دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • راهنمای مراجعین
  • هیات عامل
  • كاركنان
  • درباره ما
  • معاونت آموزشی و پژوهشی و مراکز تحقیقاتی
  • گردشگری سلامت
  • معاونت اجرایی
  • مدیریت پرستاری


حوزه رياست
حوزه مديريت
گروه پرستاری
گروه درمانگاهی
بخش‌های بيمارستان

بایگانی بخش پرسنل منتخب

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ -

اسامی پرسنل نمونه اردیبهشت ماه 1398 مرکز آموزشی درمانی فیروزگر

اسامی پرسنل نمونه اردیبهشت ماه 1398 مرکز آموزشی درمانی فیروزگر واحد پرستاری: سوپروایزر نمونه : سرکار خانم اکرم صفرآبادی فراهانی سرپرستار نمونه : سرکار خانم شیرین کنی پرستار نمونه : سرکار خانم الهه هادی پور پرستار نمونه : سرکار خانم مریم جوادی کمک بهیار نمونه : سرکار خانم مریم سلطانی بینا منشی نمونه : جناب آقای حسین سلگی واحد مالی : جناب آقای نوحعلی منادی رازلیقی واحد مدارک پزشکی : سرکار خانم مهناز مدنی واحد حراست : جناب آقای عباس عبادی

img_yw_news
پنجشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷ -

اسامی پرسنل نمونه بهمن ماه ۱۳۹۷ مرکز آموزشی درمانی فیروزگر

اسامی پرسنل نمونه بهمن ماه ۱۳۹۷ مرکز آموزشی درمانی فیروزگر

img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ -

اسامی پرسنل نمونه دی ماه ۱۳۹۷ مرکز آموزشی درمانی فیروزگر

اسامی پرسنل نمونه دی ماه ۱۳۹۷ مرکز آموزشی درمانی فیروزگر

img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ -

اسامی پرسنل نمونه آذر ماه ۱۳۹۷ مرکز آموزشی درمانی فیروزگر

اسامی پرسنل نمونه آذر ماه ۱۳۹۷ مرکز آموزشی درمانی فیروزگر

img_yw_news
دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷ -

پرسنل نمونه آبان ماه ۱۳۹۷

پرسنل نمونه آبان ماه ۱۳۹۷

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷ -

اسامی پرسنل نمونه شهریور ماه ۱۳۹۷ مرکز آموزشی درمانی فیروزگر

اسامی پرسنل نمونه شهریور ماه ۱۳۹۷ مرکز آموزشی درمانی فیروزگر  

img_yw_news
چهارشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۷ -

اسامی پرسنل نمونه مرداد ماه ۱۳۹۷ مرکز آموزشی درمانی فیروزگر

اسامی پرسنل نمونه مرداد ماه ۱۳۹۷ مرکز آموزشی درمانی فیروزگر

img_yw_news
دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷ -

پرسنل منتخل خرداد ماه ۱۳۹۷

پرسنل منتخل خرداد ماه ۱۳۹۷

img_yw_news
سه شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۷ -

اسامی پرسنل نمونه دی ماه ۱۳۹۶ مرکز آموزشی درمانی فیروزگر

اسامی پرسنل نمونه دی ماه ۱۳۹۶ مرکز آموزشی درمانی فیروزگر

img_yw_news
شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶ -

پرسنل نمونه آذرماه

پرسنل نمونه آذرماه