مهدوی
دکتر احمد مستعار
6 سوسن چراغی تعیین رابطه  دوز- پاسخ سیستم شنوایی در پرتو درمانی نواحی سر و گردن به روش ارزیابی عملکردی جهت بهینه سازی مدل های احتمال ایجاد عارضه ی بافت طبیعی دکتر سید ربیع مهدوی
7 الهه جزایری توسعه روش انطباقی جدید بر پایه مدلسازی هوشمند جهت تعیین حاشیه امن برای حجم کلینیکی تومور در پرتو در مانی خارجی تومور پروستات دکتر سید ربیع مهدوی
دکتر امیر همایون جعفری

دفعات مشاهده: 2030 بار   |   دفعات چاپ: 306 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر