دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

 


 
         
 

آشنایی با آزمون PMP

 | تاریخ ارسال: 1397/11/12 | 

دفعات مشاهده: 1752 بار   |   دفعات چاپ: 105 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پاتولوژی های شایع در گرافی لگن

 | تاریخ ارسال: 1397/11/12 | 

دفعات مشاهده: 1635 بار   |   دفعات چاپ: 87 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

رادیوگرافی نرمال لگن

 | تاریخ ارسال: 1397/11/12 | 

دفعات مشاهده: 1193 بار   |   دفعات چاپ: 86 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آناتومی لگن

 | تاریخ ارسال: 1397/11/12 | 

دفعات مشاهده: 3229 بار   |   دفعات چاپ: 99 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

رادیوگرافی نرمال مچ دست

 | تاریخ ارسال: 1397/11/12 | 

دفعات مشاهده: 1155 بار   |   دفعات چاپ: 91 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آناتومی مچ دست

 | تاریخ ارسال: 1397/11/12 | 

دفعات مشاهده: 1285 بار   |   دفعات چاپ: 80 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پاتولوژی های شایع در گرافی مچ دست

 | تاریخ ارسال: 1397/11/12 | 

دفعات مشاهده: 1164 بار   |   دفعات چاپ: 83 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پاتولوژی های شایع در گرافی شانه

 | تاریخ ارسال: 1397/11/12 | 

دفعات مشاهده: 1032 بار   |   دفعات چاپ: 72 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آشنایی با آناتومی شانه

 | تاریخ ارسال: 1397/11/12 | 

دفعات مشاهده: 1102 بار   |   دفعات چاپ: 63 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

رادیوگرافی نرمال شانه

 | تاریخ ارسال: 1397/11/12 | 

دفعات مشاهده: 1173 بار   |   دفعات چاپ: 78 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پاتولوژی های شایع در گرافی آرنج

 | تاریخ ارسال: 1397/11/12 | 

دفعات مشاهده: 1070 بار   |   دفعات چاپ: 81 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

رادیوگرافی نرمال آرنج

 | تاریخ ارسال: 1397/11/12 | 

دفعات مشاهده: 1020 بار   |   دفعات چاپ: 76 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آناتومی آرنج

 | تاریخ ارسال: 1397/11/12 | 

دفعات مشاهده: 951 بار   |   دفعات چاپ: 59 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پاتولوژی های شایع در گرافی گردن

 | تاریخ ارسال: 1397/11/12 | 

دفعات مشاهده: 1022 بار   |   دفعات چاپ: 103 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

رادیوگرافی نرمال زانو

 | تاریخ ارسال: 1397/11/12 | 

دفعات مشاهده: 986 بار   |   دفعات چاپ: 89 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

رادیوگرافی نرمال گردن

 | تاریخ ارسال: 1397/11/12 | 

دفعات مشاهده: 912 بار   |   دفعات چاپ: 62 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آناتومی گردن

 | تاریخ ارسال: 1397/11/12 | 

دفعات مشاهده: 821 بار   |   دفعات چاپ: 59 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پاتولوژی های شایع در گرافی مچ پا

 | تاریخ ارسال: 1397/11/12 | 

دفعات مشاهده: 438 بار   |   دفعات چاپ: 68 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

رادیوگرافی نرمال مچ پا

 | تاریخ ارسال: 1397/11/12 | 

دفعات مشاهده: 508 بار   |   دفعات چاپ: 56 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آناتومی مچ پا

 | تاریخ ارسال: 1397/11/12 | 

دفعات مشاهده: 440 بار   |   دفعات چاپ: 59 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش
آناتومی آرنج - 1397/11/12 -