دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

Chronic Pancreatitis

 | تاریخ ارسال: 1399/10/3 | برای دریافت فایل آموزشی لطفا روی تصویر کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 120 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

Overview of Gastroeintestinal Neuroendocrine tumor (NET)

 | تاریخ ارسال: 1399/10/2 | برای دریافت فایل آموزشی لطفا روی تصویر کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 93 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

Pancreatic Cystic Neoplasms

 | تاریخ ارسال: 1399/9/25 | برای دریافت فایل آموزشی لطفا روی تصویر کلیک کنید.
 

دفعات مشاهده: 142 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

How to Perform EUS in the Mediastinum

 | تاریخ ارسال: 1399/9/25 | برای دریافت فایل آموزشی لطفا روی تصویر کلیک کنید.
 

دفعات مشاهده: 166 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

Management of pancreatic Adenocarcinoma

 | تاریخ ارسال: 1399/9/25 | 


برای دریافت فایل آموزشی لطفا روی تصویر کلیک کنید.
 

دفعات مشاهده: 141 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

How to Perform Endoscopic Ultrasonography in the Stomach

 | تاریخ ارسال: 1399/9/25 | برای دریافت فایل آموزشی لطفا روی تصویر کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 157 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

Events during EUS-guided biliary drainage

 | تاریخ ارسال: 1399/9/25 | برای دریافت فایل آموزشی لطفا روی تصویر کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 147 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

EUS and Pancreatic Tumors

 | تاریخ ارسال: 1399/9/25 | برای دریافت فایل آموزشی لطفا روی تصویر کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 149 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

Endoscopic Ultrasound-Guided Gallbladder Drainage: Current Perspective

 | تاریخ ارسال: 1399/9/25 | 


برای دریافت فایل آموزشی لطفا روی تصویر کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 144 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

Rectal EUS

 | تاریخ ارسال: 1399/9/25 | 


برای دریافت فایل آموزشی لطفا روی تصویر کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 137 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

The most common sub-epithelial lesion in GIT

 | تاریخ ارسال: 1399/9/25 | 


برای دریافت فایل آموزشی لطفا روی تصویر کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 165 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

AGA Clinical Practice Update on Management of Inflammatory Bowel Disease During the COVID-۱۹ Pandemic

 | تاریخ ارسال: 1399/9/25 | 
برای دریافت فایل آموزشی لطفا روی تصویر کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 119 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

AGA Clinical Practice Update on Diagnosis and Monitoring of Celiac Disease

 | تاریخ ارسال: 1399/9/25 | 


برای دریافت فایل آموزشی لطفا روی تصویر کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 150 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

Ulcerative Colitis in Adults

 | تاریخ ارسال: 1399/9/25 | 


برای دریافت فایل آموزشی لطفا روی تصویر کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 147 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

Anorectal manometry conventional &HR

 | تاریخ ارسال: 1399/9/25 | برای دریافت فایل آموزشی لطفا روی تصویر کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 120 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

Biliary cyst

 | تاریخ ارسال: 1399/9/25 | برای دریافت فایل آموزشی لطفا روی تصویر کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 161 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

How to Approach a Patient With Ampullary Lesion

 | تاریخ ارسال: 1399/9/25 | 

برای دریافت فایل آموزشی لطفا روی تصویر کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 160 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

Liver Diseases During Pregnancy

 | تاریخ ارسال: 1399/9/25 | برای دریافت فایل آموزشی لطفا روی تصویر کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 178 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

Endoscopic Ultrasound in Inflammatory Diseases of the Pancreas ۲

 | تاریخ ارسال: 1399/9/25 | برای دریافت فایل آموزشی لطفا روی تصویر کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 163 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

Endoscopic Ultrasound in Inflammatory Diseases of the Pancreas ۱

 | تاریخ ارسال: 1399/9/25 | 


برای دریافت فایل آموزشی لطفا روی تصویر کلیک کنید.
 
بخش دوم این آموزش را در مطالب بعدی پیگیری کنید

دفعات مشاهده: 161 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش
Rectal EUS - 1399/9/25 -