دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اداره امور مالی

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

شرح وظايف مدیر مالی :

  • برنامه‌ريزي و سازماندهي عمليات مالي دانشکده
  • نظارت بر گردش عمليات مالي دانشکده
  • بهره‌گيري از نظام نوين مالي
  • مشاركت در تصميم‌گيري، تامين و استفاده بهينه از منابع مالي
  • نظارت بر نحوه نگهداري حساب ريالي و تعدادي اموال دانشکده
  • تعبير و تفسير خط مشي مالي دانشگاه و اعلام آن به ادارات تابعه جهت اجرا
  • درخواست وجه از محل اعتبارات مصوب به منظور ايجاد گردش مالي دانشکده
  • نظارت بر حسن اجراي امور محوله به پرسنل حسابداري دانشکده
  • تدوين و نظارت بر اجراي صحيح مقررات ، دستورالعمل ها و روش هاي مصوب مالي و معاملاتی