دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

گروه روانپزشکی
  • دکتر الهام شیرازی - معاون پژوهشی
  • دکتر بهنام شریعتی - معاون آموزشی
  • دکتر مهرداد افتخار - مدیر گروه

نمایش آمار بازدیدهای زیربخش : 215823
بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته: 90522
بازدیدهای روز جاری: 90522
کاربران حاضر در پایگاه: 2
به روزرسانی: 1400/7/23

روز: پنجشنبه مورخ 6 آبان 1400

15:47 = ساعت فعلی سرور