دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 


شرح وظایف

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

مسئول واحد : خانم مهندس منتجبی ها

 

ﺑﺨﺶ ﭘﺮﺗﺎل: 

1-ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ راﺑﻂ ﭘﺮﺗﺎل 

 •  ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼس آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺮﺗﺎل 
 •  درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮي و ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر از اداره ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ آن 
 •  ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻬﺖ درج در ﭘﺮﺗﺎل ﻣﺮﮐﺰ 
 •  داﺷﺘﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن از اﻃﻼﻋﺎت درج ﺷﺪه در ﭘﺮﺗﺎل 
 •  ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﭘﺮﺗﺎل ﻣﺮﮐﺰ 

 2- ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺴﺌﻮل IT در ﭘﺮﺗﺎل : 

 •  ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد راﺑﻂ ﭘﺮﺗﺎل 
 •  ﻧﻈﺎرت، ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت و اﺧﺒﺎر ﻣﺮاﮐﺰ 
 •  ﺑﺮﺳﯽ ﻣﺪاوم وﺿﻌﯿﺖ رﺗﺒﻪ ﭘﺮﺗﺎل ﻣﺮﮐﺰ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ  

ﺑﺨﺶ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اداري: 

1- ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ راﺑﻄﯿﻦ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اداري ﻣﺮاﮐﺰ 

 •  ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺮان در ﻧﺮﻣﺎﻓﺰار اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اداري 
 •  اﻋﻼم ﮐﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺳﻤﺖ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ اداره ي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺸﮕﺎه 
 •  ﭘﯿﮕﯿﺮي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎ در ﻧﺮم اﻓﺰار اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اداري 

2- ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺴﺌﻮل it در اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اداري 

 •  ﮐﻨﺘﺮل رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري ، ﻧﺮم اﻓﺰاري و ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻪ در ﮐﺎر ﻧﺮم اﻓﺰار اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اﺧﺘﻼل اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ 

و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ 

 •  ﺗﻬﯿﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﺮم اﻓﺰار اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﺑﺮان 

ﺑﺨﺶ ﺷﺒﮑﻪ: 

1- ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ، ﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﺎزدﯾﺪ دوره اي از ﺳﺮورﻫﺎ ، ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻫﺎ ، روﺗﺮﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ 

2- ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﮐﺮدن ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ ، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎ ، ﺳﺮورﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ log ﻫﺎي ﺳﺮورﻫﺎ و ﭘﯿﮕﯿﺮي و ﮔﺰارش ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻮك 

3- ﺗﻬﯿﻪ آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ﺑﺎ ﻻﯾﺴﻨﺲ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ 

4- اﻓﺰاﯾﺶ اﻓﺰوﻧﮕﯽ در ﻣﻮاردي از ﻗﺒﯿﻞ ﻫﺎرد دﯾﺴﮑﻬﺎ ، ﺳﺮورﻫﺎ ، ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ، ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﺳﺮورﻫﺎي ﻣﻬﻢ 

ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ downtime ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ 

ﺑﺨﺶ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار : 

1- اﯾﺠﺎد و ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ 

2- ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ 

3- ﺑﺎزدﯾﺪ دوره اي از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎ و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد 

4- ﭘﺮﻫﯿﺰ از اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ 

5- ﭘﻠﻤﭗ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ 

 


دفعات مشاهده: 6612 بار   |   دفعات چاپ: 388 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر