دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

ارشد ارشدآناتومی

 | تاریخ ارسال: 1396/6/12 | 
معاونت آموزشی  تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی
گروه آموزشی علوم تشریحی
 
لیست واحدهای نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶ دانشجویان رشته آناتومی مقطع کارشناسی ارشد
ورودی نیمسال اول / دوم ۹۷-۹۶ (ترم اول)
 
ردیف نام درس تعداد واحد نام استاد یا اساتید نام استاد مسئول درس ایام  هفته ساعت
نظری عملی کل
۱
 
بیولوژی سلولی ۱ - ۱ گروه ژنتیک
دکتر تیموریان
گروه ژنتیک
دکتر تیموریان
۲
 
جنین شناسی عمومی ۱ - ۱ دکتر بختیاری-دکتر کروجی دکتر بختیاری
۳
 
سیستم های اطلاع رسانی پزشکی ۵/. ۵/. ۱ اساتید گروه مربوطه
۴ امار وروش تحقیق ۱ - ۱ اساتید گروه آمار
۵ بافت شناسی عمومی ۱ ۵/. ۱/۵ دکتر مهرآیین –دکتر نوبخت –دکتر شیرازی دکتر مهر آیین
۶ کار با حیوانات آزمایشگاهی - ۱ ۱ دکتر نصیری نژاد دکتر نصیری نژاد
۷ علوم تشریح اندامها ۱/۵ ۵/. ۲ دکتر مرادی- دکتر جامعی دکتر مرادی
جمع کل ۸/۵

 
معاونت آموزشی  تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آناتومی
لیست واحدهای نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶ دانشجویان رشته آناتومی مقطع کارشناسی ارشد
ورودی نیمسال اول / دوم ۹۶-۹۵ (ترم سوم)
 
ردیف نام درس تعداد واحد نام استاد یا اساتید نام استاد مسئول درس ایام  هفته ساعت
نظری عملی کل
۱
 
 
علوم تشربح سر و گردن ۲/۵ ۰/۵ ۳/۵ دکتر رسولی-دکتر افتخارزاده واساتید بافت دکتر رسولی
۲
 
 
 
علوم تشریح اعصاب ۲ ۰/۵ ۲/۵ دکتر جغتایی-دکتر افتخارزاده واساتید بافت دکتر جغتایی
۳
 
روش تدریس ۱ ۱ گروه مربوطه
۴ تکنیک های ماکرو ومیکروآناتومی ۰/۵ ۱/۵ ۲ اساتید گروه دکتر شیرازی
۵ حفاظت زیستی ۱ ۱ گروه ایمونولوژی
جمع کل ۱۰
 

دفعات مشاهده: 1990 بار   |   دفعات چاپ: 205 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دکتری دکتری بیولوژی تولید مثل

 | تاریخ ارسال: 1396/6/12 | 

لیست واحد‌های نیمسال: اول      سال تحصیلی:۹۷-۹۶     
دانشجویان رشته‌: Ph.D بیولوژی تولید مثل
ورودی: ۹۷-۹۶        ترم: اول
 
شماره درس نام درس تعداد واحد نام مدرس
نظری عملی کل
۰۳ آناتومی لگن و پرینه ۱ ۰/۵ ۱/۵ دکتر عسگری
۰۹ تکنیک های لقاح خارج رحمی در حیوانات آزمایشگاهی ۰/۵ ۰/۵ ۱ دکتر کروجی(مسئول درس) - دکتر بختیاری
۱۲ پاتولوژی، بافت شناسی و تکوین دستگاه تولید مثل ۱ ۱ ۲ دکتر نوبخت (مسئول درس) -دکتر شیرازی- گروه پاتولوژی
۱۴ ایمنی شناسی دستگاه تولید مثل ۱/۵ ۰/۵ ۲ دکتر دلبندی(مسئول درس) - دکتر افلاطونیان
۲۰ غدد تولید مثل ۲ - ۲ دکتر ابوطالب (مسئول درس) و گروه زنان( خانم دکتر اشرفی)
۲۳ کارورزی - ۳ ۳ بخش زنان(خانم دکتر اشرفی(مسئول درس) - دکتر اکبری)
جمع واحدها ۶ ۵.۵ ۱۱/۵

لیست واحد‌های نیمسال:اول      سال تحصیلی:۹۷-۹۶
دانشجویان رشته‌: Ph.D بیولوژی تولید مثل
ورودی: بهمن ۹۴       ترم: سوم
 
شماره درس نام درس تعداد واحد نام مدرس
نظری عملی کل
امتحان جامع

 
لیست واحد‌های نیمسال: اول      سال تحصیلی: ۹۷-۹۶
دانشجویان رشته‌: Ph.D بیولوژی تولیدمثل
ورودی: بهمن ۹۳       ترم: پنجم
ردیف نام درس تعداد واحد نام استاد یا اساتید نام استاد مسئول درس ایام  هفته ساعت
نظری عملی کل
پایان نامه - ۲۰ ۲۰
                  جمع کل ۲۰
 

 لیست واحد‌های نیمسال: اول      سال تحصیلی: ۹۷-۹۶
دانشجویان رشته‌: Ph.D بیولوژی تولیدمثل
ورودی: بهمن ۹۲        ترم: هفتم
ردیف نام درس تعداد واحد نام استاد یا اساتید نام استاد مسئول درس ایام  هفته ساعت
نظری عملی کل
پایان نامه - ۲۰ ۲۰
                  جمع کل ۲۰
 
 
 

دفعات مشاهده: 3387 بار   |   دفعات چاپ: 190 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دکتری دکتری علوم تشریح

 | تاریخ ارسال: 1396/6/12 | 
لیست واحد‌های نیمسال: اول      سال تحصیلی: 97-96     دانشجویان رشته‌: Ph.D آناتومی
دوره: چهاردهم (14)            ورودی: 97-96        ترم: اول
 
شماره درس نام درس تعداد واحد نام مدرس
نظری عملی کل
30 پزشکی قانونی 1 - 1 دکتر کامران آقاخانی
09 بیولوژی سلولی - مولکولی 2 - 2 دکتر  شهرام تیموریان
17 آناتومی رادیولوژی 2 - 2 اساتید گروه علوم تشریحی / گروه رادیولوژی
010 بافت شناسی پیشرفته 1 1/5 0/5 2 اساتید گروه علوم تشریحی(دکتر نوبخت، دکتر مهرآیین و دکتر مرادی)
012 جنین شناسی و بیولوژی تکوینی 2 1 3 اساتید گروه علوم تشریحی(دکتر بختیاری، دکتر رسولی، دکتر شیرازی)
جمع واحدها 8/5 1/5 10

 
لیست واحد‌های نیمسال: اول      سال تحصیلی: 97-96     دانشجویان رشته‌: Ph.D آناتومی
دوره: سیزدهم (13) ورودی: 95-94        ترم: سوم
 
شماره درس نام درس تعداد واحد نام مدرس
نظری عملی کل
010 بافت شناسی پیشرفته 1 1/5 0/5 2 اساتید گروه علوم تشریحی(دکتر مهرآیین و دکتر مرادی)

 
 
لیست واحد‌های نیمسال: اول      سال تحصیلی: 97-96     دانشجویان رشته‌: Ph.D آناتومی
دوره: دوازدهم (12) ورودی: 94-93        ترم: پنجم
 
شماره درس نام درس تعداد واحد نام مدرس
نظری عملی کل
24 پایان نامه 20

 
 
لیست واحد‌های نیمسال: اول      سال تحصیلی: 97-96     دانشجویان رشته‌: Ph.D آناتومی
دوره: یازدهم (11)     ورودی: 93-92        ترم: هفتم
 
شماره درس نام درس تعداد واحد نام مدرس
نظری عملی کل
24 پایان نامه 20

 
 
لیست واحد‌های نیمسال: اول      سال تحصیلی: 97-96     دانشجویان رشته‌: Ph.D آناتومی
دوره: دهم (10)         ورودی: 92-91         ترم: نهم
 
شماره درس نام درس تعداد واحد نام مدرس
نظری عملی کل
24 پایان نامه 20

 
 

دفعات مشاهده: 2716 بار   |   دفعات چاپ: 228 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر