دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اعضای هیات علمی

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

AWT IMAGE

دکتر داود جعفری کردلر

متخصص ارتوپدی – فلوشیپ جراحی دست

مرتبه علمی  : استاد

آدرس ایمیل : jafari.d@iums.ac.ir 

Dr. Davood Jafari Kordlar M.D 
Professor of Orthopaedic Surgery
Fellowship of Hand Surgery
email add: jafari.d@iums.ac.ir

AWT IMAGE

 دکترهومن شریعت زاده

مرتبه علمی : دانشیار

متخصص  ارتوپد-فلوشیپ جراحی دست

آدرس ایمیل : Shariatzadeh_h@hotmail.com

Dr.Hooman Shariat zadeh M.D
Associated Professor of Orthopaedic Surgery
Fellowship of Hand Surgery
email add: shariatzadeh_h@hotmail.co m

AWT IMAGE

دکتر  کاوه قرنی زاده 

متخصص ارتوپدی 

رتبه علمی: استادیار  

آدرس ایمیل : Kavehgharani@gmail.com

Dr. Kaveh Gharani zadeh M.D
Associated Professor of Orthopaedic Surgery
email Add: kavehgharani@gmail.com

 

AWT IMAGE

دکتر ابراهیم عامری مهابادی

متخصص ارتوپدی – فلوشیپ جراحی ستون فقرات

رتبه علمی :استاد

آدرس ایمیل : ebrahim.ameri@yahoo.com  

Dr. Ebrahim Ameri Mahabadi M.D
Professor of Orthopaedic Surgery
Fellowship of Spine Surgery
email add: ebrahim.ameri@yahoo.com

 

AWT IMAGE

دکتر حسن قندهاری

متخصص ارتوپدی-جراحی ستون فقرات

رتبه علمی: دانشیار 

یمیل : drghandhari@yahoo.com

Dr. Hasan Ghandehari M.D
Associated Professor of Orthopedic Surgery
Fellowship of Spine Surgery
email add: drghandhari@yahoo.com

         

AWT IMAGE

دکتر محمد تقی قضاوی 

متخصص ارتوپدی ، فلوشیپ در جراحی هیپ

مرتبه فعلی : استادیار 

آدرس ایمیل : ghazavi@yahoo.com

Dr. Mohammad Taghi Ghazavi M.D
Assistant Professor of Orthopaedic Surgery
Fellowship of Hip Surgery
email add: ghazavi@yahoo.com
  

 AWT IMAGE

 دکتر مرتضی کلهر 
 

متخصص ارتوپدی ، فلوشیپ در جراحی هیپ

مرتبه فعلی : استادیار

آدرس ایمیل:mzkalhor@yahoo.com

Dr. Morteza Kalhor M.D
Assistant Professor of Orthopaedic Surgery
Fellowship of Hip Surgery
email add: mzkalhor@yahoo.com

AWT IMAGE

دکتر سام  حاجی علیلو  سامی    

متخصص ارتوپدی ، فلوشیپ تومورهای سیستم عضلانی و استخوانی 

مرتبه فعلی : دانشیار 

آدرس ایمیل : samhaji@yahoo.com

Dr. Sam Hajialiloo Sami M.D
Associated Professor of Orthopaedic Surgery
Fellowship of Musculoskeletal Tumor Surgery
email add: samhaji@yahoo.com

                           

AWT IMAGE

دکتر خدامراد جمشیدی  

مرتبه فعلی : استاد

 متخصص ارتوپدی فلوشیپ تومورهای سیستم عضلانی و استخوانی  

ایمیل: Jamshidi_k@yahoo.com

Dr. Khodamorad Djamshidi M.D
Professor of Orthopaedic Surgery
Fellowship of Musculoskeletal Tumor Surgery

AWT IMAGE

دکتر محمود جبل عاملی

مرتبه فعلی : استاد

 متخصص ارتوپدی فلوشیپ جراحی زانو 

آدرس ایمیل:Jabaamelimd@yahoo.com

Dr. Mahmood Jabal Ameli
Professor of Orthopedic Surgery
Fellowship of Knee Surgery
email add. : jabaamelimd@yahoo.com

AWT IMAGE

دکتر فرید نجد مظهر

مرتبه فعلی : دانشیار

متخصص ارتوپدی فلوشیپ جراحی دست

آدرس ایمیل : fnajdmazhar@yahoo.com 

Dr. farid Najd Mazhar
Associated professor of Orhopedic Surgery
Fellowship of Hand Surgery
email add: fnajdmazhar@yahoo.com

 

AWT IMAGE

دکتر مرتضی  نخعی امرودی

مرتبه فعلی : دانشیار

 متخصص ارتوپدی – دارای تحصیلات تکمیلی در جراحی و آرتروسکوپی شانه

 آدرس ایمیل : drmna@yahoo.com 

Dr. Morteza Nakhaei Amroudi M.D
Associated Professor of Orthopaedic Surgery
Fellowship of Shoulder Surgery
email add: drmna@yahoo.com 

     

AWT IMAGE

دکتر بیژن ولی الهی

مرتبه فعلی : استادیار

تخصص ارتوپدی

ادرس ایمیل:bijan.valiollahi@gmail.com

Dr. Bijan Valiollahi M.D
Assistant Professor of Orthopaedic Surgery
email add: bijan.valiollahi@gmail.com

AWT IMAGE
دکتر منصور ابوالقاسمیان
مرتبه فعلی:استادیار
 متخصص ارتوپدی-فلوشیپ هیپ
آدس ایمیل:mabolghasemian@gmail.com

Dr. Mansour Abolghasemian M.D
Assistant Professor of Orthopaedic Surgery
Fellowship of Hip Surgery
email add:mabolghasemian@gmail.com
AWT IMAGE
دکتر ابوالفضل باقری فرد
مرتبه علمی: دانشیار
 متخصص ارتوپدی- فلو جراحی زانو
آدرس ایمیل: bagherifd@gmail.com

Dr. Abolfazl Bagheri Fard M.D
Associated Professor of Orthopaedic Surgery
Fellowship of Knee Surgery
email add: bagherifd@gmail.com
AWT IMAGE
دکتر فرشاد نیکوئی
مرتبه علمی: استادیار
 متخصص ارتوپدی- فلو جراحی ستون فقرات
آدرس ایمیل: Farshadnikouei@yahoo.com

Dr. Farshad Nikouei M.D
Assistant Professor of Orthopaedic Surgery
Fellowship of Spine Surgery
email add: farshadnikouei@yahoo.com

 
AWT IMAGE
دکتر مهدی عباس زاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: متخصص ارتوپدی
آدرس ایمیل: m.abbaszadeh_md@yahoo.com

Dr. Mehdi Abbaszadeh M.D
assistant Professor of Orthopaedic Surgery
email add: m.abbaszadeh_md@yahoo.com
AWT IMAGE
دکتر سعید صباغان
مرتبه علمی:استادیار
مدرک تحصیلی:متخصص ارتوپدی
آدرس ایمیل:s_sabbaghan@yahoo.com
Dr. saied sabbaghan
assistant Professor of Orthopaedic Surgery
Fellowship of Spine Surgery
email add: s_sabbaghan@yahoo.com

دکتر محمد رازی

متخصص ارتوپدی ، فلوشیپ در جراحی زانو

مرتبه فعلی : دانشیار
آدرس ایمیل :
mrazi@razimd.info

Dr. Mohammad Razi
Associated Professor of Orthopaedic Surgery
Fellowship of Knee Surgery
email add: mrazi@razimd.info

 

AWT IMAGE
دکتر حسین فراهینی 

متخصص ارتوپدی ، فلوشیپ در جراحی زانو
مرتبه فعلی : استاد
آدرس ایمیل :
Dr.farahini@gmail.com

Dr. Hosein Farahini M.D
Professor of Orthopaedic Surgery
Fellowship of Knee Surgery
email add: dr.farahini@gmail.com
AWT IMAGE
دکتر مهدی مقتدایی
متخصص ارتوپدی ، فلوشیپ  جراحی زانو
مرتبه فعلی : دانشیار
آدرس ایمیل :
mmoghtadaei@gmail.com

Dr. Mehdi Moghtadaei M.D
Associated Professor of Orthopaedic Surgery
Fellowship of Knee Surgery
email add: mmoghtadaei@gmail.com
AWT IMAGE
دکتر علی یگانه
متخصص ارتوپدی
مرتبه فعلی : دانشیار
آدرس ایمیل :
Yeganeh471@yahoo.com

Dr. Ali Yeganeh M.D
Associated Professor of Orthopaedic Surgery
email add: yeganeh471@yahoo.com
AWT IMAGE
دکتر علیرضا پهلوان صباغ
متخصص ارتوپدی
مرتبه فعلی : استادیار
آدرس ایمیل :

pahlevansabagh@yahoo.com

Dr. Alireza Pahlevan Sabagh M.D
Assistant Professor of Orthopaedic Surgery
email add: pahlevansabagh@yahoo.com
AWT IMAGE
دکتر امیر سبحانی
متخصص ارتوپدی
مرتبه فعلی : استادیار
آدرس ایمیل :

amir_sobhany@yahoo.com 

Dr. Amir Sobhani M.D
Assistant Professor of Orthopaedic Surgery
email add: amir_sobhany@yahoo.com
AWT IMAGE
دکتر علیرضا غزنوی
متخصص ارتوپدی - فلوشیپ اطفال
مرتبه فعلی:استادیار
آدرس ایمیل:alireza22gh@yahoo.com

aLIREZA GHAZNAVI. DR
Assistant Professor of Orthopaedic Surgery
Fellowship of PEDIACTRIP
email add:
alireza22gh@yahoo.com
دکتر سید مانی مهدوی
متخصص ,`متخصص ارتوپدی-فلوشیپ جراحی ستون فقرات
مرتبه علمی:استادیار
آدرس ایمیل:Smanimahdavi@yahoo.com
DR.SAEID MANI MAHDAVI
Assistant Professor of Orthopaedic Surgery
Fellowship of Spine Surgery

email add: Smanimahdavi@yahoo.com
دکتر ابراهیم زنوزی
متخصص ارتوپدی - فلوشیپ جراحی دست 
مرتبه فعلی : استادیار
آدرس ایمیل :

ebzonozi@hotmail.com

Dr. Ebrahim Zonouzi m.D
Assistant Professor of Orthopaedic Surgery
Fellowship of Hand Surgery
email add: ebzonozi@hotmail.com
AWT IMAGE
دکتر علی ترکمان
متخصص ارتوپدی - فلوشیپ جراحی زانو
مرتبه فعلی : استادیار
آدرس ایمیل :
alitorkaman@yahoo.com

Dr. Ali Torkaman M.D
Assistant Professor of Orthopaedic Surgery
Fellowship of Knee Surgery
email add: alitorkaman@yahoo.com 
AWT IMAGE
دکتر حمید رضا یزدی 
متخصص ارتوپدی - فلوشیپ جراحی زانو
مرتبه فعلی : دانشیار
آدرس ایمیل :
DR.yazdi88@yahoo.com   D

Dr. Hamid Reza Yazdi M.D
Associated Professor of Orthopaedic Surgery M.D
Fellowship of Knee Surgery
email add: dr.yazdi88@yahoo.com
AWT IMAGE
دکتر کریم پیسوده
متخصص ارتوپدی - در حال گذراندن دوره فلوشیپ هیپ 
مرتبه فعلی : استادیار 
آدرس ایمیل : Kpisoudeh@gmail.com

Dr. Karim Pisoudeh M.D
Assistant Professor of Orthopaedic Surgery
email add: Kpisoudeh@gmail.com
AWT IMAGE
دکتر نوید نبی زاده
متخصص ارتوپدی ، فلوشیپ ستون فقرات
مرتبه فعلی : استادیار 
آدرس ایمیل : Nnabi94@gmail.com

Dr. Navid Nabizadeh M.D
Assistant Professor of Orthopaedic Surgery
Fellowship of Spine Surgery
email add: nnabi94@gmail.com
AWT IMAGE
  
 

دفعات مشاهده: 20701 بار   |   دفعات چاپ: 1604 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر