دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

تقویم برگزاری جلسات

 | تاریخ ارسال: 1396/11/29 | 
تقویم جلسات شورای گروه اپیدمیولوژی در نیمسال اول ۹۹-۹۸
 
توضیحات ساعت روز هفته تاریخ ردیف
  ۱۴-۱۳ یکشنبه ۹۸/۷/۱۴ ۱
  ۱۴-۱۳ سه شنبه ۹۸/۹/۵ ۲
  ۱۴-۸ سه شنبه ۹۸/۹/۱۲ ۳
  ۱۲-۸ سه شنبه ۹۸/۹/۱۹ ۴
  ۱۴-۱۲ سه شنبه ۹۸/۱۰/۳ ۵
  ۱۴-۱۳ سه شنبه ۹۸/۱۰/۱۰ ۶
  ۱۴-۱۳ سه شنبه ۹۸/۱۰/۱۷ ۷
  ۱۴-۱۳ سه شنبه ۹۸/۱۰/۲۴ ۸
  ۱۴-۱۳ سه شنبه ۹۸/۱۱/۱ ۹
  ۱۴-۸ سه شنبه ۹۸/۱۱/۱۵ ۱۰
  ۱۴-۸ چهار شنبه ۹۸/۱۱/۱۶ ۱۱
 
 
تقویم جلسات شورای گروه اپیدمیولوژی در نیمسال دوم ۹۸-۹۷

 
توضیحات ساعت روز هفته تاریخ ردیف
  ۱۴-۱۳ سه شنبه ۹۷/۱۰/۲۵ ۱
  ۱۴-۱۳ چهار شنبه ۹۷/۱۱/۱۰ ۲
بررسی لاگ بوک ها ۱۴-۸ سه شنبه ۹۷/۱۱/۲۳ ۳
بررسی لاگ بوک ها ۱۲-۸ چهارشنبه ۹۷/۱۱/۲۴ ۴
  ۱۴-۱۲ سه شنبه ۷/۱۲/ ۹۷ ۵
  ۱۴-۱۳ سه شنبه ۹۸/۱/۲۷ ۶
  ۱۴-۱۳ سه شنبه ۹۸/۲/۱۷ ۷
  ۱۴-۱۳ سه شنبه ۹۸/۳/۷ ۸
  ۱۴-۱۳ یکشنبه ۹۸/۳/۱۲ ۹
  ۱۴-۱۳ دوشنبه ۹۸/۳/۲۰ ۱۰
  ۱۴-۱۲ سه شنبه ۹۸/۳/۲۸ ۱۱
بررسی لاگ بوک ها ۱۴-۸ سه شنبه ۹۸/۵/۱ ۱۲
  ۱۴-۱۳ یکشنبه ۹۸/۵/۶ ۱۳
  ۱۴-۱۳ چهار شنبه ۹۸/۵/۱۵ ۱۴
  ۱۲-۱۰ شنبه ۹۸/۶/۲۳ ۱۵
 
 
 

 

دفعات مشاهده: 1120 بار   |   دفعات چاپ: 160 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

صورت جلسات

 | تاریخ ارسال: 1396/11/29 | 
 

دفعات مشاهده: 1105 بار   |   دفعات چاپ: 166 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر