دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

پژوهشیار

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

بسمه تعالي

با سلام"

احتراما، به اطلاع اعضاي محترم هيئت علمي دانشگاه مي رساند كه هرساله تعدادي طرح پژوهشي از ساب ادمين معاونت پژوهشي دانشكده پزشكي به ادمين دانشگاه ، حوزه مديريت امور پژوهشي، ارسال مي گردد. پيش نويس طرح هاي پژوهشي در قالب چهار فراخوان با برنامه زمانبندي شده و پيرو برنامه زمانبندي حوزه مديريت امور پژوهشي دانشگاه در جلسات شوراي پژوهشي دانشكده پزشكي مورد بررسي قرار مي گيرند. در اين جلسات كه برنامه زمان بندي آنها در ابتداي هر سال به اطلاع مديران محترم گروه مي رسد، پيش نويسهاي طرح هاي پژوهشي بر اساس امتياز تعلق گرفته، اولويت بندي شده و در تاريخ مقرر از طريق سايت پژوهشيار به دانشگاه ارسال مي گردد.

 لطفا دقت فرماييد : قرار دادن پيش نويس طرح تحقيقاتي در دستور كار جلسه شوراي پژوهشي معاونت پژوهشي، منوط به انجام مراحل ثبت طرح ( رجوع به بخش مراحل ثبت طرح ) توسط مجري محترم است.