دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

تشکیلات سازمانی گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی ایران تشکیلات سازمانی گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی ایران

 | تاریخ ارسال: 1396/12/2 | 
الف) شورای آموزشی
                     اهداف، مراکز آموزشی، ترکیب اعضاء، شرح وظایف و چگونگی تشکیل جلسات
 
ب) شورای پژوهشی
                    اهداف، ترکیب اعضاء، شرح وظایف و چگونگی تشکیل جلسات
 
ج) شورای اجرائی
                   اهداف، ترکیب اعضاء، شرح وظایف و چگونگی تشکیل جلسات
 
د) شورای عمومی
                 اهداف، ترکیب اعضاء، شرح وظایف و چگونگی تشکیل جلسات
 
د) کارکنان برنامه
                    الف) مدیر گروه
                    ب) اعضاء هیات علمی
                    ج) دستیاران
                    د) سایر کارکنان
 
 
به نام خدا
   بخش چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی در سال 1367 با مدیریت آقای دکتر مسیح هاشمی تاسیس شد. در همان سال پذیرش دستیار در این بخش شروع  و بتدریج در طی سالها بر تعداد دستیاران ، اعضاء هیئت علمی و امکانات پژوهشی و آموزشی و درمانی آن افزوده شد. 
  در حال حاضر این بخش با داشتن 17 نفر عضو هیئت علمی دارای 8 زیر مجموعه آموزشی که شامل : 1ـ سگمان قدامی 2ـ ویتره و رتین 3ـ نوروافتالمولوژی 4ـ استرابیسم و چشم پزشکی اطفال 5ـ اربیت و پلاستیک و ترمیمی چشم 6ـ گلوکوم 7- انکولوژی 7- پاتولوژی چشم  8 – یووئیت می باشد که زیر مجموعه سگمان قدامی ، ویتره و رتین، گلوکوم، پلاستیک و ترمیمی چشم ، استرابیسم و چشم پزشکی اطفال علاوه بر آموزش دستیاران مجوز برگزاری دوره فلوشیپ در رشته خود را دارند.
   این گروه دارای سه شورای آموزشی، پژوهشی و اجرائی می باشد. در نگاهی مختصر وظایف و فعالیت های هر شورابه شرح زیر می باشد:
   الف) شورای آموزشی: تعیین برنامه های آموزشی فلوشیپ ها ، دستیاران چشم ، دانشجویان پزشکی ، بازبینی برنامه ها، ارزشیابی مستمر و برنامه ریزی جهت ارتقاء کیفیت آموزشی
   ب) شورای پژوهشی: مسئولیت ایجاد و حفظ محیط دانش پژوهی جهت اعضاء هیات علمی ، فلوها دستیاران، ثبت و نگهداری فعالیت پژوهشی اعضاء، برنامه ریزی جهت راه اندازی کنگره ها و کارگاهها، نظارت بر چگونگی انتخاب و انجام پایان نامه ها و طرحهای تحقیقاتی و ارتقاء کیفیت پژوهش گروه.
   ج) شورای اجرایی: تهیه برنامه های استراتژیک گروه، نظارت و سازماندهی فعالیت آموزشی، پژوهشی، درمانی و اجرایی اعضاء، برنامه ریزی و فراهم کردن امکانات آموزشی و پژوهشی، حصول اطمینان از اجرای صحیح مقررات آموزشی، پژوهشی و انضباطی، ثبت و نگهداری فعالیت های اعضاء هیات علمی در سه حیطه آموزشی، پژوهشی و اجرایی و نظارت بر ارتقاء سالیانه و مرتبه علمی اساتید، تامین و بهینه سازی منابع آموزشی .
   ضروری است هر یک از اعضاء هیات علمی حداقل در یکی از کمیته های فوق شرکت داشته باشند. بدیهی است شرکت فعال در شوراها در ارزیابی فعالیتهای ایشان نقش خواهد  داشت.
   ضروری است جلسات شوراهای فوق بصورت مرتب و منظم تشکیل شده و در پایان هر جلسه صورت جلسه تنظیم و یک نسخه از آن در گروه نگهداری و در جلسات بعدی پیگیری تصمیمات گرفته شده انجام گردد.
   با توجه به تشکیل جلسات پیشنهاد می شود شورای عمومی گروه چشم هر دو ماه یکبار با ارائه گزارش از فعالیت هر سه شورا تشکیل شود.
 
 
شورای آموزشی
   هدف از تشکیل شورای آموزشی تنظیم برنامه آموزشی اساتید، فلوها، دستیاران چشم و دانشجویان گروه پزشکی و وابسته بر اساس اهداف آموزشی، تنظیم و ثبت فعالیت های آموزشی و ارتقاء کیفیت آموزش دانشجویان، فلوشیپ ها، دستیاران و دانش آموختگان می باشد.
مراکز آموزشی:
   برنامه دستیاری و فلوشیپی در حال حاضر در مرکز آموزشی و درمانی حضرت رسول اکرم (ص)  اجرا می شود. با توجه به آموزشی شدن مرکز درمانی فیروزآبادی ، آموزش دانشجوئی در آن مرکز نیز عنقریب راه اندازی خواهد شد، علاوه بر آن گروه چشم دارای درمانگاه اقماری در بیمارستان لولاگر می باشد که درحال حاضر فقط توسط اساتید اداره میشود و در آینده جهت آموزش رزیدنتها نیز استفاده خواهد شد.
   در مرکز آموزشی و درمانی حضرت رسول اکرم (ص) برای برنامه های آموزشی گروه چشم موارد زیر مشخص گردیده است:
 1.  مدت زمان حضور دستیاران و فلوها در مرکز آموزشی
 2. وظایف و مسئولیت های دستیاران و فلوها در مرکز آموزشی
 3. مشخص بودن رابطه دستیاران و فلوها با یکدیگر و دستیاران سایر گروهها در ارتباط با فعالیتهای آموزشی و مراقبت از بیماران
 4. مجموعه موارد فوق تحت عنوان Course Plan برای تمام دوره های آموزشی دستیاران تهیه شده و در دسترس اعضاء و دستیاران قرار میگیرد.
 5. نظارت بر برنامه فوق برعهده مسئول آموزش دستیاران که توسط شورای آموزشی تعیین گردیده می باشد.  
 6. تمامی برنامه های آموزشی دستیاری برمبنای کوریکولوم آموزشی مصوب دبیرخانه شورای تخصصی تنظیم گردیده است.
اعضاء شورای آموزشی عبارتند از:
دکتر مصطفی سلطان سنجری (مسئول)
 1.  دکتر غلامحسین آقائی
 2. دکتر نوید نیلفروشان
 3.  دکتر آرزو میرافتابی
 4.  دکتر خلیل قاسمی
 5.  دکتر احد صداقت
 6. دکتر لیلا غیاثیان
 7.  دکتر حسین آقائی
 8.  دکتر سیدجواد هاشمیان
 9.  دکتر کاوه ابری اقدم
 10.  دکتر پاشا انوری
 11. دکتر فاطمه عبدی
 12.   دکتر پریا عبدالعلی زاده
شرایط مدیر برنامه آموزشی و اعضاء کمیته آموزشی:
 •  از توانایی و تجربه بالینی آموزشی و پژوهشی و اجرایی لازم و مستند برخوردار باشد.
 • به تشخیص اعضاء گروه از توانایی و تجربه آموزشی ، بالینی و اجرائی برخوردار باشد.
وظایف شورای آموزشی:
 1. تعیین اهداف آموزشی برای هر یک از سالهای آموزشی، چرخش های اصلی و دیگر دوره های برنامه دستیاری
 1. ضروری است متن اهداف آموزشی دستیاران و فلوشیپ ها و دانشجویان چشم در اختیار اعضاء و دستیاران قرار گیرد.
 2. تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی دستیاران و فلوها و دانشجویان متناسب با اهداف آموزشی تعیین شده
 3. بررسی تناسب نوع آزمونها و اهداف آموزشی در هر دوره ارزیابی روشهای سنجش اعمال شده (Validity and reliability امتحانات) و بازخورد آن به دستیاران و اعضاء هیات علمی
 4.  ارزشیابی مستمر برنامه های آموزش فلوها و درصورت لزوم بازبینی محتوای برنامه آموزشی و تناسب آن با اهداف آموزشی
 5. برنامه ریزی جهت ارتقاء کیفیت و کمیت و میزان استفاده از ابزارهای کمک آموزشی
 6. حصول اطمینان از اجرای صحیح مقررات آموزشی و انضباطی
 7. تهیه پرونده های دستیاری شامل کلیه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی ایشان و نتایج ارزشیابی درون بخشی دوره ای و سالیانه ایشان
 8.  بررسی کلیه پیشنهادات آموزشی که از منابع مختلف به گروه پیشنهاد می شود.
 9. تهیه و تنظیم اهداف آموزش دانشجویی در چشم پزشکی عمومی تهیه برنامه آموزشی زمانبندی شده
 10. تهیه طرح درس و درسنامه چشم پزشکی عمومی و رزیدنتی  و دوره های آموزشی به صورت مکتوب و قرار دادن آن در اختیار اعضاء و دانشجویان
 11. برنامه ریزی جهت ارتقاء کیفیت آموزش دانشجویی
 12. مسئولیت برگزاری امتحانات تئوری و عملی و تقسیم وظایف اعضاء گروه در این حوزه
 13.  بررسی و ارزیابی روشهای سنجش دانشجویان بصورت تئوری و عملی به تناسب نوع آزمونها و اهداف مورد نظر و بازخورد آنها به گروه چشم و فراگیران
 14. تهیه گزارش از برنامه آموزشی دانشجویی ، فلوشیپی و  دستیاری به صورت دوره ای
 15. نظارت و ارزیابی فعالیتهای آموزشی اعضاء هیات علمی
 16. پیشنهاد و پیگیری استخدام اعضاء هیات علمی جدید متناسب با نیازهای برنامه آموزشی
 17. برنامه ریزی جهت بهبود شیوه های تدریس
تنظیم جدول زمانبندی چرخش دستیاران و فلوها نظارت بر تهیه Course Plane هر دوره شامل:
 1. اهداف برنامه
 2. شرح وظایف و مسئولیت های دستیاران و فلوها سلسله مراتب نظارتی ایشان
 3. فعالیتهای آموزشی انجام شده شامل سخنرانی ها ، کنفرانسهای آموزشی، ژورنال کلاب
روشهای ارزشیابی عملکرد فلوشیپ ها و دستیاران شامل موارد زیر می باشد:
 1. بررسی فعالیت دستیاران از طریق Log book تدوین شده در هر بخش براساس اهداف آموزشی بخش مربوطه هر سه ماه یکبار توسط مسئول آموزش رزیدنتی
 2. امتحانات کتبی دوره ای سالانه (دو تا سه بار در سال) (برای رزیدنت ها)
 3. ارزیابی ماهانه توسط چک لیست توسط اساتید و نمره دهی توسط ایشان
 4. برگزاری امتحان آسکی (دو بار در سال) (برای رزیدنت ها)
 5.  ارزیابی ماهانه اخلاق حرفه ای دستیاران توسط اساتید
 6. امتحان ارتقاء سالیانه
 7. ارزیابی از نحوه برگزاری و ارائه مقاله در ژورنال کلاب و Case report
 8. ارزیابی 360 درجه
 9. اعلام نمرات ارزشیابی دستیاران در پایان هر دوره چرخشی
 10. جمع بندی نتایج کلیه روشهای سنجش دستیار در طول یکسال و اعلام نمرات سالیانه
روشهای ارزشیابی دانشجویان:
 1. امتحان کتبی و ارزیابی مستمر در طی دوره توسط رزیدنتها و اساتید انجام می گیرد.
تشکیل جلسه کمیته آموزشی:
 • ضروری است جلسات بطور منظم حداقل ماهی یکبار تشکیل شود.
 • حضور حداقل 3/2 اعضاء جهت رسمیت جلسات الزامی است.
 • در پایان هر جلسه صورتجلسه تهیه شده و در ابتدای جلسه بعد نحوه اجرای آنها و اقدامات انجام شده مورد بررسی می گیرد.
 
 
شورای پژوهشی
    مسئولیت ایجاد و حفظ محیط دانش پژوهی جهت افزودن دانش دستیاران و اعضاء هیات علمی و ایجاد روحیه نقد پژوهش های علمی و عادت به پرسشگری افراد برعهده دانشکده پزشکی، اعضاء هیات علمی و بطور خاص برعهده کمیته پژوهشی گروه می باشد. در ضمن معاونت پژوهشی اقدامات لازم جهت هماهنگی مرکز تحقیقات چشم و همکاری متقابل بین این گروه و مرکز تحقیقات را مدیریت می نماید.
اعضاء شورای پژوهشی عبارتند از :
دکتر محسن بهمنی کشکولی (مسئول)
 1. دکتر حسین آقائی
 2. دکتر مهدی مدرس زاده
 3.  دکتر خلیل قاسمی
 4.  دکتر نوید نیلفروشان
 5. دکتر آرزومیرآفتابی
6 - دکتر پاشا انوری
    
 شرایط اعضاء شورای پژوهشی :
 • عضو هیات علمی باشد.
 • از توانایی و تجربه بالینی آموزشی و پژوهشی و اجرائی لازم و مستند برخوردار باشد
 •  حداقل سه سال عضو هیات علمی گروه چشم باشد.
 • به تشخیص اعضاء گروه از توانایی و تجربه آموزشی بالینی و پژوهشی و اجرایی برخوردار باشد.
وظایف کمیته  پژوهشی:
   یک نفر از اعضاء هیات علمی بعنوان مسئول پیگیری طرحهای پژوهشی رزیدنت ها انتخاب و گزارش ماهانه آن را به معاونت پژوهشی بدهد.
 1. بررسی و تعیین اولویت های پژوهشی گروه   
 2. بررسی پایان نامه های دستیاری براساس ضوابط معاونت پژوهشی دانشگاه، ارائه پیشنهادات و تصویب آنها جهت ارائه به معاونت پزوهشی دانشکده پزشکی
 3. نظارت بر حسن اجرای پایان نامه های دستیاران و ارائه پایان نامه ها در جلسات دفاعیه و چاپ مقاله تهیه شده توسط دستیار مربوطه . مطلوب است یک نسخه از مقالات و نیز پایان نامه به گروه ارائه گردد.
 1. بررسی طرحهای تحقیقاتی که توسط اعضاء گروه و یا دستیاران به دانشکده پزشکی ارائه میشود. ارائه پیشنهادات لازم و تصویب یا رد آنها قبل از ارائه به معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی
 2. تعیین حداکثر زمان بررسی پروپوزال تحقیقاتی (دو تا چهارهفته)
 3. ارائه گزارش نهائی به معاونت پژوهشی و مرکز تحقیقات جهت نگهداری در آرشیو گروه
 4. درصورت ارائه طرح تحقیقاتی به مراکز غیردانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران ارائه یک نسخه پروپوزال و گزارش نهائی
 5. ثبت و نگهداری کلیه فعالیتهای پژوهشی اعضاء و دستیاران در مرکز آموزشی شامل کنفرانسها، ژورنال کلاب، کنگره ها و کارگاهها و تهیه پرونده پژوهشی جهت اعضاء هیات علمی و دستیاران شامل تالیف و ترجمه کتب، چاپ مقالات داخلی و خارجی، شرکت و سخنرانی در کنگره ها، طرحهای تحقیقاتی (تصویب یا اجرا شده) ، پایان نامه ها و داوری مقالات با همکاری مرکز تحقیقات چشم
 6. برنامه ریزی جهت راه اندازی سمینارهای علمی، کنگره های بازآموزشی، همایشهای ملی یا بین المللی و کارگاهها با همکاری مرکز تحقیقات چشم
 7. نظارت بر مندرجات و تهیه و تنظیم مطالب وب سایت و بولتن خبری گروه چشم ، تعامل با کمیته آموزشی جهت مطالب آموزشی و نهایتاً ارتقاء کیفیت مطالب آموزشی و پژوهشی
 8. ارتباط با معاونت پژوهشی دانشکده و دانشگاه جهت اعلام نظرات اعضاء و ارائه بازخورد و پیشنهادات برگزاری دوره های بازآموزی مربوط به گروه چشم
 9. نظارت برکسب مهارتهای تحقیقاتی اعضاء و دستیاران و درصورت لزوم پیشنهاد تشکیل کارگاههای مختلف مربوطه
 10. تهیه لیست امکانات پژوهشی مراکز مختلف شامل کامپیوتر، اینترنت و ژورنالهای الکترونیکی
 11. برنامه ریزی جهت کسب امکانات پژوهشی خارج دانشگاه (بخش خصوصی، سازمانهای بین المللی و سایر سازمانهای دولتی)
 12. برنامه ریزی جهت ارتباط با سایر مراکز تحقیقاتی داخلی و خارجی
 13. تهیه گزارش پژوهشی گروه به صورت دوره ای و ارسال آن به دانشکده پزشکی و دانشگاه
 14. ارائه کمکهای مشورتی برای تهیه متن، ارسال و چاپ مقالات با همکاری مرکز تحقیقات چشم
 15. بررسی کلیه پیشنهادات پژوهشی که از منابع مختلف به گروه پیشنهاد داده می شود.
 16. یک نفر از اعضاء هیات علمی بعنوان مسئول آموزش مداوم انتخاب شود و مسئول برگزاری سمینارها را با مرکز تحقیقات برعهده داشته باشد.
 17. برگزاری جلسات منظم با مرکز تحقیقات چشم و راه اندازی هسته های پژوهشی در مرکز تحقیقات و رابطه تنگاتنگ با مرکز تحقیقات
تشکیل جلسات کمیته پژوهشی:
 • ضروری است جلسات بطور منظم حداقل دو ماه یکبار تشکیل شود
 • حضور حداقل 3/2 اعضاء جهت رسمیت جلسه الزامی است
 • در پایان هر جلسه صورت جلسه تهیه شده و در ابتدای جلسه بعدنحوه اجرای آنها مورد بررسی قرار میگیرد.
 
شورای اجرائی
   مسئولیت اجرای برنامه های آموزشی، پژوهشی و درمانی گروه در برعهده کمیته اجرایی می باشد. فعالیتهای این شورا شامل نظارت بر کلیه فعالیتهای آموزش مراکز آموزشی مختلف، ارزیابی برنامه، سنجش و ارتقاء دستیاران، فعالیتهای دانش پژوهی اعضاء و دستیاران و ثبت و نگهداری مدارک مربوطه در گروه و نظارت بر فعالیتهای اجرائی اعضاء هیات علمی
اعضاء شورای اجرائی عبارتند از:
 1.  دکتر خلیل قاسمی فلاورجانی (مدیر گروه چشم)
 2. دکتر مصطفی سلطان سنجری (معاون آموزشی)
 3.  دکترمسعود ناصری پور(ریاست مرکز تحقیقات چشم)
 4.  دکترمهدی مدرس زاده
 5.  دکتر محسن بهمنی کشکولی (معاون پژوهشی گروه)
 6. دکتر نوید نیلفروشان (رئیس بخش چشم)
وظایف شورای اجرائی:
 1. برنامه ریزی و آینده نگری درمورد پیشرفت و توسعه فعالیت های گروه چشم و تهیه برنامه استراتزیک 5 ساله
 2. تنظیم و اجرای آئین نامه ها و مقررات داخلی گروه، دانشکده، دانشگاه و وزارت بهداشت
 3. نظارت بر اجرای مصوبات کمیته های آموزشی و پژوهشی
 4. پیشنهاد و پیگیری درخواست افزایش اعضاء هیات علمی براساس نیازهای درمانی گروه چشم و پیگیری درخواست افزایش تعداد اعضاء درصورت درخواست کمیته آموزشی جهت نیازهای آموزشی گروه
 5. بررسی کلیه درخواستهای عضویت در گروه و مدارک مربوطه و اولویت بندی جهت اعلام فراخوان سالیانه و تایید نهائی
 6. تهیه پرونده اعضاء هیات علمی و نگهداری آن در گروه شامل مدارک علمی، کلیه فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و بالینی و مستندات مربوطه
 7. بررسی پرونده های اعضاء هیات علمی و تهیه چک لیست های مناسب جهت ارتقاء سالیانه اعضاء هیات علمی .
 • مطلوب است کلیه فعالیتهای اعضاء هیات علمی در سه حیطه آموزشی، پژوهشی و اجرایی در ارتقاء سالیانه ایشان نقش داشته باشد.
 1. بررسی مدارک و پرونده اعضاء گروه جهت ارتقاء مرتبه علمی هیات علمی مطابق ضوابط ارائه شده از وزارت بهداشت جهت ارائه به کمیته ارزیابی دانشگاه
 • مطلوب است  کلیه فعالیتهای اعضا در سه حیطه آموزشی، پژوهشی و اجرایی در ارتقاء مرتبه علمی اعضاء نقش داشته باشند
 1. نظارت بر اجرای فعالیتهای بالینی اعضاء از طریق بررسی گزارشات ریاست بخش چشم، تهیه چک لیستهای مناسب
 2. نظارت بر تصمیمات مدیرگروه در چهارچوب آئین نامه های داخلی، دانشکده و دانشگاه
 3. تهیه لیست منابع آموزشی مراکز با توجه به ضرورت در دسترس بودن فضا و تجهیزات مناسب جهت اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی دستیاران و اعضاء هیات علمی گروه و برنامه ریزی جهت بهینه سازی منابع آموزشی
 4. بررسی درخواست فرصتهای مطالعاتی اعضاء گروه و مدارک مربوطه و تهیه معرفی نامه جهت ارائه به معاونت پژوهشی دانشکده و دانشگاه
 5. بررسی درخواستها و پیشنهادات اعضاء هیات علمی و دستیاران مانند تعیین یا جابجائی محل خدمت، مهمان شدن، مسائل رفاهی و .... و تایید و یا رد آنها
 6. تهیه گزارش از فعالیتهای اجرایی بصورت دوره ای
تشکیل جلسات شورای اجرایی:
 • لازم است جلسات بطور منظم حداقل ماهی یکبار تشکیل شوند و مصوبات هر جلسه در پایان آن تهیه و تنظیم شود.
 • مطلوب است مصوبات هر جلسه در جلسه بعدی بررسی شوند.
 • مطلوب است مصوبات سایر کمیته ها نیز در کمیته اجرایی مورد بررسی قرار گرفته تا بر حسن اجرای آن نظارت شده و درصورت لزوم برنامه های اجرایی آنها تهیه و تنظیم شوند.
علاوه بر شوراهای فوق گروه چشم دارای 4 کمیته است که به شرح زیر میباشند:
 1. کمیته های معاونت آموزشی شامل:
الف- کمیته برنامه ریزی دستیاری
ب- کمیته برنامه ریزی دانشجوئی
ج- کمیته انضباطی
 1. کمیته های معاونت پژوهشی شامل:
الف- کمیته پایان نامه ها
ب- کمیته طرحهای تحقیقاتی
ج- کمیته برنامه ریزی سمینارها
 1. کمیته معاونت اجرائی شامل:
الف- کمیته اتاق عمل
ب- کمیته تجهیزات
 1. کمیته ارتقاء سالانه دستیاران
 
کارکنان برنامه:
 مدیر گروه:
   مدیر گروه مسئولیت اجراء ، نظارت، هدایت و هماهنگی فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و اجرایی گروه را برعهده دارد.
مسئولیت ها و وظایف مدیر گروه:
 1. اختصاص دادن وقت کافی جهت انجام وظایف محوله
 2. نظارت بر اجرای آئین نامه های داخلی گروه شامل مقررات و ضوابط مربوط به اجرای برنامه گروه و روند تصمیم گیری که با کمک اعضاء تنظیم شده و بصورت مکتوب و مستند در گروه موجود می باشد.
 3. تهیه و تنظیم برنامه های استراتژیک گروه و ارائه به کمیته اجرائی جهت بررسی و تصویب
 4. ریاست کمیته اجرائی و نظارت و هماهنگی بین سه شورای آموزشی، پژوهشی و اجرائی گروه
 5. نظارت بر تشکیل جلسات سه شورا و درصورت لزوم شرکت در شوراهای فوق و حصول اطمینان از تحقق اهداف آموزشی و پژوهشی
 6. تشکیل منظم و هدایت جلسات گروه، بررسی گزارش سه شورا و نظارت بر حسن اجرای مصوبات
 7. لازم است جلسات گروه مطابق برنامه و اهداف از پیش تعیین شده بصورت مرتب تشکیل شود.
 8. لازم است صورتجلسات بصورت مکتوب در گروه موجود باشد و در هر جلسه مصوبات قبل پیگیری گردند.
 9. ارتباط فعال و مداوم با معاونین آموزشی، پژوهشی و پشتیبانی دانشکده و دانشگاه مطابق قوانین،؛ ضوابط و آئین نامه های موجود و شرکت در جلسات
 10. نظارت بر برنامه های توسعه اعضاء و توانمند سازی آنها شامل:
 • شرکت اعضاء گروه در کنگره های داخلی
 • شرکت اعضاء گروه در کنگره های خارجی
 • مشارکت فعال در برنامه های بازآموزی مدون
 • راه اندازی و مشارکت در کارگاه آموزشی داخلی
 • راه اندازی و مشارکت در کارگاه آموزشی خارجی
 • استفاده از فرصتهای مطالعاتی
 • تلاش جهت جذب اعضاء هیات علمی
  1. اطلاع از آئین نامه ها و قوانین وزارتخانه، دانشگاه و دانشکده
  2. لازم است تصمیمات مدیر گروه در چهارچوب قوانین دانشگاه و دانشکده و نیز آئین نامه های داخلی گروه و منطبق براهداف صورت گیرد.
  3. تهیه و تنظیم دستورالعمل های مربوط به تشویق و تنبیه اعضاء هیات علمی و دستیاران براساس گزارشات کمیته های مربوطه
  4. لازم است یک نفر از بین سه معانت گروه با انتخاب مدیرگروه یا شورای اجرائی گروه در غیاب مدیر گروه کلیه وظایف ایشان را عهده دار شود.
  5. نظارت بر فعالیتهای مدیرگروه از سوی اعضاء گروه از طریق شورای اجرایی گروه صورت گیرد.  
اعضاء هیات علمی :
   درحال حاضر اعضاء هیات علمی گروه چشم در مرکز آموزشی و درمانی حضرت رسول اکرم (ص) مشغول بوده و تعدادی از ایشان بطور چرخشی در مرکز آموزشی و درمانی فیروزآبادی مشغول بکار هستند.
شرایط:
لازم است عضو هیات علمی:
 •  دارای دانشنامه تخصصی و فلوشیپ معتبر در ایران در رشته چشم باشد
 • از توانائی آموزش بالینی و دانش پژوهی لازم برخوردار باشد.
وظایف:
 لازم است عضو هیات علمی  :
 • در زمینه تدوین و اجرای برنامه آموزشی مطابق اهداف آموزشی، نظارت بر دستیاران، ارزیابی و ارتقاء ایشان، فعالیتهای دانش پژوهی و مراقبت از بیماران با مدیرگروه همکاری نمایند.
 • در برنامه آموزش دانشجویی، در تدوین اهداف، تهیه طرح درس، اجرای کلاسهای آموزش تئوری و عملی و سنجش ایشان نقش فعال داشته باشند.
 • مدت زمان کافی برای آموزش و نظارت بر عملکرد دستیاران اختصاص دهند و در آموزش و نظارت بر عملکرد ایشان مشارکت فعال داشته باشند.
 • در جهت ارتقاء توانائی در آموزش بالینی و تدریسی خود تلاش نمایند و در کارگاههای مربوطه شرکت نمایند.
 • در فعالیتهای دانش پژوهشی شرکت نمایند.
 • حداقل در یکی از دو شورای آموزشی و پژوهشی و درصورت لزوم در شورای اجرایی شرکت فعال داشته باشند.
 • کلیه فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و اجرایی خود را هر 6 ماه به گروه مربوطه اعلام نمایند تا در پرونده ایشان ثبت شده و در جهت ارتقاء سالیانه وئ مرتبه علمی ایشان استفاده شود.
دستیاران:
پذیرش دستیار:
   پذیرش دستیار از طریق آزمون پذیرش دستیار که توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و براساس مقررات و روشهای مصوب برگزار می شود صورت می گیرد.
ظرفیت پذیرش دستیار:
   حداکثر ظرفیت پذیرش دستیار براساس تعداد و توانائیهای علمی و حرفه ای اعضاء هیات علمی ، تعداد و تنوع بیماران و منابع و امکانات مربوطه تعیین می گردد.
نظارت :
   ضروری است کلیه فعالیتهای دستیاران و خدمات ارائه شده به بیماران تحت نظارت مناسب اعضاء هیات علمی صورت گیرد و دستیاران امکان دسترسی سریع به پزشکان ناظر خود اعم از اعضاء هیات علمی و دستیاران مافوق خود را داشته باشند.
ساعات و شرایط کار:
   ساعت کار دستیاران براساس نیازهای آموزشی مشخص می گردد. تعداد کشیکها ایشان نیز براساس ضوابط اعلام شده برای هر سال مشخص می گردد که برای سال اول 12 کشیک، سال دوم 10 کشیک، سال سوم 8 کشیک و سال چهارم 6 کشیک می باشد که برحسب نیاز اضافه می گردد.
دستیار مهمان:
   پذیرش دستیار مهمان منوط به موافقت شورای اجرائی گروه با درنظر گرفتن امکانات آموزشی و پژوهشی گروه می باشد.
مشارکت در تدوین برنامه های آموزشی و پژوهشی :
   مقتضی است دستیاران در تدوین برنامه آموزشی و پژوهشی مشارکت داشته باشند و میتوانند نظرات خود را از طریق شرکت نماینده دستیاران در جلسات کمیته آموزشی و پژوهشی مطرح نمایند.
مشارکت دستیاران در اجرای برنامه آموزشی:
   مقتضی است دستیاران در آموزش دستیاران سال پائین و سایر رشته ها شرکت داشته باشند . ضروری است مدیر گروه و اعضاء هیات علمی بر فعالیتهای تدریسی دستیاران نظارت کنند و آن را ارزیابی نمایند.
فعالیتهای پژوهشی:
   لازم است در طول دوره چهارساله دستیاران علاوه بر پروژه های تحقیقاتی بعنوان پایان نامه در یک پروژه دیگر نیز شرکت داشته باشند. چاپ مقالات پروژه های تحقیقاتی انجام شده اجباری است. همچنین مشارکت در تهیه مقاله گزارش موردی و چاپ آن در مجلات سالی یکبار اجباری می باشد.
پرونده های دستیاری:
   مقتضی است جهت هرکدام از دستیاران یک پرونده در گروه شامل رزومه ، فعالیتهای آموزشی و پژوهشی، نتایج امتحانات درون بخشی، دوره ای، کتبی، آسکی ، تشویق و تنبیه های ایشان تشکل شود.
سایر کارکنان گروه:
 • ضروری است برنامه دستیاری، افراد متخصص، کارکنان مجرب که برای امور اداری، اجرایی و هدایت آموزش برنامه دستیاری مورد نیاز است در چهارچوب ضوابط و مقررات در اختیار داشته باشد.
 • تعداد و صلاحیت تکنسینها و سایر کارکنان باید متناسب با حجم کار و فعالیتهای آموزشی مرکز آموزشی، برطبق استاندارد شناخته شده مراکز آموزشی و درمانی باشد.
 • لازم است فردی بعنوان منشی در اختیار گروه باشد که اطلاعات مربوط به برنامه آموزشی را گردآوری، دسته بندی، روزآمد و نگهداری نموده و در مواقع لزوم ارائه نماید.
 
 
 
 

دفعات مشاهده: 5287 بار   |   دفعات چاپ: 174 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر