دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معرفی مدیران ارشد
  • پژوهش و آموزش
  • ُسیستم نوبت دهی
  • کارکنان


نوبت دهی اینترنتی
واحد IT
گزارش تصویری

واحد حسابداری

 | تاریخ ارسال: 1396/3/7 | 

رئیس اداره حسابداری:سرکار خانم نوشین مشیری

شرح وظایف

1- رسیدگی به پیش پرداخت ها و علی الحساب ها واسناد و مدارک مربوط از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی

2- رسیدگی و اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده های مشکل مالی و حسابداری

3- همکاری در تهیه نامه ها – بخشنامه ها-دستورالعملها و طرح تصویبنامه ها

4- شرکت در کمیته ها و کمیسیونهای مربوطه

5- مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آن

6- برآورد هزینه ها در دستگاه و درخواست بودجه

7- پیگیری دریافت تخصیص و هزینه آن برابر مقررات

8- پرداخت حقوق و مزایای کارکنان با توجه به نوع تخصیص

9- ارسال گزارش تراز عملیاتی هرماه و هرسال و بستن حسابهای مرکز

10- کنترل و نظارت بر کار حسابداران و افراد تحت سرپرستی

11-نظارت بر پرداختهای جاری مرکز

12-گزارش عملکرد مالی به مسئولین مرکز

13-تنظیم تفاهمنامه یکساله مرکز بر اساس درآمد سالیانه

14-پیگیری دریافت تخصیص از دانشگاه

15-کنترل کلیه حسابهای مرکز

16-رسیدگی به مغایرتهای بانکی –تراز بصورت ماهیانه

17-کنترل واریز وجوه نقدی صندوق درآمد در موعد مقرر به بانک

18-نظارت بر عملکرد واحد بیمه گری –صندوق درآمد-ترخیص

19-کنترل درآمد و هزینه و جلوگیری از هزینه های مازاد بر تعهد

20-نظارت بر عملکرد انباردار و کارپرداز

21-نظارت بر کلیه مکاتبات (دریافتی-ارسالی)امورمالی و پیگیری آن

22-بستن حسابهای پایان سال و ارائه تراز سالیانه

23-همکاری با حسابرسان اعمی در پایان سالجهت بستن حسابهای مرکز

24-نظارت بر کلیه قراردادهای منعقده مرکز

25-نظارت بر فروش اموال اسقاط طبق وابط

26-نظارت و کنترل بر کلیه آمارهای مربوط به عملکرد امور مالی

27-پاسخگویی به کارشناسان اعزامی از دانشگاه و حسابرسان

28-شرکت در انبارگردانی پایان سال و نظارت بر موجودیهای انبار در طی سال

29-جلوگیری از خریدهای غیر ضروری و اطلاع رسانی به مسئولین مرکز

30-رسیدگی به ارسال صورتحسابهای بیمه پایه در موعد مقرر

31-بررسی کسورات و پیگیری علل آن و اقدام جهت رفع کسورات

32-بررسی پرونده بیماران از لحاظ هزینه و استرداد ودیعه

33-نظارت بر واخواهی های اعمال شده به اسناد کارپردازو هزینه های آن

34-پیگیری ثبت های مربوط به سایتهای مالی مرکز

35-تهیه و تنظیم کلیه مکاتبات مالی با دانشگاه و دیگر سازمانهای مربوطه

36-بررسی صورت بدهی های مرکز بصورت مستمر

37-نظرت و پیگیری مربوط به پرداختهای پرسنلی(اضافه کار-کارانه)و تامین تخصیص مربوط به آن

38-شرکت در کلیه جلسات مالی و بودجه ای دانشگاه

39-نظارت بر هزنه ها و ردیف های متمرکز و تخصیص های صادر شده (هزینه ها در جاهای مربوطه و از ردیفهای لازم هزینه گردد)


دفعات مشاهده: 2836 بار   |   دفعات چاپ: 269 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر