دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

دفاع شده کارشناسی ارشد

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

لیست پایان نامه های دفاع شده در مقطع کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

 

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان پایان نامه استاد راهنما سال دفاع
1 کورش اربابی بررسی مدل ساده توزیع میدان الکتریکی کوپل خارنی(CCEF) ناشی از سیگنال 60 KHzمورد استفاده در الکترو تراپی دکتر بهرام بلوری 1377
2 علی جباری ارفعی بررسی پیدایش پدیده های دسته بندی موازی(Banding) و حفره سازی توسط امواج پیوسته فراصوتی در شدتهای بکار رفته در روئشهای داپلری در شرایط آزمایشگاهیInvivo دکتر محمد باقر شیران 1377
3 زهرا زابلی زاده بررسی اثر فرکانس موج کوتاه رادیو یی(12/27 مگاهرتز) الکترو مغناطیسی بر زمان تأخیر(( Latencyاعصاب حرکتی محیطی دکتر بهرام بلوری 1376
4 شهناز معلمی بررسی اثرات فرکانس موج کوتاه رادیو یی(12/27 مگاهرتز) میدانهای الکترو مغناطیسی در روند ترمیم زخم باز دکتر بهرام بلوری 1376
5 حسین مهراد بررسی اثر میدان مغناطیسی ثابت 5/. میلی تسلا بر روی زمان تإخیر عصب حرکتی محیطی مدیان دکتر بهرام بلوری 1379
6 سید احمد فلاحتی بررسی اثر میدانهای مغناطیسی با فرکتنس بسیار پایین (ELF) بر روی سرعت رشد باکتریE.Coli دکتر بهرام بلوری 1379
7 مرضیه حیدر برقی بررسی میزان عناصر روی و مس در 30 نفر از پرتو کاران رادیو لوژی دکتر بهرام بلوری 1379
8 رضوان روانفر حقیقی بررسی کاربرد امواج فراصوت در نفوذ داروهای موضعی در پوست دکتر محمد باقر شیران 1379
9 منیرالسادات کربلائی بررسی و اندازه گیری تأثیر امواج ماوراء صوت روی امپدانس الکتریکی مدل بافت دکتر بهرام بلوری 1379
10 محمد اشرف بررسی اتطباق میدان نوریدیافراگم و میدان تابش اشعه ایکس و اندازه گیری شدت نور میدان تابش در پرتو نگاری دانشجوی انصرافی هستند
11 حمید رضا جهانی زاده گام و ضخامت برش بهینه در آنژیو سیتی شریان کاروتید با استفاده از مدل فیزیکی دکتر حمید گورابی- دکتر شهرام اخلاق پور 1379
12 بهروز رفیعی بهینه سازی نگاره های عروقی مغزی در روش سه بعدی زمان پرواز با ماده حاجب در میدان یک و نیم تسلا دکتر بهرام بلوری-
دکتر قناعتی
1380
13 کوروش ابراهیم نژاد گرجی بررسی ارتباط پالس لیزر ID: YAG  با شکل هندسی کانال ایجاد شده در فرایند  Trans Myo Cardialلیزر- واسکولاریزیشن دکتر احمد امجدی
دکتر محمد باقر شیران
1379
14 منیره شهیدی استفاده از روش تارگت Radiotherapyبا بکار گیری 125IUDRجهت درمان گلیو ما در مقایسه با رادیو تراپی با تشعشع خارجی در شرایط Invitro دکتر علی
نشاسته ریز
1380
15 مهران محسنی لفمجانی بررسی تشدید حفره سازی و تجمع در ناحیه پس از گرفتگی حاصل از امواج فرا صوتی دستگاههای داپلری در مدل کاروتید مشترک دکتر محمد باقر شیران 1380
16 ناهید چگنی بررسی دز رسیده به پستان غیر در گیر طی پرتو درمانی بیماراه سرطان پستان ماسکتومی شده در چند مرکز رادیو تراپی تهران دکتر علی اکبر شرفی- دکتر علیرضا نیکوفر 1381
 
17 غزالسادات شفائی بررسی مقایسه ای میزان صدمات سی تی کو ژنتیک ناشی از تابش کبالت 60 در سلو اهای گلیو ما در حضور و عدم حضورIUDR دکتر علی
نشاسته ریز
1382
18 روشنک شهریاری بررسی اثر میدان الکترو مغنناطیسی 25 هرتز بر روی دستگاه ایمنی موش صحرایی دکتر بلوری 1384
19 سو سن چراغی اندازه گیری دوز پرتو هی پراکنده تخمدان در پرتو درمانی نواحی فو قانی شکم و قفسه صدری با دستگاه کبالت 60 در مراکز درمانی بیمارستان شهدای هفتم تیر و بیمارستان امام خمینی (ره) تهران دکتر شرفی 1383
20 پردیس غفاریان محاسبه توزیع فو تونهای پراکنده و طراحی شبکه با عملکرد بهینه در رادیو لوژی تشخیصی با روش مونت کارلو دکتر شرفی 1383
21 امیر حسین گودرزی اندازه گیری دوز جذبی ناشی از واگرایی، در لبه میدانهای مجاور در پرتو درمانی پستان دکتر شرفی 1383
22 هادی حسن زاده نامقی بررسی دز رسیده به تیروئید، پاراتیروئید و تخمدانها در بیماران تحت درمان با گامانایف در بیمارستان حضرت علی اصغر(ع) در سال 83 دکتر شرفی 1384
23 علی اصغر پرچ بررسی میزان صدمات، سیتو ژنیک ناشی از تابش گامای کبالت 60 در مدل کشت اسفرویید از سلو لهای گلیو ما در حضور و عدم حضور idrبه روش Comet دکتر نشاسته ریز 1385
24 داریوش همراهی تاثیر امواج فراصوت بر تمایز سلو لهای مزانشیمی جدا شده از مغز استخوان رت به استخوان در محیط آزمایشگاهی دکتر شیران- دکتر گورابی 1385
25 محمد ساکی بررسی میزان صدمات سیتو ژنتیکی ناشی از تاثیر توأم IUDRو پرتو گاما کبالت 60 در حضور و عدم حضور متو کسی آمین در اسفروئید های گلیو  بلاستو ما دکتر نشاسته ریز 1385
26 فرزانه اله ویسی بررسی اثر میدان الکترو مغناطیسی پالسی 217 هرتز در شروع و رشد تومور ناشی از سلو لهای فیبروسارکوما انتقال یافته در موش Balb/c دکتر بهرام بلوری 1387
27 کریم خوشگرد مقایسه دوز جذبی رکتوم در روشهای پرتو درمانی دو بعدی متداول و سه بعدی تطبیقی سرطان پروستات با استفاده از دزیمتری ترمولومینسانس (TLD) دکتر شرفی- دکتر نیکوفر  
1387
 
28 روح ا... قهرمان اصل دزیمتری باریکه الکترون در فانتومهای هنروژن به کمک ژل پلیمر نورموکسیک MAGIC دکتر بلوری- دکترندایی 1386
29 توحید مرتضی زاده اندازه گیری دز جذبی کلیه ها،مثانه،کبده، تخمدان در آزمایش سنتی گرافی کلیه با رادیولوژی mTc-Ec99 با استفاده از فنتوم به روش دزیمتری ترمولومینسانس دکترعلی اکبر شرفی-دکتر سپیده حکمت 1388
30 مهدی موسوی بررسی مؤثقه های زرنیکه و فوریه در مراحل مختلف کراتوکونوس با استفاده از داده های دستگاه پنتاکم HIR دکتر ابراهیم جعفرزاده پور 1388
31 سارا دلفان اباذری بررسی اثر توأم 2ME2( 2- متوکسی استرادیول ) و تابش گامای کبالت 60 بر میزان صدمات سیتوژنتیکی ناشی از حساس کننده پرتوی IUDRدر مدل کشت اسفروئید از سلول های گلیوبلاستوما به روش کامت قلیایی دکتر سمیده خوئی 1388
32 سمیه بابالوئی بررسی اثر توأم 2- متوکسی استرادیول و متوکسی آمین بر حساسیت زایی IUdrنسبت به پرتو گاما کبالت 60 در مدل کشت اسفروئید از سلول های گلیوبلاستو ما به روش سنجش توانایی کلونی زایی دکتر علی
نشاسته ریز
1388
33 مریم ابو المعصومی شبیه سازی مدل ریاضی –اپتیکی چشم بر مبنای روش Exact  Ray Tracingبا استفاده از برنامه سازی کامپیو تری جهت آنالیز خطای کروی دکتر کیخسرو کشاورزی 1388
34 مصطفی 
رباط جزی
بررسی امکان استفاده از تصاویر طیف نگاری تشدید مغناطیس جهت نعیین حجم هدف در پرتو در مانی سرطان پروستات دکتر بهرام بلوری 1389
35 هادی فتح اللهی بهینه سازی ضریب جذب انرزی دزیمتر اتانول کلر و بنزن برای پرتو دهی خون در دستگاه گاما سل دکتر سید ربیع مهدوی 1389
36 محبوبه معصوم بیگی بررسی تکرار پذیری آشکار سازی فعالیت مغز در مطالعات بینایی با استفاده از سیستم تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکرد( fMRI) دکتر علی میرزاجانی 1389
37 الهام سرلکی بررسی تآثیر نزدیک بینی ساختگی بر فعالیت کورتکس بینایی توسط تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی ( fMRI) دکتر علی میرزاجانی 1389
38 علی محمود پاشازاده تعیین اثر بیولوژیکی نسبتی (RBE) ذرات بتای ید- 131 بر اساس پاسخ سلول های تومورال گلیو بلاستوم در محیط کشت اسفروئید پرتو های گامای مرجع کبالت- 60 دکتر علی نشاسته ریز 1389
39 وحید 
واعظ زاده
اندازه گیری دز جذبی در اندام های تیروئید ، عدسی چشم و گناد ها در پرتو در مانی تومور های اپی تلیال ناحیه سر و گردن با دستگاه کبالت- 60 به روش دزیمتر ترمولومی نسانس (TLD) دکتر علی اکبر شرفی 1389
40 هما 
حسن کریمی
مقایسه مشخصات سیگنال ERGبیماران مبتلا رتینیت پیگمنتوزوآ
(
Retinitis Pigmentosa) با افراد نرمال
دکتر ابراهیم جعفرزاده پور 1390
41 سارا محمدی قره بوغا بررسی اثر توام نانو ذرات اکسید آهن با پوشش پلیمری به عنوان حامل داروی 5-FUو پرتوی X( MV6) بر ایجاد آسیب هایDNA، در سلول های سرطان پروستات انسانی DU145 دکتر سمیده خوئی 1390
42 سید عبدالحمید طالبی بررسی توزیع فضایی آهنگ دز در اتاق آنژیوگرافی به دو روش اندازه گیری و محاسباتی به روش شبیه سازی مونت کارلو(کد  MCNPX) دکتر بهرام بلوری 1391
43 کاوه تنها شبیه سازی طرح درمان فیزیکی آدنوم هیپوفیز با استفاده از روش مونت کارلو و مقایسه توزیع دز آن با الگوریتم های Model-Based  و Correction-Based دکتر سید ربیع مهدوی 1391
44 بهروز رسولی اثر امواج فرا صوت بر فیلتر به کار رفته در دیالیز دکتر محمد باقر شیران 1391
45 محمد قربانی تعیین تغیرات سیگنال fMRIدر مقادیر مختلف نزدیک بینی تسویه القایی دکتر کیخسرو کشاورزی 1391
46 رضا 
افضلی پور
برآورد ارزیابی سطح دوز مرجع تشخیصی ناشی از آز مایشات سی تی اسکن در گروه های سنی مختلف در شهر تهران دکتر سید ربیع مهدوی- دکتر حمید رضا خسروی 1391
46 اعظم عسگری بررسی اپتیکی اثر جابجایی لنز های داخل چشمی  در جراحی کاتاراکت در تصحیح خطا های کروی با استفاده از مدل ریاضی- اپتیکی چشم دکتر کیخسرو کشاورزی 1391
48 فروغ جعفریان دهکردی شبیه سازی توزیع گرمایی میدان امواج فرا صوت با و بدون حضور نانو ذره در مدل زنو گرافت از سلول های  سرطان پروستات انسانی دکتر محمد  باقر شیران 1391
49 زهرا حاجی کریمی میبدی بررسی اثر هم افزایی صدمه در سلول  عملی سرطان پروستات انسانی  DU145با استفاده از نانو ذرات اکسید آهن با پوشش پلیمری حامل داروی 5- فلورویوراسیل  و پرتو ایکس مگا ولتاژ دکتر سمیده خوئی 1391
50 سوسن کهزاد بررسی اثر میدان الکترو مغناطیسی پالسی  ELF( فرکانس 217 ، شدت 200 کیلو تسلا) بر مدل تجربی ایجاد بیماری آلزایمر در موش صحرایی دکتر بهرام بلوری 1391
51 مبارکه السادات
مهدوی زاده
تعیین صحت دزیمتری مدل اولیه برش نگاری کامپیوتری نوری (3 لبه) با فانتوم ژل دکتر سید ربیع مهدوی 1394
52 مرضیه 
نبی خانی
بررسی اثر همسایگی پرتویی در سلول های تومورال با کمک در مان با گرید دکتر سمیده خویی 1394
53 الناز سرکار نژاد دوانی ممیزی سیستم های طراحی درمان مورد استفاده در بخش های رادیو تراپی با استفاده از نرم افزار ضمانت کیفی IMsure دکتر سید ربیع مهدوی 1394
54 سمیرا 
کارگر
بررسی آسیب های سلولی ناشی از اثر توام نانو لو له های کربنی چند جداره به عنوان حامل داروی IUdrو پرتو در مانی و هایپر ترمیا بر روی مدل کشت تک لایه از سلول های سرطان
گلیو بلاستو ما
 U87MGبه روش سنجش توانایی کلنی زایی
دکتر سمیده خویی 1395
55 فروغ 
فرخنده
بررسی اثر امواج فرا صوت بر پاک شدگی خون از مواد سمی در صافی های High Flux  بکار رفته در دستگاه دیالیز در شرایط In vivo دکتر محمد باقر شیران 1395
56 جابر بیک مطالعه اثر نانوذرات اکسید آهن و اکسید گرافن بر میزان تغییرات دما در حضور امواج فراصوت در ژل معادل بافت و مدل تومور حیوانی دکتر محمد باقر شیران 1395
57 فاطمه السادات قریشی خوانش دز در نانو ژل دزیمتر با استفاده از oct دکتر کیخسرو کشاورزی 1395
58 پریسا
رضایی
بررسی اثر توام هایپرترمیا و پرتو در مانی بر میزان صدمات سلولی ناشی از نانو ذرات مغناطیسی با پوشش پلیمری حامل داروی 5- یدو 2 –دئوکسی یوریدین در مدل کشت اسفروئید از سلول های سرطان گلیو بلاستوما انسانی U87MGبه روش کلنی زایی دکتر سمیده خویی
1395

دفعات مشاهده: 2758 بار   |   دفعات چاپ: 855 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر