دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • بخش های بیمارستان
  • کلنیک ویژه فوق تخصصی
  • بیماران بین الملل
  • سیستم نوبت دهی
  • صدای مشتری
  • درباره ما
  • ويژه همكاران

بایگانی بخش درباره ما

img_yw_news
شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ -

تاریخچه مرکز

تاریخچه مرکز

img_yw_news
شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ -

چشم اندازورسالت

چشم اندازورسالت

img_yw_news
شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ -

چارت سازمانی مرکز

چارت سازمانی مرکز

img_yw_news
شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ -

مدیران ارشد و مسئولین بخشها

مدیرران ارشد و مسئولین بخشها