دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • معرفی مدیران ارشد
 • پژوهش و آموزش
 • ُسیستم نوبت دهی
 • کارکنان


نوبت دهی اینترنتی
واحد IT
گزارش تصویری

مدیر پرستاری

 | تاریخ ارسال: 1396/3/8 | 

مدیر پرستاری:سرکار خانم فروزان برار پور

شرح وظایف

 1. نظارت و سرپرستی:رهبری و هدایت واحدهای ذی ربط در جهت تحقق اهداف سازمانی ،نظارت براجرای مراقبتهای استاندارد،نظارت براجرای فرایندآموزش به پرسنل وبیماران،نظارت بررعایت شئونات اسلامی پرسنل پرستاری وبیماران،نظارت برفرایند ثبت وگزارش دهی اطلاعات وآمارو...

 2. مسئولیت مالی و دارایی: عضو تیم مدیریت ارشد بیمارستان .مشارکت فعال درفرایندهای مربوط به بودجه بیمارستان ،تعیین وپیشنهاد بودجه مورد نیازواولویت بندی آنها جهت اجرای برنامه های پرستاری،نظارت برحسن اجرای تعرفه های پرستاری

 3. تدوین گزارش هاو تکمیل فرم ها: گردآوری اطلاعات ازمرکزشامل نمودارسازمانی،گزارشات ماهیانه وسالیانه ،گزارش حسابرسی پرستاری،پرونده های کارکنان،گردآوری اطلاعات ازمددجویان ،منابع شامل نیروی انسانی،ساختارفیزیکی ،امکانات وتجهیزات

 4. تدوین وبه کارگیری مقرراتو روش ها: تعیین اهداف کوتاه مدت،بلند مدت،میان مدت،تعیین خط مشی،وتعیین جدول زمان بندی جهت رسیدن به اهداف مورد نظر،تدوین واجرای برنامه های آموزش به بیماروخانواده درسطوح مختلف،برنامه ریزی جهت کنترل عفونت بیمارستانی،برنامه ریزی جهت ارتقاء دانش ومهارت حرفه ای کارکنان،تعیین حدود انتظارت دررده ها ی مختلف شغلی با توجه به امکانات وشرح وظایف مصوب .مدیرپرستاری درفرایند محاسبه نیروی پرستاری مورد نیاز،بکارگیری وتعیین صلاحیت حرفه ای وغیرحرفه ای کادرپرستاری،مشارکت فعال دارد

 5. ارتباط بادیگران: ارائه الگوی مناسب پرستاری با برقراری ارتباط موثر، عملکرد مطلوب، حسن رفتار شغلی ،جلب مشارکت تیم بهداشتی مرکزجهت دستیابی به اهداف  مدیر پرستاری با هیئت مدیره وکادرپزشکی درپیشرفت،بازنگری واجرای خط مشی ها واقدامات درمانی مربوط به بیمارستان همکاری می نماید.
 6. مسئولیت خاص: تشکیل و اداره جلسات اختصاصی و ویژه در جهت حل مشکلات واحدهای ذیربط با بهره مندی از فن آوری ها علمی حل مساله،برنامه ریزی درزمینه بهبودکیفی وبهبود مستمرفعالیتهای ارائه  خدمات مددجویان،پیشنهاد انتصاب وانتقال کارکنان تحت نظارت به ریاست مرکز،پیشنهاد ومصاحبه با داوطلبان وانتخاب افراد واجد صلاحیت،تصمیم گیری درمورد ماموریت و...کارکنان پرستاری،ارائه راهکارهای اساسی دربرنامه ریزی جهت تامین رفاه کارکنان

 7. مسئولیت تجهیزات: گردآوری اطلاعات ازامکانات وتجهیزات ونظارت براستفاده ونگهداشت بهینه تجهیزات مرکز
  1. کوشش جسمانی: تمرکزقوای بصری وشنوائی درهنگام نظارت برفرایندهای مراقبتی،کاربا رایانه به مدت طولانی به منظورانجام مسئولیتهای ناشی ازشغل،نشستن مداوم جهت انجام مسئولیتهای ناشی ازشغل

کوشش احساسی: اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان  (تشویق و تنبیه ) گرو پرستاری


دفعات مشاهده: 2611 بار   |   دفعات چاپ: 292 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر