دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

رزومه دکتر عامری

 | تاریخ ارسال: 1398/10/17 | 
دانشگاه علوم پزشکی ایران
گزارش فعالیت های پژوهشی
 
مشخصات عضو هیئت علمی                                                    
گروه آموزشی :    پزشکی قانونی                                       
دانشکده :   پزشکی                                       
نام و نام خانوادگی : مریم عامری                     
تاریخ تولد:  26/6/1359            
محل تولد: تهران   
مرتبه فعلی :  استادیار                 
پایه فعلی :4                       
محل کار:  بیمارستان فیروزگر        
سال استخدام: 1394  
 
 
 
  
سوابق تحصیلی دانشگاهی
ردیف مدرک تحصیلی رشته تحصیلی نام دانشگاه محل دانشگاه مدت تحصیل تاریخ اخذ مدرک تحصیلی درجه مدرک تحصیلی
شهر کشور از تا
1 دکترای حرفه ای پزشکی عمومی آزاد اسلامی تهران تهران ایران 1377 1385 1385 دکترا دکترای حرفه ای
2 تخصص پزشکی قانونی علوم پزشکی ایران  تهران ایران 1391 1394 1394 تخصص متخصص پزشکی قانونی و مسمومیتها
 
سوابق خدمت دانشگاهی
نوع استخدام
رسمی - پیمانی
تمام وقت یا
پاره وقت
مرتبه دانشگاهی سمت تاریخ جمع مدت محل خدمت ملاحظات
        از تا سال ماه    
ضریب کا تمام وقت استادیار هیئت علمی دی ماه 1394 آبان ماه 1396 1 10 بیمارستان فیروزگر  
پیمانی تمام وقت استادیار هیئت علمی آبان ماه 1396 اکنون     بیمارستان فیروزگر  
 
کتب چاپ شده
ردیف عنوان کتاب نوع سازمان تایید کننده انتشارات سال چاپ
1  Epidemiology and Diversity of Orthopedic Limb Injuries  تالیف   Lambert  2016
              
  سرپرستی پایان نامه ها
 
ردیف
 
 
عنوان پایان نامه
محل انجام اسامی همکاران به ترتیب اولویت
(شامل نام متقاضی)
سمت در ارتباط با پایان نامه
1 تعیین جنسیت بر اساس پارامترهای استخوان استرنوم در اجساد ارجاع شده در سالن تشریح کهریزک در سال 96(اتمام)   
 
سالن تشریح دکتر علی نیکانزاد-
دکتر سیامک سلطانی-
دکتر مریم عامری
استاد مشاور
2 تعیین میزان اثرگذاری شلاتورهای تزریقی درکاهش میزان سطح خونی سرب در بیماران با مسمومیت حاد با سرب بستری شده در بیمارستان فیروزگر از بهمن 1394 تا اردیبهشت 1396(اتمام)
 
بیمارستان فیروزگر دکتر شاهرخ علیزاده-
دکتر عباس آقابیکلویی-
دکتر مریم عامری
استاد مشاور
3 تعیین جنسیت بیماران ثبت شده در بخش رادیولوژی بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) در سال های 1397-98 با توجه به فاکتورهای تشخیصی موجود در گرافی نیمرخ استخوان پاشنه پا(در حال انجام)
 
بیمارستان حضرت رسول (ص) دکتر هانیه عزیزی
-دکتر فروزان فارس-
دکتر مریم عامری
 
استاد مشاور
4 تعیین جنسیت با استفاده از پارامترهای گریتر سیاتیک ناچ در مراجعین به بیمارستان رسول اکرم(ص) (اتمام)
 
سالن تشریح دکتر سهیلا قربانی-دکتر سیامک سلطانی-
دکتر مریم عامری
استاد مشاور
5 بررسی مفهوم رضایت و برایت در امر درمان در ایران و مقایسه ی آن با سا یر کشورهای جهان(اتمام) بیمارستان حضرت رسول(ص) دکتر مقصود فطانت-
دکتر آزاده معماریان-
دکتر مریم عامری
استاد مشاور
6 تعیین عوامل مرتبط با صحت تشخیص بیوپسی سرویکس تحت دید کولپوسکپی و تاثیر درگیری دیسپلاستیک غدد اندوسرویکس در پیش آگهی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فیروزگر در بازه زمانی 1395-1385 بیمارستان فیروزگر دکتر ماریه یعقوبی-
دکتر ستاره نصیری-
دکتر مریم عامری
استاد مشاور
 
 
 
 
سوابق پژوهشی
 
نوع مقالات تعداد کل   مقالات
  ISI PubMed Scopus 
مقالات درمجلات  سایر نمایه ها
چاپ مقالات در ژورنال های معتبر خارجی (انگلیسی) 30 25 5
مقالات چاپ شده در ژورنال های فارسی 7    
     تعداد کل مقالات چاپ شده 31
تالیف کتاب 1
ترجمه کتاب -
 

 
مقالات منتشر شده در مجلات معتبر به زبان خارجی( داخلی وخارجی) 
 
ردیف عنوان مقاله نام ژورنال نام کشور سال چاپ مقاله تعداد
نویسندگان
جایگاه نویسنده ISI PubMedMedlin Impact Factor
1 Evaluation of Patient Outcome and Satisfaction after Surgical Treatment of Adolescent Idiopathic Scoliosis Using Scoliosis Research Society-30 THE ARCHIVES OF BONE AND JOINT SURGERY Iran        2016 6 Second   ISI/Pubmed/Scopus  
2 The Epidemiology of Lower Extremities Injuries in Iranian Population Iran J Public Health Iran 2016 5 Corresponding Author ISI/Scopus 0.7
3 Evaluation of the relationship between score results of APACHE-IV scoring
system and mortality rate of patients admitted to the Intensive   Care   Unit
(ICU) of the burn section.
Biomedical Research India 2017 6 Corresponding Author ISI/Scopus 0.2
4 The Role of Spinopelvic Parameters in Clinical
Outcomes of Spinal Osteotomies in Patients with
Sagittal Imbalance
THE ARCHIVES OF BONE AND JOINT SURG Iran 2018 7    Second ISI/Pubmed/Scopus  
5 Evaluation of Greater Sciatic Notch Parameters in Sex Determination of Hip Bone by Three-Dimensional CT Images Journal of Clinical and Diagnostic Research India 2018 4 Second   ISI/PMC 0.2
6   Complications of Fusionless correction of early onset scoliosis using Dual growing rod  Archives of Iranian Medicine  Iran         2018 6    5th      ISI/Pubmed medline/Scopus 1.2
7 Failure to cure and diagnose cervical cancer International Journal of Medical Toxicology & Forensic Medicine Iran 2019 3 3 rd ISI/Scopus  
8 Lead Poisoning Can be Misdiagnosed as Guillain –Barre syndrome-A case report International Journal of Medical Toxicology & Forensic Medicine Iran 2019 2 Corresponding Author ISI/Scopus  
9 Intravenous Abuse of Naphazoline and Heroin mixture-A case report Heroin Addiction & Related Clinical Problems Italy 2019 3 3rd ISI    0.6
10 Characteristics of Traumatic Brain Injury among
Accident and Falling Down Cases
Acta Medica Iranica Iran  2015 5   3 rd     Pubmed  
11  The importance of re-examination with deep biopsies in diagnosing
cervical malignancies despite multiple negative pathology reports:A case report
International Journal of Surgery case reports Italy       2015 4  First     Pubmed  
12  Sudden Death Due to Association between NAFLD and Cardiovascular
Changes in a 37-Year-Old Man: a Case Report
Acta Medica Iranica Iran       2016 4 First     Pubmed  
13 Physical Spouse Abuse in a 28-Week-Pregnant Woman: A Case Report Acta Medica Iranica Iran 2016 4 Corresponding Author Pubmed  
14 Epidemiological Review of Relation between Gender and Traumatic Injuries in Hospitals in Iran Global Journal of Health Science Canada  2016 5 First Pubmed  
17 Association Between Adrenal Hematoma and Mortality in Pediatric
Multiple Blunt Traumas: An Autopsy Evaluation
Global Journal of Health Science Canada 2016 6 3rd Pubmed  
15 Epidemiology of the Upper Extremity Trauma in a Traumatic Center in
Iran
Global Journal of Health Science Canada 2017 5 First Pubmed  
16 Forensic toxicology analysis of selfpoisoning
suicidal deaths in Tehran, Iran;
trends between 2011-2015
DARU Journal of Pharmaceutical Sciences Iran  2017 5     3rd       Pubmed-BMC  
18 Up regulation of 15-lipoxygenase enzymes and products in functional and nonfunctional pituitary adenomas 
 
Lipids in health and Disease USA  2019 12   11       Pubmed/Scopus  
19 Chronic Lead Poisoning with Neuropathic presentation like Botulism: A Case Report Anil Aggrawal's Internet Journal of Forensic
Medicine and Toxicology
India 2017 2   Corresponding Author Scopus  
20 Fatal Event of the Gallbladder Rupture Following the Blunt Abdominal Trauma: A
Case Report
Journal of Biology and Today's World Iran           2017 4 Corresponding Author Scopus  
21 Evaluating the Mortality-Related Risk Factors in Patients
with Burn Injuries Hospitalized in Shahid Motahari Burn
Hospital of Tehran
Journal of Biology and Today's World Iran 2017 5 Corresponding Author Scopus  
22 Craniofacial Fractures Pattern in Motor Vehicle Accidents in Tehran, Iran: Epidemiology and Predictive Indices Anil Aggrawal's Internet Journal of Forensic
Medicine and Toxicology
India 2018 4 Corresponding Author Scopus  
23 Lead poisoning with presentation of acute abdomen and
narcotic bowel syndrome in opium user woman
Gulhane Med J Turkey 2018 3 Corresponding Author Scopus  
24 The Outbreak of Lead Poisoning in Opium Users: Presentation and Chelation Therapy Acta Medica Iranica Iran 2018 4 Corresponding Author Scopus  
25 Atherosclerosis and Sudden Death and Their Relationship to Visceral
Fat in Men Under 40 With no History of Cardiovascular Diseases and
Normal BMI
Res Cardiovasc Med. Iran 2018 6 3rd Google Scholar  
26 Tramadol abuse and shoulder dislocation Journal of Emergency Practice and Trauma Iran 2018 4 Corresponding Author ISC/Google Scholar  
27 ADVANCED CERVICAL CANCER AFTER NORMAL SCREENING BY PAPANICOLAOU SMEAR TEST PRESENTATION OF THREE CASES International Journal of Current Research India   2018 5  Corresponding Author Google Scholar  
28 A Large Adenoid Cystic Carcinoma of Bartholin
Gland Misdiagnosed and Mistreated as a Bartholin
Cyst: A Case Report
Journal of Obstetrics, Gynecology and Cancer Research Iran  2018 4    4th ISC  
29  Demographic findings in suicidal hangings among Iranian population Journal of emergency practice & Trauma Iran 2019 3 First ISC  
30  Pattern of lumbosacral list curve in patients with lumbar disc herniation 
 
 
Shafa Orthopedic Journal Iran 2019 7 4th ISC  

               مقالات منتشر شده در مجلات معتبر فارسی 
 
ردیف عنوان مقاله نام نشریه نام کشور سال چاپ
1 Epidemiologic study of scald burns in victims in Tehran burn hospital Tehran University Medical Journal Iran      2013
2 Epidemiology of gunshot bodies referred for forensic medicine in Tehran Tehran University Medical Journal Iran      2014
3 Epidemiology of orthopedic trauma in children and adolescent
in a referral center in Tehran: a prospective study
Tehran University Medical Journal Iran 2015
4 Acute respiratory distress syndrome assessment
after traumatic brain injury
Tehran University Medical Journal Iran 2016
5 The role of gender dimorphism on the relative length of fingers and the
determination of the gender of the Iranian population: brief report
Tehran University Medical Journal Iran 2017
6 A review on electrical burn and its complications: review article Tehran University Medical Journal Iran 2018
7 Sex determination by the length ratio of metacarpals
and phalanges: X-ray study on Iranian population
Tehran University Medical Journal Iran 2018
 
 

دفعات مشاهده: 568 بار   |   دفعات چاپ: 31 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر