دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

برنامه کشیک دستیاران فروردین 1399

 | تاریخ ارسال: 1399/1/5 | 

دفعات مشاهده: 373 بار   |   دفعات چاپ: 32 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه کشیک دستیاران بیمارستان رسول اکرم آذرماه 1398

 | تاریخ ارسال: 1398/9/15 | 

دفعات مشاهده: 962 بار   |   دفعات چاپ: 57 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه آموزشی روزهای سه شنبه آذر ماه 1398

 | تاریخ ارسال: 1398/9/15 | 

دفعات مشاهده: 1006 بار   |   دفعات چاپ: 54 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه آموزشی روزهای شنبه آذر ماه 1398

 | تاریخ ارسال: 1398/9/15 | 

دفعات مشاهده: 1039 بار   |   دفعات چاپ: 60 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه کشیک دستیاران آذر ماه1398 بیمارستان شهدای هفتم تیر

 | تاریخ ارسال: 1398/9/15 | 

دفعات مشاهده: 962 بار   |   دفعات چاپ: 58 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه آموزشی آبان ماه روزهای شنبه

 | تاریخ ارسال: 1398/8/3 | 

دفعات مشاهده: 1113 بار   |   دفعات چاپ: 57 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه آموزشی ابان ماه 1398 روزهای سه شنبه

 | تاریخ ارسال: 1398/8/3 | 

دفعات مشاهده: 1156 بار   |   دفعات چاپ: 55 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه کارگاه های آموزشی نیمسال اول سال 1398

 | تاریخ ارسال: 1398/8/3 | 

دفعات مشاهده: 1097 بار   |   دفعات چاپ: 49 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه کشیک دستیاران آبان ماه 1398

 | تاریخ ارسال: 1398/8/3 | 

دفعات مشاهده: 1115 بار   |   دفعات چاپ: 36 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه کشیک دستیاران بیمارستان شهدای هفتم تیر مرداد 1398

 | تاریخ ارسال: 1398/5/13 | 

دفعات مشاهده: 1555 بار   |   دفعات چاپ: 61 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه کشیک دستیاران بیمارستان حضرت رسول اکرم مرداد ماه1398

 | تاریخ ارسال: 1398/5/13 | 

دفعات مشاهده: 1602 بار   |   دفعات چاپ: 59 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه آموزشی مرداد ماه 1398 روزهای سه شنبه

 | تاریخ ارسال: 1398/5/13 | 

دفعات مشاهده: 1563 بار   |   دفعات چاپ: 51 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه آموزشی مرداد ماه 1398 روزهای شنبه

 | تاریخ ارسال: 1398/5/13 | 

دفعات مشاهده: 1577 بار   |   دفعات چاپ: 60 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه کشیک دستیاران تیرماه 1398 بیمارستان حضرت رسول اکرم

 | تاریخ ارسال: 1398/4/15 | 

دفعات مشاهده: 1827 بار   |   دفعات چاپ: 69 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه کشیک دستیاران تیرماه 1398 بیمارستان فیروزگر

 | تاریخ ارسال: 1398/4/15 | 

دفعات مشاهده: 1879 بار   |   دفعات چاپ: 72 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه کشیک دستیاران تیرماه 1398 بیمارستان شهدای هفتم تیر

 | تاریخ ارسال: 1398/4/12 | 

دفعات مشاهده: 1881 بار   |   دفعات چاپ: 55 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه آموزشی تیرماه 1398

 | تاریخ ارسال: 1398/4/12 | 

دفعات مشاهده: 1871 بار   |   دفعات چاپ: 75 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه آموزشی خرداد ماه 1398 روز سه شنبه

 | تاریخ ارسال: 1398/3/8 | 

دفعات مشاهده: 2089 بار   |   دفعات چاپ: 72 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه آموزشی خردادماه 1398 روز شنبه

 | تاریخ ارسال: 1398/3/8 | 

دفعات مشاهده: 2112 بار   |   دفعات چاپ: 81 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه کشیک دستیاران خرداد 98بیمارستان شهدای هفتم تیر

 | تاریخ ارسال: 1398/3/8 | 

دفعات مشاهده: 2103 بار   |   دفعات چاپ: 75 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش