دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • آموزش
 • پژوهش
 • اساتید
 • دانشجویان
 • کارکنان
 • روابط عمومی
 • فرهنگی- اجتماعی

مفدا
آشنایی با فرهنگ های بومی ایران
مفاخر حرفه

اعتباربخشی

 | تاریخ ارسال: 1399/5/11 | 
رابط اعتباربخشی: دکتر پریسا بزرگ زاد
شماره داخلی: ۴۳۶۵۱۱۷۸
شرح وظایف:
 • پیگیری و هماهنگی با واحدهای مختلف در تکمیل مستندات سنجه های اعتباربخشی
 • تهیه و ارائه گزارش از تکمیل مستندات سنجه های اعتباربخشی به معاونت آموزشی دانشکده
 • هماهنگی و تشکیل جلسات اعتباربخشی در سطح دانشکده و تهیه صورتجلسات مربوطه
 • پیگیری مصوبات و تکالیف مربوط به جلسه
 • هماهنگی و گزارش مستمر از اقدامات صورت گرفته در خصوص اعتباربخشی به معاونت آموزشی دانشکده
 • شرکت در جلسات مرتبط با اعتباربخشی در دانشگاه
 • بازدید ادواری از دانشکده های مختلف دانشگاه طبق برنامه تنظیمی، تهیه گزارش از بازدیدها و ارائه به مسئول مربوطه
 • هماهنگی با ارزیاب ارشد وزارتخانه جهت انجام فرآیند اعتباربخشی دانشکده
 • دریافت نتایج بازدید اعتباربخشی دانشکده در برنامه ریزی جهت رفع نواقص

دفعات مشاهده: 3326 بار   |   دفعات چاپ: 194 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر