دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

سرفصل دروس دانشجویان ph.D

 | تاریخ ارسال: 1396/8/15 | 
مشخصات دوره برنامه آموزشی دکتری تخصصی (Ph.D)رشته اپیدمیولوژی
۱-   نام دوره:
دکتری تخصصی (Ph.D) اپیدمیولوژی           Ph.D. Degree in Epidemioligy
2-   طول دوره تحصیلی:
طول دوره و شکل نظام آن طبق آئین نامه دوره دکتری تخصصی (Ph.D) شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی می باشد.
۳-   تعداد واحدهای درسی در این دوره ۵۰ واحد است که به شرح زیر می باشد:
 واحد  ۲۰      (Core)-واحدهای  اختصاصی اجباری
واحد ۱۰        (Non Core)- واحدهای  اختصاصی اختیاری
 پایان نامه      ۲۰ واحد
علاوه بر واحدهای درسی دوره دانشجو موظف است با تشخیص گروه آموزشی و تائید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تمامی یا تعدادی از دروس کمبود یا جبرانی (جدول الف) را نیز بگذراند.
 جدول الف: دروس کمبود یا جبرانی برنامه آموزشی دکتری تخصصی (Ph.D)اپیدمیولوژی
کد درس نام درس تعداد واحد درسی تعداد ساعات درسی پیشنیاز با همزمان
جمع نظری عملی نظری عملی جمع
۱ *سیستم های اطلاع رسانی پزشکی ۱ ۵/۰ ۵/۰ ۲۶ ۱۷ ۹ -
۲ اصول اپیدمیولوژی ۲ ۲ - ۳۴ ۳۴ - -
۳ روش های آمار زیستب ۱ ۲ ۲ - ۳۴ ۳۴ - -
۴ روش تحقیق ۲ ۱ ۱ ۵۱ ۱۷ ۴۳ -
۵ آمار ریاضی مقدماتی ۲ ۲ - ۴۳ ۴۳ - -
۶ اپیدمیولوژی بیماریهای واگیر ۲ ۲ - ۴۳ ۴۳ - -
۷ اپیدمیولوژی ۱/ روش ها ۲ ۲ - ۴۳ ۴۳ - -
۸ کارآموزی بهداشت ۲ - ۲ ۱۰۲ - ۱۰۲ -
جمع ۱۵
گذراندن این درس برای همه دانشجویانی که قبلا آن را نگذرانده اند الزامی می باشد.
 
جدول ب: دروس اختصاصی اجباری (Core) برنامه آموزشی دکتری تخصصی (Ph.D) اپیدمیولوژی
کد درس نام درس تعداد واحد درسی تعداد ساعات درسی پیشنیاز (کد)
جمع نظری عملی نظری عملی جمع
۹ اپیدمیولوژی ۲/ استنتاج علمی در اپیدمیولوژی ۲ ۲ - ۳۴ ۳۴ - -
۱۰ اپیدمیولوژی۳/کارآزمایی ها ۲ ۲ - ۳۴ ۳۴ - -
۱۱ اپیدمیولوژی۴/مطالعات مورد- شاهدی ۲ ۲ - ۳۴ ۳۴ - -
۱۲ اپیدمیولوژی۵/مطالعات اکولوژیک، توصیفی و کوهورت ۲ ۲ - ۳۴ ۳۴ - -
۱۳ آمار۲/ آمار در اپیدمیولوژی ۳ ۳ - ۵۱ ۵۱ - -
۱۴ اپیدمیولوژی۶/ مطالعات ثانویه ۲ ۱ ۱ ۵۱ ۱۷ ۳۴ ۰۹و۱۳
۱۵ آمار۳/ تحلیل بقا ۲ ۲ - ۳۴ ۳۴ - -
۱۶ مطالعه های کیفی ۲ ۲ - ۳۴ ۳۴ - -
۱۷ سمینار ۱ - ۱ ۳۴ - ۳۴ -
۱۸ کارورزی۱ ۱ ۱ - ۶۸ - ۶۸ -
۱۹ کارورزی۲ ۱ ۱ - ۶۸ - ۶۸ -
۲۰ پایان نامه ۲۰
جمع ۴۰
 
جدول ج: دروس اختصاصی اختیاری (Non Core) برنامه آموزشی دکتری تخصصی (Ph.D) اپیدمیولوژی
کد درس نام درس تعداد واحد درسی تعداد ساعات درسی پیشنیاز با همزمان
جمع نظری عملی نظری عملی جمع
۲۱ مدل های پیش بینی در اپیدمیولوژی ۲ ۲ - ۳۴ ۳۴ - ۰۹ و۱۴
۲۲ اپیدمیولوژی مولکولار و ژنتیک ۲ ۲ - ۳۴ ۳۴ - -
۲۳ فارماکو اپیدمیولوژی ۲ ۲ - ۳۴ ۳۴ - -
۲۴ اپیدمیولوژی تغذیه ۲ ۱ ۱ ۵۱ ۱۷ ۳۴ -
۲۵ اپیدمیولوژی سوانح و حوادث و بلایا ۲ ۲ - ۳۴ ۳۴ - -
۲۶ اپیدمیولوژی باروری، مادر و کودک ۲ ۲ - ۳۴ ۳۴ - -
۲۷ اپیدمیولوژی بالینی ۲ ۱ ۱ ۵۱ ۱۷ ۳۴ -
۲۸ اپیدمیولوژی بیمارستانی ۲ ۲ - ۳۴ ۳۴ - -
۲۹ اپیدمیولوژی اچ آی وی/ ایدز ۲ ۲ - ۳۴ ۳۴ - -
۳۰ جغرافیای سلامت ۲ ۲ - ۳۴ ۳۴ - -
۳۱ جمعیت شناسی ۲ ۲ - ۳۴ ۳۴ - -
۳۲ اپیدمیولوژی اجتماعی ۲ ۲ - ۳۴ ۳۴ - -
۳۳ اقتصاد سلامت ۲ ۲ - ۳۴ ۳۴ - -
۳۴ ارزیابی اقتصادی ۲ ۲ - ۳۴ ۳۴ - ۳۳
۳۵ انتقال دانش اپیدمیولوژی ۲ ۲ - ۳۴ ۳۴ - -
۳۶ مدیریت و اداره ی تحقیق ۲ ۲ - ۳۴ ۳۴ - -
جمع ۳۲
دانشجو می بایست ۱۰ واحد از دروس فوق (جدول ج) را متناسب با موضوع پایان نامه مورد نظر با موافقت استاد راهنما و تائید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه بگذراند.
دانشجو ملزم است قبل از شروع ترم چهارم پروپوزال پایان نامه خود را ثبت نمایند.
 

دفعات مشاهده: 1168 بار   |   دفعات چاپ: 194 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر