دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

کارشناسان و کارکنان بازنشسته

 | تاریخ ارسال: 1398/5/9 | 

علی اصغر پروانه وار
مسئول آزمایشگاه Plastination و فیکس کاداور
ایشان در سال ۱۳۳۳ متولد شدند. از سال ۱۳۵۶ در سالن تشریح گروه آناتومی مشغول فعالیت شدند. از سال ۱۳۷۲، زیر نظر جناب آقایان دکتر جغتایی و دکتر اسدی بخش Plastination را در سالن تشریح گروه، راه اندازی نمودند.
 
 


علی ابراهیمی
از سال ۱۳۶۲ به استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایران درآمدند و در مهر ماه ۱۳۹۲ بازنشسته شدند.
رحیم مظفری
رحیم مظفری  در ۲۸ مرداد ۱۳۱۴ متولد شدند. در تابستان سال ۱۳۳۶ در دانشکدۀ پزشکی دانشگاه تهران در قسمت سمعی و بصری و کارهای اداری آزمایشگاه موضعی مشغول بکار شدند. در گروه آناتومی ابتدا به عنوان تکنسین و بعد از ۳ سال به عنوان کارشناس آزمایشگاه در آن دانشکده به مدت ۳۰ سال  فعالیت داشتند و پس از آن به مدت ۲۰ سال در گروه علوم تشریح دانشکده پزشکی دانشگاه ایران خدمت کردند.
 


افسانه فامیلی
کارشناس آزمایشگاه بافت شناسی
کارشناس  بیولوژی سلولی و مولکولی از دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشند که از سال ۱۳۸۳ به استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایران درآمدند و در سال ۱۳۹۸ بازنشسته شدند.

 
سرکار خانم پروانه طباطبایی نیز بعنوان کارشناس میکروسکوپ الکترونی در گروه علوم تشریح فعالیت داشتند که بازنشسته شده اند.

نیروی خدماتی بازنشسته گروه:


محمّد حاتمی
آقای محمد حاتمی از سال ۱۳۶۹ لغایت ۱۳۸۹ در بخش آناتومی مشغول به خدمت بوده اند.