دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • معرفی مدیران ارشد
 • پژوهش و آموزش
 • ُسیستم نوبت دهی
 • کارکنان


نوبت دهی اینترنتی
واحد IT
گزارش تصویری

آموزش

 | تاریخ ارسال: 1396/3/8 | 

آموزش

< dir="RTL" >: نظارت  وکنترل مستمر بر رفتار شغلی کارکنان تحت سرپرستی ،نظارت وکنترل واحدها جهت استخراج نیازهای آموزشی،کنترل ونظارت بروجود امکانات وشرایط آموزشی واحدها ،کنترل ونظارت برشرکت فعال کادرپرستاری (شیفت های مختلف)دربرنامه های آموزشی ،نظارت وکنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات پرستاری و مامایی مبتنی بر استانداردها با استفاده از ابزار مناسب (چک لیست و..)بازدید مستمر از واحدهای مرتبط  به منظو حصول اطمینان  از حسن ارائه خدمات،کنترل ونظارت برآموزش های انجام شده درواحدهای ذیربط با استفاده ازابزارمناسب

 1. مسئولیت مالی و دارایی: ارائه پیشنهاد بودجه مورد نیازواولویت بندی آنها جهت اجرای برنامه های آموزش پرستاری ودرخواست خرید وسایل کمک آموزشی

 2. تدوین گزارش هاو تکمیل فرم ها: تدوین اهداف آموزشی(کوتاه مدت،میان مدت،بلند مدت)،اولویت بندی نیازهای آموزشی،تهیه گزارش از بازدیدها وارائه به مافوق -- مشارکت در ارزشیابی مستمر کارکنان پرستاری و مامایی بر طبق عملکرد و رفتار های شغلی و اخلاقی - تهیه وتنظیم گزارشات کمی و کیفی از وضعیت موجود گیرندگان و ارائه دهندگان خدمت و عملکرد واحدهای ذیربط،تهیه وتنظیم ابزارمناسب جهت ارزیابی خدمات پرستاری مورد نیازمددجویان،ثبت وگزارش کلیه فعالیت های آموزشی ونتایج حاصله به مدیرخدمات پرستاری

 3. تدوین به کارگیری مقرراتو روش ها: همکاری با مدیر پرستاری در تنظیم و تدوین اهداف کوتاه مدت،بلند مدت،میان مدت،تعیین خط مشی،تهیه وتنظیم ابزارمناسب ارزیابی عملکردوفعالیت های آموزشی بخش های مرتبط

 4. ارتباط با دیگران: ایجاد هماهنگی بین واحد های مختلف درمانی مرکز جهت ارائه خدمات مطلوب در واحدهای ذیریط - هماهنگی ایجاد شرایط کاری مناسب و حسن تفاهم مابین افراد هماهنگی دراجرای برنامه کارورزی دانشجویان وکارآموزان گروه های پرستاری ومامائی،هماهنگی،همکاری ومشارکت جهت تشکیل وشرکت کارکنان درکلاس های آموزش مداوم برابربرنامه جامع آموزشی واحدهای ذیربط،همکاری وهماهنگی با مدیرپرستاری،سوپروایزرین وسرپرستاران ومربیان درجهت ارتقاءسطح آموزش

 1. مسئولیت خاص: شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری،بررسی رضایت مندی کارکنان ومددجویان - تامین وایجاد شرایط مناسب آموزش جهت کلیه کارکنان پرستاری،هدایت کارکنان پرستاری در جهت ارتقاء سطح کیفی مراقبتها همکاری و مشارکت در ارزشیابی تاثیر برنامه های آموزشی و کیفیت ارائه خدمات پرستاری ،هدایت وآموزش درجهت تهیه جزوات،پوسترها،فیلم ها وپمفلت های آموزشی جهت کارکنان ومددجویان،هدایت وآموزش کارکنان دراجرای برنامه های آموزشی واحدهای ذیربط

 2. مسئول تجهیزات: آموزش کنترل و نظارت مستمر بر چگونگی مصرف و نگهداری دستگاه ها وتجهیزات ،کنترل ونظارت بروجود امکانات وتکنولوژی آموزشی

 3. کوشش جسمانی: تمرکزقوای بصری وشنوائی درهنگام نظارت برفرایندهای آموزشی،مراقبتی،کاربا رایانه به مدت طولانی به منظورانجام مسئولیتهای ناشی ازشغل

 4. کوشش احساسی: اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان  (تشویق و تنبیه ) گروه پرستاری،ارائه تازه هاونتایج تحقیقات جدید.


دفعات مشاهده: 3246 بار   |   دفعات چاپ: 283 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر