بایگانی بخش رعایت پروتکل بهداشتی

img_yw_news
شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ -

پروتکل رعایت موازین بهداشتی وزارت بهداشت

رعایت پروتکل های بهداشتی از طرف برگزار کنندگان تا اطلاع ثانوی الزامی می باشد.