دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

منابع آزمون جامع دکترای رشته آموزش پزشکی

 | تاریخ ارسال: 1396/8/10 | 
منابع آزمون جامع دوره دکترای تخصصی آموزش پزشکی

 
رعایت نکات زیر توصیه می­شود:
 • مطالعه ونقد تحلیلی تمامی  دستورالعمل­های AMEE  و  BEME
 • مراجعه به ویراست­های روزآمد شده  فهرست منابع
 • مراجعه به کلیه اسلایدها جزوات و مطالب و تکالیف کلاسی در تمام دروس
عنوان درس استاد منابع
ارزشیابی دکترزهره سهرابی
 • اندازه گیری ، سنجش و ارزشیابی اموزشی.: دکتر سیف، نشر دوران: ۱۳۹۴
 • بازرگان،عباسی، ارزشیابی آموزشی تهران، انتشارات سمت
 • FRYE  ANN W..Program evaluation models and related
theories: AMEE Guide No. ۶۷
 • Stufflebeam raniel (the latest edition) Evaluation Models: New Direction for Evaluation
 • Worthen, B.R., Sander, J.R., Fitzpatrik, J.L. (۲۰۰۴). Program evaluation: Alternative evaluation approaches and practical guidelines Pearson Education Inc.
پژوهش کیفی دکتر شعله بیگدلی
 • Creswell, J. W.(۲۰۱۲). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative Research. Boston: Pearson
 • Creswell, J. W. & Plano Clark, V. (۲۰۰۷). Designing and conducting mixed methods research. Thousand Oaks: SAGE
 • Denzin, N.K., Lincoln, YS. (۲۰۱۱).
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. (۲۰۰۶). How to design and evaluate research in education. Boston: McGraw-Hill.
 • Hesse-Biber S., Leavy P.(۲۰۱۰). The Practice of qualitative research, Sage Publications: CA
 • Reeves S۱, Peller J, Goldman J, Kitto S. Ethnography in qualitative educational research: (AMEE Guide No. ۸۰.) Med Teach. ۲۰۱۳ Aug; ۳۵(۸):e۱۳۶۵-e۱۳۷۹.
 • Strauss, A., Corbin, J. (۱۹۹۸). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Sage: California.
 • Tavakol M Quantitative and qualitative methods in medical education research: (AMEE Guide No ۹۰: Part II)۲۰۱۴,۳۶:۸۳۸-۸۴۸
 • The sage handbook of qualitative research. Sage Publication: California.
 • Watling CJ, Lingard L.(۲۰۱۳) Grounded theory in medical education research: (AMEE Guide No. ۷۰).۲۰۱۲/e۱-e۱۲, Earty Qntine
تحقیقات شبه تجربی دکتر زهره سهرابی
 • Experimental and Quasi – Experimental Designs for Research. Donald T.compbell Julian c.stanley
 • Ringsted charlotte. The research compass’: An introduction to research in medical education: AMEE Guide No. ۵۶
 • پژوهش در آموزش پزشکی . دکتر سهرابی ، دکتر کوهستانی ۱۳۹۷
رهبری آموزشی دکتر زهره سهرابی
 • Bush, T. Middlewood, D. (۲۰۱۳). Leading and managing people in Education: SAGE Publications Ltd: London
 • Bush, T. (۲۰۱۰). Theories of educational leadership and management: SAGE publications Ltd: United Kingdom
 • Ribbins,P. (۲۰۰۹). Leader and leadership in the school, college and university.
 • مدیریت تعارض و مذاکره: مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته. دکتر علی رضائیان، انتشارات سمت: ۱۳۹۳
 • مدیریت ورهبری آموزشی. کمیل وایلز، ترجمه محمد علی طوسی:۱۳۷۷
 • مدیریت و رهبری دانشگاهی . دکتر زهره سهرابی ۱۳۹۲
طراحی آموزشی دکترسید کامران سلطانی عربشاهی
 • Patricia L. Smith Tillman J. Ragan Instructional Design- Second Edition.
 • Van Joan .Instruction Design Tips for Online Learning.۲۰۰۲
 • Gagne Robert , Wager W.Keller J.principles of instructional design-۱۹۲-۲۶۴
 • keler john M.development and use of the ARCS model of motivational design .journal of instructional development
 • Baker Elizabeth .Teaching, Evaluating, and Remediating Clinical Reasoning.Academic Internal Medicine Insight. ۲۰۱۰
 • تقی پور کیومرث ، نوروزی داریوش، امیرتیموری محمدحسن. بررسی تاثیر مدل طراحی آموزشی رایگلوث بر یادگیری و یادداری درس علوم تجربی سال دوم راهنمایی. فصلنامه روانشناسی تربیتی شماره سی وسوم، سال نهم، پاییز۹۳
کوریکولوم دکتر سید کامران سلطانی عربشاهی
دکتر شعله بیگدلی
 • Marsh, Colin J.(۲۰۰۹). Key Concepts for Understanding Curriculum Teachers&#۳۹;- Library (London, England); ۴th Ed.
 • Harden R.M. Curriculum planning and development
 • دﻳﺒﺎ واﺟﺎری .ﻃﻠﻌﺖ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮدازی اﻟﮕﻮﻫﺎی  درﺳﻲ رﻳﺰی  آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ  (ﺗﺠﺮﺑﻴات و   دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ).پژوهش در برنامه ریزی درسی. سال هشتم.دوره ۲.(۱۳۹۰)
 • - patrica A ،David E،Mark T.Curriculum development in medical education
 • Kelly .A.V The curriculum theory and practice- Fifth Edition
 • Tim swanwick Underestanding medical educatio،evidence theory and practice
 • BRAUER DAVID G. The integrated curriculum in medical education: AMEE Guide No. ۹۶
 • Harden R.M. AMEE Guide No. ۲۱: Curriculum mapping: a tool for transparent and authentic teaching and learning
 • Oliva f. developing the curriculum.۷th edition.
 • فلسفه تعلیم و تربیت
مدیریت تغییر دکتر زهره سهرابی
 • Cameron,E.Green,M.(۲۰۱۵).Making sense of change management: A complete guide to the models, tools and techniques of organizational change.
 • Hunt, L. Bromage, A. Tomkinson, B. (۲۰۰۶). The Realities of change in higher education: USA and Canada
 • Les,V. Sutherland , K. ( ۲۰۰۱). Organizational change: Managing change in the NHS.
 • Critical change Management Models to Evolve & survive july ۲۴,۲۰۱۷
 • Grant Janet.Managing change in a medical context :guideline for action.AMEE Guide No.۱۰
آموزش بالینی دکترسید کامران سلطانی عربشاهی
 
 • Defining Clinical Competence: An Introduction
 • Anderson Kirsty jane . Factors affecting the development of undergraduate medical students clinical reasoning ability- ۲۰۰۶
 • Bowen Judith L. Educational Strategies to Promote Clinical Diagnostic Reasoning . ۲۰۰۶.n engl j med ۳۵۵;۲۱
 • kassirer Jerome kopelmanR.Wong .Learning clinical reasoning.second edition.۲۰۱۰
 • ZUBAIR AMIN, JESUS GUAJARDO, WLODZIMIERZ WISNIEWSKI.Morning Report: Focus and Methods over the Past Three Decades-, ACADEMIC MEDICINE,VOL. ۷۵, N O. ۱۰
 
  

دفعات مشاهده: 6554 بار   |   دفعات چاپ: 389 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر