دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • مراکز / پایگاه های خدمات سلامت
  • آزمایشگاهای تحت پوشش
  • نظر سنجی
  • سامانه ها

پروژ ه های اتاق فکر پروژ ه های اتاق فکر

 | تاریخ ارسال: 1400/3/2 | 
پروژه های در دست کار
 
مشکل اولویت دار پیشرفت  پروژه بر اساس روش گام های ده گانه EPIQ واحد
ارتقای فرایند آموزش کارکنان نمودار استخوان ماهی آموزش سلامت
عدم تعریف حجم خدمات مشخص روانشناختی دردستورکار مراقبین سلامت تهیه  فلو چارت بهداشت روان
کاهش بیماریابی در مراکز و پایگاههای تحت پوشش   انتخاب مشکل واحد بیماریها
پوشش پایین خطر سنجی برای واحد بیماری های غیر واگیر انتخاب مشکل واحد بیماریهای غیر واگیر
عدم معرفی افراد کار آمد و فنی در خصوص معرفی رابطین بحران در مراکز و پایگاهها انتخاب مشکل واحد بلایا
عدم ثبت دقیق فرم الگوی ارزیابی تغذیه توسط مراقبین سلامت تهیه  فلو چارت واحد تغذیه
طولانی بودن پروسه تعمییر تجهیزات پزشکی نمودار تیغه ماهی واحد دهان  دندان
مراجعه پایین گروه های جوان برای دریافت خدمت در مراکز بهدشاتی درمانی انتخاب فرایند مورد نظر برای اصلاح مشکل اولویت دار واحد مدارس
صدور کمتر از میزان مورد انتظار کوپن شیر مصنوعی اتمام پروژه بهداشت خانواده
تعداد پایین مادران باردار شرکت کننده در کلاس های آمادگی زایمان انتخاب مشکل واحد سلامت خانواده
تهیه پروپوزال COVID-۱۹ and social support for  the elderly
 
تدوین پروپوزال واحد گسترش
مالی، حرفه ای و محیط هنوز مشکل مورد نظر را اعلام نکرده اند  
پرداخت مبتنی بر عملکرد تعیین مشکل مدیریت با واحد گسترش