دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • فرایندهای گردش کار
 • آئین نامه ها ودستورالعمل ها
 • رسانه های آموزشی
 • مراکز ارائه خدمات
 • تماس با ما
 • درباره مادفترچه تلفن
شماره نمابر 56423343
شماره تماس 3-56439990
robatkarim@iums.ac.ir

معرفی اتاق فکر

 | تاریخ ارسال: 1399/6/4 | 
    اتاق فکرساختاری برای مدیریت تیمی افکار به منظور حل مسئله                                         ...
جمع بندی افکار                      
ارتقا بهبود کیفیت                  
سیاستگذاری درست             
                                              تصمیم سازی بهینه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


مقدمه:
در دنیای امروز، فرآیند سیاستگذاری و تصمیم گیری در سطوح مختلف به سازماندهی ویژه ای نیاز دارد. تحولات سریع جهانی و ابعاد روزافزون توسعه ازعواملی هستند که ضرورت تدوین سریع سیاست ها و الگوهای تصمیم گیری را مشخص می کنند. امری که بدون استفاده وسیع از ایده های نو و مستندسازی و جمع بندی تجارب و نظرات خبرگان و افراد خلاق میسر نیست.
با افزون شدن نیازها و پیچیدگی پاسخ به آنها، پیچیدگی روابط موجود، سرعت تغییرات محیطی و پویایی ساختارها در همه عرصه ها، نیاز به اتخاذ تصمیم های صحیح و ایجاد آفرینندگی بیشتر حس می شود؛ چرا که یکی از روش های حل مسأله در حوزه مدیریت، آفرینندگی است: یعنی یافتن پاسخ مطلوب و مناسب برای تحولات و رویدادها. در این راستا یکی از ابزارهای توسعه خلاقیت و ایجاد افکار نو؛  تقویت تفکر قبل از عمل می باشد . اتاق فکر(Think Tank )است.به طور کلی نقش اولیه اتاق‌های فکر، ایجاد پل بین جهان ایده و عمل می‌باشد.
اتاق فکر چیست ؟
اتاق فکر مرکزتصمیم سازی و تقویت استراتژی مدیریت مشارکتی در بهبود فرآیندها و اجرای کار تیمی می باشد . 
ماموریت اصلی اتاق فکر پشتیبانی فکری و مشاوره ای سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان و به بند کشیدن فکر و ایده و دانش در جهت تحقق اهداف سازمانی است. اتاق های فکر با اهدافی که پیش رو دارند، به نوعی دعوت به خود باوری و خود آگاهی می کنند که در پی آن خود اصلاحی نیز حاصل می شود . برای دستیابی به تفاهم در آرا، بحث و تبادل نظر اتفاق می افتد و در نتیجه خلاقیت نیز خود را نشان می دهد.
ضرورت تشکیل اتاق فکر:
اتاق فکر می تواند بازوی مشورتی برای مدیران باشد ،در اتاق فکر افرادی که تجربه خوب و پتانسیل تحقیقاتی لازم را داشته و از خلاقیت ونوآوری نیزبرخوردار باشند می توانند با ایده ها و اندیشه های خود مدیران اجرایی را در اتخاذ تصمیمات مناسب یاری دهند . در اتاق فکر روشهای گوناگونی برای توسعه خلاقیت وجود دارد. موارد ذیل ضرورت تشکیل اتاق فکررا نمایان می کند:
پایگاه فکرسازی ؛خلق فکر؛بانک اطلاعات و دریافت فکرها
 
ویژگی های  عمده  اتاق های  فکر  :
  جمع اندیشی
افزایش حجم اطلاعات، گسترش روابط و افزایش عوامل تاثیرگذار در امر تصمیم‌‌سازی و استراتژی‌پردازی، ضرورت تفکر جمعی و هم اندیشی را محرز کرده است. اتاق فکر الگوی سازمانی هم اندیشی است که در پرتو این ضرورت به‌وجود آمده است. فعالیت اتاق‌های فکر باعث شد که فرآیند هم‌اندیشی رشد و گسترش پیدا کند و توانایی خود را برای حل مسایل بزرگ نشان دهد.
 
تولید فرآورده‌های فکر و انتقال به مخاطب
یکی از وظایف اتاق‌های فکر، تولید و خلق ایده‌های مناسب برای حل مسایل و همچنین تدوین، صورت‌بندی و مستندسازی آنهاست، زیرا اگر ایده‌ها و آرای به دست آمده، جمع‌بندی و خلاصه سازی نشود و به گونه‌ای مفید و جذاب برای مخاطبان، ارایه نشوند، اتاق فکر به اهداف خود دست نیافته‌است، بنابراین اتاق‌های فکر، علاوه بر شناخت و حل مسایل، تلاش عمده‌ای را صرف رساندن پیام‌های خود به مخاطبان تا حصول بهترین نتایج، به عمل می‌آورند.
 
معطوف بودن کوشش‌ها به مسایل روز
روح حاکم بر فعالیت اتاق‌های فکر و آنچه که در بطن تمام فعالیت‌هایی که در اتاق‌های فکر صورت می‌گیرد، باید معطوف به تصمیم‌سازی و استراتژی‌پردزای بر روی مسایل روز جامعه باشد. مسایلی که اگر به آنها پرداخته نشود، مشکلاتی برای حل و آینده مجموعه به جای می‌گذارد.
 
درگیر نشدن در مسایل اجرایی و تشریفات رسمی سیاستگزاری
اتاق‌های فکر سیاست‌ساز هستند نه سیاستگزار، بدین معنی که این اتاق‌های فکر بیشتر نهادهایی پیشنهاد دهنده هستند و درگیر مسایل تشریفاتی و حقوقی سیاستگزاری نمی‌شوند. همچنین اتاق‌های فکر در تعامل با دستگاه‌هایی اجرایی، صرفا تصمیم‌ساز هستند و نباید درگیر مسایل اجرایی و یا توجیه کارشناسانه‌ی تصمیم‌های روزمره دستگاه‌ها شوند.
 
به طور کلی اتاق های فکر دو کارکرد یا نقش کلیدی دارند: تقویت کارتیمی و جلب مشارکت بین واحد ها ؛فکر سازی برای مفهوم آفرینی و گشودن گره های فکری که در فرایندهای عملی یعنی حصول موقعیت فکری جدید و یا بهتر کردن وضع موجود. همچنین این مراکز با گذشته پیوند تنگاتنگ و نزدیکی دارند و در عین حال رو به آینده هستند. به عبارت دیگر با ارتباط دادن گذشته به آینده، فکر آفرینی رخ می دهد که به این طریق، اندک اندک با فکر سازی، راهی برای شکستن تاریکی ها و دمیدن روشنایی ها باز می شود.
 
Rounded Rectangle: پایگاه فکری سازی Rounded Rectangle: بانک اطلاعات و دریافت افکار Rounded Rectangle: بازسازی و اصلاح افکار علاوه بر این ضرورت وجود اتاق های فکر را می توان در سه راس مثلث مطابق شکل زیر مشاهده کرد. این مراکز با کمک و تعامل با کارشناسان و نخبگان فکری در زمینه های گوناگون اطلاعاتی را دریافت و در بانک اطلاعات فکر ذخیره می کنند. این بانک به اتاق فکر امکان می دهد که به صورت باز با جهان واقع مواجه شود، از خزانه فکر، فکر سازی کند و فکر ورزی را تعلیم بدهد.
روش کار اتاق فکر:
روش کار اتاق های فکر رایج ترین روشی که در این مراکز به کار می رود، استفاده از روش طوفان ذهنی Brain storming  است که بر این حقیقت استوار است که افراد با سهیم شدن در تجربه های گروهی سازمان یافته به خلاقیت بیشتری واداشته می شوند. اکثر این ایده ها از سوی گروهی است که امکان رشد بیشتر ندارند، لیکن اغلب ایده خوبی دارند.
 در به کار بردن این روش باید از چهار قانون پیروی کرد: ۱-خونسردی خود را باید حفظ کرد و توجه کرد که هر چه ایده غیرعادی تر باشد، بهتر است بنابراین به هیچ اندیشه ای انتقاد نمی‌شود (انتقاد ممنوع است).۲- کمیت ایده ها اهمیت دارد. هر چه تعداد ایده ها بیشتر، احتمال دستیابی به ایده های مفید، بیشتر  ۳- ایده ها را باید در هم آمیخت و پروراند.۴- ایده های دیگران در دستیابی به ایده ای جدید به کار می رود (ایده‌ها ترکیب و بهبود پیدا می‌کنند) .
این روش، مشهورترین و کاربردی ترین شیوه در هر دو زمینه رفع خالقانه مشکل و آفرینش ایده است؛ روندی غیر ساختاری و یک راه عالی برای درگیر کردن افراد جهت جمع آوری تعداد زیادی ایده و نظر و کاستن از بار اضافه اطلاعات است که اگر هدف از فعالیت و چگونگی رسیدن به آن مشخص شود، حتی قوی ترین مخالفان، نظر خود را رها و با طوفان مغزی همکاری می کنند، زیرا در این جلسات جمع آوری اطلاعات با یک جریان آزاد و با انرژی وتبادل خلاق صورت می گیرد. این تکنیک یک کنفرانس بین چند ذهن است که نه تنها ایده های ارزشمند حاصل می کند، بلکه حوزه وسیعی برای تیم سازی و تشکیل گروه های هماهنگ و همگون آماده می سازد.
افرادی که در اتاق های فکر شرکت می کنند، باید این ویژگی ها را داشته باشند:
 •  افرادی با روحیه پژوهشگری و تحقیق بالا؛
 •  گروهی از نخبگان و مشاوران متخصص بین رشته ای؛
 •  دارای خصلت های شخصیتی چون نخبگی، با سابقه و پخته، نابغه، پرتوان، با هوش؛
 • دارای روحیه خلاق و نوآور و علاقه مند به کارهای گروهی؛
 • بهره گیر از تفکر جمعی در تصمیم گیری امور عمومی؛
 • دارای تعهد و توجه ویژه به تصمیمات وافکار حاصله؛
 • بازبینی مستمر و منظم جلسات و مباحث برای مصون ماندن از آسیب های احتمالی؛
 • دارای روحیه صبر و شکیبایی به دلیل طولانی بودن فرایند حصول نتیجه از اتاق های فکر؛
 • دارای احساس مسئولیت نسبت به گروه خود و نتیجه آن تا لحظه حل مشکل مطرح شده.
  موانع اتاق فکر:
۱.      از دست دادن استقلال و قدرت آزاد اندیشی .
۲.      عدم استفاده از افراد استراتژیست.
۳.      ورود به حوزه های اجرایی .
۴.      عدم تبحر کافی افراد برای تولید اندیشه.
۵.      کمبود افراد متخصص در رشته های گوناگون که نتیجه آن عدم جامع اندیشی است.
۶.      عدم هماهنگی و همسویی با شرایط جامعه و زمان.
۷.      گرایش به سوی فعالیتهای تبلیغاتی ، سیاسی و موازی کاری  .
 نتایج مورد انتظار:
۱.      ایجاد و تقویت روحیه نقادی
۲.      ترویج فرهنگ کار گروهی در حوزه های مختلف
۳.      تولید افکار جدید
۴.      ارائه طرح های اثربخش.
۵.      ارتقای توانمندیهای کارشناسان
۶.      پرورش مدیران خلاق و ریسک پذیر.
۷.      تهیه گزارشات، پروژه ها و طرح های کاربردی و مسئله محور
 

دفعات مشاهده: 1535 بار   |   دفعات چاپ: 95 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر