دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • فرآیند، راهنما و آیین نامه ها
  • عملکرد سالیانه کتابخانه
  • محتوای آموزشی
  • کارگاه های آموزشی
  • کتابخانه دیجیتال
  • پرسش از کتابدار


عضویت
امانت و تحویل کتاب
درخواست VPN
فهرست نویسی منابع و اطلاع رسانی تازه های کتاب
تامین بودجه منابع و تجهیزات
انتخاب کتاب های موردنیاز در کمیته انتخاب کتاب
خرید کتاب و نشریات
فهرست نویسی نشریات و پایان نامه

بایگانی بخش چشم انداز

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

چشم انداز